CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

 

6b. Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

 

Bir önceki çalışmamız, bir soru ile sonlandırılmıştı: “Nasıl oluyor da binlerce yıllık günah ve başarısızlıktan sonra tek bir kişi her şeyi doğru yapar ve başarısı bize ne anlatır?” Elbette bu kişi İsa’dır. Yahudi önderlerinin O’ndan nefret etmekte ve hayatının geri kalanı boyunca yaşam şeklinin kusurlarını bulmaya çalışmakta vakit kaybetmediklerini biliyoruz. O’nun inanılırlığını yıkmak, insanlar üzerindeki etkisini yok etmek ve öldürmek istemişlerdir.

 

İsa’nın insanlarla konuşma tarzı da benzer olmuştur. O’nun konuşmalarını dinleyenlerin çoğu, öğretileri tarafından etkilenmiştir. Öğretileri yalındır ve bu yönüyle insanların hayatında yer almış hocalarından aldıkları karmaşık öğretiden çok farklıdır. “İsa konuşmasını bitirince, halk O’nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu” (Matta 7:28-9).  O’na aldatıcı soru sorduklarında da sonuç aynı olmuştur: “Bunları işiten halk, O’nun öğretişine şaşıp kaldı” (Mat 22:33).

 

Eski Ahit insan doğasının, biz erkek ve kadınların kendimizi kurtaramayacağımız kadar zayıf olduğunu çok açıkça belirtmiştir. Tanrı bize bunu fark etmemiz için binlerce yıllık başarısızlığın geçmesini sağlamıştır. Mezmur 80 bu konuyu dua ile işler: “Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun! O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım!” (Ayet 17-18). Peygamber Yeşaya şöyle yorum yapmıştır: “Hiçbir yerde gerçek yok, kötülükten çekinen soyuluyor! Rabb olanları gördü ve adaletin yokluğuna üzüldü. Kimsenin olmadığını gördü, aracılık edecek birinin olmadığına şaştı. Kendi gücüyle kurtuluş sağladı, doğruluğu O’na destek oldu” (Yeşaya 59:15-16). Tanrı, insanoğlunun yapamadığını yapacağını, yani O’nun yasasına uyacak ve O’na olması gerektiği gibi hizmet edecek birini sağlayacağını söylemiştir. Daha önceki bir tarihte Tanrı Kral Davut’a, Tanrı’nın Oğlu olacak bir torun sözü vermiştir (2 Samuel 7:12-16). Yeşaya bu oğlun doğmunun farklı bir şekilde bir bakireden olacağını belirtmiştir (bkz. Isa 7:14 ve 11:2).

 

700 yıl sonra Yeşaya’nın sözleri, bir melek tarafından Celileli bir marangoza tekrar edilmiştir. Meleğe göre nişanlısı, babası Tanrı olan bir bebek doğuracaktır. Kızın adı Meryem’dir. Yahudi bir kızdır, dindardır ancak sıradan bir insandır. "İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar" (İmmanuel, Tanrı bizimledir anlamına gelir). Yusuf rüyasından uyandığında Rabb’in meleğinin ona söylediği gibi yaptı: Meryem’le evlendi ve bir oğula sahip olmasına kadar ona varmadı. “Doğan çocuğun adını İsa koydu” (Matta 1:23-25). Bazı kiliseler ona neredeyse tanrıça gözüyle bakmaktadır ve hatta ona dua etmektedir ki bu da Kutsal Kitap öğretileri ile ters düşmektedir. Meryem de herkes gibi ölmüştür.

 

Ne var ki Tanrı’nın Oğlu’nun annesi olmakla ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. “Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente... gönderdi... Melek ona, ‘Korkma Meryem’ dedi. ‘Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin... Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine Yüceler Yücesi’nin Oğlu denecek... Meryem meleğe, ‘Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki’ dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: ‘Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek” (Luka 1:26-35).

 

 

İsa’nın Kutsal Ruh’un gücüyle biyolojik baba olmadan doğmuş olması gerçeği Müslümanlar tarafından kabul etmektedir. Maalesef İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu olduğu gerçeğini telaffuz edememektedirler. “Kimin oğludur?” diye sorduğumuzda Havari Yuhanna’nın İkinci Mektup Ayet 3’teki yanıtına bakarız: “Grace, mercy, and peace will be with us, from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son, in truth and love. (2John v3).”  Kutsal Kitap da bu konuda gayet açıktır: İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. Müslümanlar için Tanrı’nın bir baba olması fikri, Muhammed’in zamanında Arap Yarımadası’nda yer alan putperestlik tarafından çarpıtılmıştır, ancak bu gerçekten de bunun İsa’yı tanımlamadaki kullanımını reddetmek için iyi bir sebep midir? Birçok Hıristiyan da bu gerçeği çarpıtmaktadır, her ne kadar aksi istikamette olsa da. Tek Tanrı bünyesinde üç varlık olduğu ve İsa’nın bu teslis (üçleme) içindeki ikinci kişi olduğuna inanmaktadırlar. Kutsal Kitap’ın öğretisi farklıdır. İsa Tanrı değildir. O, Tanrı tarafından bedeli sonsuz ölüm olan günahtan bizi kurtarması için bize bahşedilen oğludur.

          

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989

 

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917