Christadelphian literature in Turkish

Mesih'te Kardeşler Kimdir?

Christadelphian adı, “brothers in Christ,” yani “Mesih'te Kardeşler,” “İsa inancında kardeşlik” anlamına gelen Yunanca ibareden türetilmiştir. 19uncu yüzyılın ortalarından itibaren Britanya ve Kuzey Amerika’nın birçok bölgesinde pek çok isim altında ancak tek bir inançla toplanan gruplar olmuştur. Amerikan Sivil Savaşı zamanında vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimse statüsünü alabilmek için bir gruba bağlılığın beyan edilmesi gerekmiştir. O dönem itibariyle “Christadelphian” kullanılmıştır.

Christadelphianların ücretli rahipleri yoktur. Yine Yunanca’dan gelip “bir kilisenin topluluğu” anlamına gelen ekklesialar, ekklesianın üyelerinden oluşmuş bir kurul tarafından yönetilir. Bu ücretli olmayan kurul, ekklesianın günlük işleyişinden mesul olup ekklesianın diğer üyelerine karşı sorumludur. Christadelphian ekklesialar, aktif olarak komşularına vaaz edip bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliği yapar. Ekklesia genelde gençler ve Pazar günü okulları, askeri hizmet konuları, yaşlılara bakmak ve diğer dini konularla ilgilenmek ve onları düzenlemekle çalışır. Öncelikli ilke, ekklesianın bir aile olarak hareket etmesi ve bir ailenin birbirine yardım ettiği gibi dayanışma içinde olmasıdır. Günümüzde aşağı yukarı 130 ülkede, çoğu kurulmuş ekklesialara üye, kendi dillerinde vaaz ve ibadet eden yaklaşık 55,000 Christadelphian vardır.

 

HIRİSTİYANLARIN YAŞAMASI GEREKEN KUTSAL KİTAPTAKİ BUYRUKLAR
http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/50_scriptural_guidelines_for_christian_living_turkish.pdf

50 Scriptural Guidelines for Christian Living
http://www.god-so-loved-the-world.org/english/50_scriptural_guidelines_for_christian_living_english.pdf

 

Arkadaş İncil (Bible Companion)
http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/bible_reading_planner_turkish.pdf

 

Hıristiyan Evliliğinde İlkeler
http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/cbm_principles_of_christian_marriage_turkish.pdf

Principles of Christian Marriage

http://www.god-so-loved-the-world.org/english/cbm_principles_of_christian_marriage_english.pdf


Kutsal Kitap’ı Keşfetmek

David Evans : Exploring the Bible.
http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/david_evans_exploring_the_bible_turkish.pdf

 

 

 

 

 

 

John Woodall : CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”

John Woodall : A Christadelphian`s Faith - My beliefs, with some of the reasons why.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_1_to_9_of_39.doc

http://www.god-so-loved-the-world.org/english/woodall_a_christadelphians_faith_english_1_to_39.doc

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_1.htm

1.God is One, the Father, and the Creator of all.  He is All-powerful. God is One, not a Trinity.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_2a.htm

2a.He tells us all that He wants us to know about Himself and His purpose, in the Bible.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_2b.htm

2c.God has plans to make the earth a place of peace and praise to Him, for ever.

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_2c.htm

2b.The Bible was written by men inspired by God, and contains many evidences of its truth.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_2d.htm

2d.He made promises about these to people such as Noah, Abraham, David, the Prophets and Apostles

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da Kutsal Kitap’ta geçer.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_3a.htm

3a.God wants all people to happily serve Him so He made laws.  These also are in the Bible.

3b. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_3b.htm

3b.From the beginning most human beings disobeyed these laws.  The Bible calls this `sin`.

3c. Biz bu nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_3c.htm

3c.This is why we die. Death is the ending of life, not the entrance to either paradise or torment.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_3d.htm

3d.The dead are not conscious of anything. But some will be raised (brought back to life) again.

 

 

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_4a.htm

4a.Sin and temptation – the desire to go our way instead of God`s way - are deep in our nature.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_4b.htm

4b.The Bible often uses picture-language to describe this, such as `satan`, or `the devil`.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_4c.htm

4c.The word `satan` means `opposer`; `devil` means `slanderer`. This is what human nature does.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_4d.htm

4d.We are tempted by our own desires. There is no superhuman `satan` in God`s universe.  

 

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_5a.htm

5a.God`s plan to fill the earth with His glory has not failed. He is still working at it right now.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_5b.htm

5b.God wants men & women to change and come back to Him. The Bible calls this `repentance`.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_5c.htm

5c.We must accept that God is right. Our willful human nature must be sacrificed – given up.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_5d.htm

5d.When we do accept that and repent, God wants to forgive us and accept us into His family.

 

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_6a.htm

6a.God has provided a way for us to return to Him and be forgiven. That way is shown to us by Jesus.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_6b.htm

6b.God`s Holy Spirit came upon Mary, and Jesus was born. Mary was his mother, God is his Father.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_6c.htm

6c. Jesus is truly human as we are, and was tempted like us. He is also the only begotten son of God.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_6d.htm

6d.The Holy Spirit is the power of God, being used to save people. It is not another person.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_7a.htm

7a.Jesus lived the perfect life. He is `Christ` - God`s Anointed. He shows us what God his Father is like

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_7b.htm

7b.Jesus then died as the perfect sacrifice. His battle against his wayward human nature had been won.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_7c.htm

7c.His Father raised him to perfect eternal life, and gave him `all power`. Hundreds of people saw him.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_7d.htm

7d.Jesus is now in Heaven. He is the only one who can bring us to God. The other "priests" have no purpose.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_8a.htm

8a.Jesus will return to the earth to finish the work for his Father that he started when he was here.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_8b.htm

8b.Then there will be the Resurrection of the Dead, and the Judgment. Jesus will be Judge and King.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish_8c.htm

8c.Those who have pleased God will be made perfect and immortal, as Jesus and the angels are now.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

8d. After the judgment, those who have served Christ now will be guides and teachers to the nations.

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9a.Jesus will rule the whole earth as God`s King, replacing poor human justice by the laws of God.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9b.Jerusalem will be the Capital of God`s Kingdom: from there all the nations will learn God`s ways.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9c.Progressively, Jesus will rid the earth of all misrule, crime, sin, suffering, and unbelief.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

9d.Finally even death itself will be abolished, and God will be `all in all`.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/woodall_a_christadelphians_faith_turkish

10.  God asks us to come back to Him now. This is what He asks us to do :-

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10a Believe the truths and promises He has written for us in the Bible (to have faith, and trust Him)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

10b Repent of our sins (change our minds and our way of life, and decide we will try to obey Him)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10c Be baptized (immersed in water and lifted out again, like Jesus being buried and raised again)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10d Pray to God for help, thank and praise Him, and study His guidance for us in the Bible, constantly.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

10e Live new lives now, doing our best to follow the example of Jesus when he was here.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

10f When we fail, confess and ask forgiveness from God and anyone else we have wronged. 

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve     

 

 

 

 

 


This page: http://www.god-so-loved-the-world.org/turkish/