CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

7a. İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

 

Artık İsa’nın ne kadar özel biri olduğu hakkında bilgi sahibiyiz. Kutsal Ruh’un gücüyle doğmuştur ve dolayısıyla Tanrı’nın Oğlu’dur. Tanrı, İsa aracılığıyla kendini bize en mükemmel şekliyle gösterir. Eski Ahit zamanlarında Tanrı kendini mesajlar aracılığıyla peygamber olarak bilinen özel kadın ve erkeklere göstermiştir. Bu mesajların çoğu Kutsal Kitap’ı oluşturacak şekilde kaleme alınmıştır ve Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözü’nün yazılı kaydıdır (bkz. Yeşaya 2:1; Yeremya 1:4; Hezekiel 6:1; Hoşea 1:1 vs.).  Tanrı’nın Sözü’nün bu yazılı kaydı bize kendinden ve dünya için olan planlarından bahseder. Bize aynı zamanda Tanrı’nın, O’nu hoşnut etmemiz için bizden yaşamamızı istediği hayat tarzını da açıklamaktadır. Ne var ki İsa gelene dek kimse bunu yerine getirememiştir. “Yazılmış olduğu gibi: ‘Doğru kimse yok, tek kişi bile yok’” (Romalılar 3:10). İbraniler 1:1 de konuyu güzel özetler: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.” Havari Yuhanna bu sürecin tamamını bu şekilde tanımlar (Yuhanna 1:1-14) “Başlangıçta Söz vardı… Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini- gördük.”

 

Kurtarıcı, Tanrı tarafından sağlanmıştır çünkü biz kadın ve erkekler Tanrı’ya mükemmel olarak hizmet edemeyeceğimizi ve kendimizi kurtaramayacağımızı kanıtlamışızdır. İlk günahtan bu yana insan tabiatı kendi isteklerine çok fazla bağlı kalmıştır. İsa’nın doğmundan yüzyıllar önce Mezmur yazarı aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır ve Tanrı’ya imanın çözüm olacağını beyan etmiştir:  “Kimse kimsenin hayatının bedelin ödeyemez, Tanrı’ya fidye veremez… Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü, aptallarla budalaların yok olduğunu. Mallarını başkalarına bırakıyorlar… Bütün gösterişine karşın geçicidir insan, ölüp giden hayvanlar gibi. Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler… Ama Tanrı beni ölülerin diyarının pençesinden kurtaracak ve yanına alacak” (Mezmur 49:7-15).

 

Eski Ahit’in sonunda peygamber Malaki ne olacağını öngörmüştür: “‘İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rabb ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi olarak gelecek’ diyor Her Şeye Egemen Rabb” (Malaki 3:1). İsa’nın gelmesiyle bu vaat yerine getirilmiştir. Mesih, kutsal yağ sürülmüş demektir. Eski Ahit döneminde bu meshedilme bir kral ya da rahibin başına bir miktar yağ sürülmesiyle gerçekleştirilirmiş ancak bunun sadece simgesel özelliği varmış. Gerçek meshetme, İsa’nın vaftiziyle olmuştur:– Matta 3:16. “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü”. Bundan sonra İsa, İsa Mesih olmuştur – Kutsal Ruh tarafından meshedilen İsa. 

 

Hiçbir ölümlü insan Tanrı’yı göremez. “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O’nu tanıttı” (Yuhanna 1:18). Böylece Tanrı İsa’dan, sıradan kadın ve erkeklere doğru yolu gösterecek canlı bir tapınak olmasınını istemiştir ve İsa kaul etmiştir. İsa çoğu zaman sözlerinin Babası’nın sözleri olduğunu ve işlerinin de Babası’nın işleri olduğunu vurgulamıştır. İki örnek mevcuttur: “Ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Baba’nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu” (Yuhanna 12:49). “Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor” (Yuhanna 14:10-11).

 

6b çalışmasında İsa’nın doğmundan yüzyıllar önce Mezmur 80:17’de gelecek Kurtarıcı hakkında iki önemli şeyin öngörüldüğünü fark etmiştik. Birincisi; insanoğlu, ademoğlu olarak anılmaktadır. İkinci olarak ise Tanrı O’nu “kendine seçtiği insan” yapmıştır. Müjde bize İsa’nın bunları nasıl yerine getirdiğini gösterir. Tanrı’nın İsa’nın aklı, amacı ve kişiliği hakkında söyledikleri “insan olan… Mesih İsa” için geçerlidir (1 Timoteos 2:5). “Söz, insan” olmuştur (Yuhanna 1:14). Bir sonraki çalışmamızda bunun bize nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz çünkü İsa’nın aksine bizler, günahkarız ve ne kendimizi ne de başkasını sonsuza dek ölmekten kurtaramayız.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191                 UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis)

   değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz.Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

    edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu

       kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi bağışlamasını   

      istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191                 UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917