CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

4b. Kutsal Kitap günahı tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

 

Geçen sefer, insan doğasının acı gerçeklerine baktık. Kendi arzularımızın peşinden koşma isteği hepimizde vardır. Etrafımıza baktığımızda bunu açık bir şekilde görüyoruz. Bir de insanların yapmamaları gereken şeyleri engellemek için harcanan çabayı düşünelim: ordular, silahlar, polis, güvenlik endüstrisi, mahkeme ve hapisler, anti-terör koruma, izleme ve özel detektifler. Bu liste neredeyse sonsuz. Buradaki önemli nokta, hepimizin insan olarak aynı doğaya sahip olduğudur. Bunun hepsini gerektiren arzular da içimizde mevcuttur. Bunlara karşılık verdiğimizde başka insanları incitmekle kalmayıp Tanrı’ya karşı günah işleriz.

 

Havari Yuhanna olayı şöyle açıklar: “Dünyaya ait olan her şey – benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur – Baba’dan değil, dünyadandır.” Romalılar 7’de kendisiyle mücadelesini anlatırken Havari Pavlus, altıncı bölümde tasvir kullanır. Günah ile Doğruluk’u, köle sahibi iki rakip krala benzetir. Kendi arzularımızı tatmin etmek için yaşıyorsak “Kral Günah”a hizmet ederiz, ancak tövbe edip onun yerine Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışırsak “Kral Doğruluk”un hizmetkarları oluruz (Romalılar 6:16-23). Der ki, “Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı’nın kulları olduğunuza göre, kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.”

 

Birçok dinde bir kötülük tanrısı veya insanları ayartan, dünyadaki tüm kötülüklerin kaynağı olan Şeytan adlı bir kötü melek olduğunu biliriz. Ancak bu bir hatadır. Pavlus’un günah ile ölümün nedenlerini anlattığı kısımda (Romalılar 1-8) “iblis” veya “şeytan” kelimelerini kullanmadığının farkında mısınız? Nedeni ise ayartma ile günahın türlü hallerini anlatmanın birçok şekli olmasıdır. Kutsal Kitap’ın bir diğer kitabı olan İbraniler’e Mektup’ta İsa, “ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz” kılar (İbraniler 2:14). Sonra 9:26’da “kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldır”mıştır. İsa’nın iblisi ortadan kaldırması ile günahı yok etmesi aynı şeydir.

 

Her zaman olduğu gibi anlamamız gerekenin temeli Eski Ahit’te yatar. Yaradılış 3:1-15’te ayartmanın ilk erkek ile eşine nasıl dışarıdan geldiğini gördük. Bir yılan, Tanrı’nın dediklerinde ciddi olmadığını ve Ade mile Havva’nın sorun yaşamadan Tanrı’nın yasasına karşı gelebileceğini söyler. Kimisi bu yılanın içinde iblis olarak adlandırılan kötü bir melek olduğunu söyler. Ne var ki yaptıkları ortaya çıktığında Adem eşini suçlar, Havva da yılanı. Yılan ise kimseyi suçlayamaz ve suç onda kalır. Böylece suçlanacak başka kimse kalmadığı kanıtlanır. Dahası yılan, büyük bir solucan gibi bacaksız bir şekilde toprakta yaşamaya mahkum edilir. Bu da kötü bir meleğin yılan kılığına bürünmediğini ispatlar, çünkü ortada toprak çiğneyen kötü melek Şeytan’ın varlığına inanan yoktur!

 

Artık Kutsal Kitap’ın sonraki bölümlerinde “ejderha” gibi yılanımsı yaratıkların Tanrı’ya muhalefet tasviri olarak kullanılması nedenini anlayabiliriz. Havva, yılanın aklını çelmesine izin vermiştir. Onun düşünce tarzını, yani Tanrı’nın yasasının çiğnenmesinin cezasız kalacağı düşüncesini benimser. Bu noktadan sonra insanın Tanrı’ya karşı isyanı başladığında olayı tasvir etmek için bir yılan veya ejderha sembolü kullanılır. Bunun üç açık örneği vardır: Babil (Yeremya 51:34), Mısır (Hezekiel 32:2), Roma (Daniel 7:19-28). Roma’nın yükselişi ile ilgili kehanet Esinleme (Vahiy) Kitabı’nda bulunur çünkü İsa’nın döneminde Roma çok güçlüdür. Roma İsa’yı çarmıha gerer ve havarilere zulmeder. Kitabın yazıldığı sırada “büyük ejderha, İblis ya da Şeytan” olan Roma’dır (Esinleme 12:9). İsa döndüğünde ötülük yine ona karşı gelecektir (Esinleme 20:1-3) ancak İsa kötülüğün her türünü hükmü altına alacaktır. Tanrı’nın izniyle bir sonraki yazımızda “iblis” ve “şeytan” kelimelerinin Kutsal Kitap’taki kullanımını inceleyeceğiz.

 

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır.

     Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

     bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve    

 İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989