CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

6a. Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

 

İsa’nın hayatı hayret vericidir! İsrail kuzeyinde Nasıra adında küçük bir kasabada yaşayan bir marangozun ailesinde doğmuştur. İnsanlar Nasıra hakkında pek iyi şeyler düşünmez. “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” (Yuhanna 1:46) derler. İsa Yusuf’un adımlarını takip etmiş olmalı çünkü komşuları İsa’yı marangoz olarak anmıştır. Otuz yaşına geldiğinde ise onları hayrete düşürecek şekilde yeni bir tarzda vaaz etmeye başlar ve mucizeler yaratır.

 

  Mark 6:2-4  Şabat Günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. “Bu adam bunları nereden öğrendi?” diye soruyorlardı. “Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem’in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun’un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?” Ve gücenip O’nu reddettiler. İsa da onlara, “Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez” dedi.

 

İsa yaklaşık otuz üç yaşında ölür ve hayatının sadece üç yılını halk arasında geçirir. Hiçbir abide inşa etmemiş, orduya öncülük etmemiş, kitap yazmamış ya da geride herhangi bir kayıt bırakmamıştır ancak dünya tarihine etkisi eşsiz olmuştur. Daha önce de dediğimiz gibi, örneğin Orta Çağ’da sözde “Haçlı Seferleri” gibi O’nun adına yapılan şeyler utanç vericidir ve İsa’nın öğretisi ile terstir ancak bugün dahi Hıristiyan olduklarını iddia edenlerin sayısı herhangi bir diğer dininkinden fazladır. Başka bir din olmakla birlikte İslamiyet de İsa’yı Tanrı’nın peygamberi olarak kabul eder. Hatta Kur’an’da da İsa’nın ölüleri dirilttiği kabul edilmektedir (Sure 3:50; 5:110) ve Tanrı’nın O’nu göğe, yanına yükselttiği yazılmıştır (Sure 3:51-58; 4:158). Dolayısıyla Müslümanlar için de İsa eşsizdir.

 

Kutsal Kitap daha da ileri gidip bize İsa’nın mükemmel bir hayat sürdürdüğünü anlatır. Bunu yapan tek insandır. Bir çocuk olarak “İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı`nın ve insanların beğenisini kazanıyordu” (Luka 2:52).  Yetişkinliğindeyse “her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir” (İbraniler 4:15). Halk arasında geçirdiği zaman boyunca ikiyüzlülüklerini ve bencilliklerini ifşa ettiği için O’ndan nefret eden güç sahibi şahıslar tarafından takip edilmiştir. O’nu yakalamanın ve O’na çelme takmanın yollarını aramışlardır. Bir anlamda günümüz gazetecileri kadar amansız olmuşlardır. Böylece iki yıllık bir süre içinde attığı her adımı takip ettiklerinde İsa onlara meydan okumuştur. “Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir??” (Yuhanna 8:46). Hiçkimse cevap vermemiştir çünkü verememişlerdir. İsa eşsizdi ve günümüzde bile eşsiz olmaya devam etmektedir çünkü düşmanlarının O’nu öldürmüş olmasına rağmen O, Tanrı’nın gücü ile sonsuz yaşama diriltilmiştir ve bugün hayattadır, melekler aracılığıyla ulusların tarihine yön vermektedir. (Bu konu 5a’da işlenmiştir.)

 

İsa’nın ölümü ve dirilişinden yaklaşık altı hafta sonra Havari Petrus Yeruşalim’deki yurttaşlarına karşı ithamda bulunur: “Kutsal ve adil Olan’ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz Yaşam Önderi’ni öldürdünüz, ama Tanrı O’nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız” (Elçilerin İşleri 3:14).  Ancak sonra da şöyle devam eder: “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün… sizin için önceden belirlenen Mesih’i, yani İsa’yı göndersin.”  Yöneticiler çok kızdırılmıştır ve havarileri tutuklatmaya çalışmıştır ancak kalabalıkların tepkisi onları şaşırtmıştır (Elçilerin İşleri 4:4). “Konuuşmayı dinlemiş olanların birçoğou iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı beş bine ulaştı.”

Bu yeni Hıristiyanların çoğu Yahudidir ancak çok geçmeden Yahudi olmayanlara da İsa’yı Tanrı tarafından gönderilen kurtarıcıları olarak kabul etmelerine olanak tanınır. Artık biz, ister Orta Doğu’da ister Avrupa’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde olalım, aynı fırsatlara sahibiz. Dolayısıyla “İsa nasıl bu kadar inanılmaz bir insan olmuştur? Nasıl oluyor da binlerce yıllık günah ve başarısızlıktan sonra tek bir kişi her şeyi doğru yapar ve başarısı bize ne anlatır?”  Tanrı’nın izniyle bu bir sonraki konumuz olacaktır.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989    Mobile (+44) 7515486629

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917    Mobile (+44)7515486629