CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz.

Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır.

İnancımın sebepleri bunlardır:

 

 

2a. Tanrı Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

 

Kutsal Kitap, kendi içinde bir bütündür. Yeryüzü ile bizler gibi üzerindeki canlıların yaratılışı, Yaradılış Bölüm 1’de anlatılmıştır. Her şey “çok iyi” imiş (ayet 31). Aynı zamanda bu “çok iyi” durumun, insanın Yaradanı’na itaat etmemesiyle nasıl bozulduğu da anlatılmaktadır. Ancak bundan sonra Kutsal Kitap Tanrı’nın, bu yanlışı iyileştirme ve her şeyin zamanla tekrar “çok iyi” olması için bir süreç başlattığını da anlatır. İnsana; Tanrı’nın dediğine inandığında, günahlarını kabul ettiğinde ve önemli derslerin alınacağı adaklar sunduğunda bağışlanabileceği anlatılır.

 

Kutsal Kitap’ın sonraki kitaplarında, bu “kurtuluş yolu” daha ayrıntılı anlatılır. Ancak ilk insan Adem gibi herkes aynı hatayı yapar ve bir ölçüde başarısız olur ve eninde sonunda herkes ölür. Sonunda bir kadından doğan ve bizim kadar insan olan ancak Tanrı’nın gücüyle dünyaya gelen İsa gelir. Bizim başarısız olduğumuz noktalarda hep başarılı olur. Bizim aksimize tüm ayartmalara karşı gelir ve mükemmel bir hayat sürer. Sonra da kötü insanların O’nu çarmıha germesine izin verir ve kendi iradesiyle, mükemmel adak olarak ölür. Bu şekilde insan doğasını geride bırakır çünkü Babası Tanrı, O’nu mükemmel ölümsüz hayata yeniden diriltir.

 

İsa’nın havarileri, dünyaya açılıp insanları İsa’yı izlemeye, öğretilerine inanmaya ve O’nun yaşadığı gibi bir hayat yaşamaya davet etmiştir. Kabul edenlerin, İsa’nın Kral olarak döndüğünde bağışlanıp sonsuz hayat yaşama umudu olacaktır. Böylece günahkar insanların bu denli kötü yönettiği yeryüzü, nihayet Tanrı’nın ihtişamı ile dolacaktır. Kutsal Kitap yeryüzü ile insanların, o “çok iyi” durumun yeniden var olduğundaki güzelliğini anlatarak kapanır. Günah, acı, hüzün ve hatta ölüm sonsuza dek yok olacaktır (Esinleme 21 & 22).

 

Dolayısıyla Kutsal Kitap başından sonuna insan hikayesinin tamamını anlatır. Tarihin her dönemi için erkek ve kadınlara, hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğine dair rehberlik eder. “Musa’nın Yasası” öncesi dönemde (yaklaşık M.Ö. 1400’de), İbrahim gibi insanlar Tanrı’nın uyarılarına, buyruklarına, kurallarına, yasalarına bağlı kalmıştır (Yaratılış 26:5).  Sonra Musa Yasası, Yahudi milletinin yönetildiği bu ilkelere bir takım ayrıntılar eklemiştir. Tamamlandığında, yasaya hiçbir şey eklenmemesi, yasadan hiçbir şey çıkarılmaması için uyarıda bulunulmuştur (Yasa’nın Tekrarı 12:32).  Yüce peygamber Yeşaya der ki, “Tanrı`nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek” (Yeşaya 8:20).

 

Son olarak, “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu`yla bize seslenmiştir” (İbraniler 1:1-2). İsa kendisine “Alfa ve Omega” (Esinleme 22:13) demiştir. Alfa ve omega sırasıyla Yunan alfabesinin ilk ve son harfidir. Dolayısıyla Tanrı bize İsa aracılığıyla söylemek istediği her şeyi söyler. “Söz, insan olup aramızda yaşadı” (Yuhanna 1:14). Esinleme Kitabı, İsa’nın Kral olarak döneceği zamandan önce bize verdiği son mesajdır. Bu kitapta İsa, sözlerine söz katıldığı takdirde Tanrı’nın, mesajında bahsini ettiği belaların hepsini katacağını, sözlerinden eksiltildiği takdirde de Tanrı’nın, sonsuz yaşamdan düşen payımızı çıkaracağını söyler (Esinleme 22:18-19). Dolayısıyla Kutsal Kitap’la ve İsa’nın yaptıklarıyla Tanrı’nın bize esinlemesi tamdır.

 

Ne yazık ki, çağlar boyu birçok dindar erkek ve kadın, onlara söylendiği gibi yaşamamıştır. Kimisi, Tanrı’nın buyruğunu çiğnemelerine sebep olan töreler eklemiştir (Matta 15:3). Diğerleri ise onlara vahiy edildiğini sandıkları görümleri eklemiştir. Yine başkaları da Kutsal Kitap’ın hoşlarına gitmeyen bölümlerini reddederek veya onları ihmal ederek “çıkarma” yapmıştır. Bu konuda güzel bir örnek, Elçilerin İşleri 17: 11’de sunulmuştur.

 

 

johnwoodall@talktalk.net  Tel +441527 598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.