CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

2b. Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt barındırır.

 

Uyum

Kutsal Kitap’ın 2a başlığında yaptığımız kısa inceleme, bize çok önemli bir şey göstermektedir. Kutsal Kitap, 66 kitaptan oluşur. Bu kitaplar, bin yılı aşan bir dönemde farklı ülkelerde farklı kişiler tarafından üç dilde yazılmıştır ve görüldüğü üzere anlatılan hikaye tutarlıdır. Her şeyi yaratan ve onu mükemmelleştirmek için bir planı olan Tanrı’dan bahseder. Kutsal Kitap’ın bu kitapları, Tanrı’nın yarattıkları arasından insana serbest irade verişini, insanın o özgürlüğü yanlış kullanmasını ve fakat Tanrı’nın o serbest irade aracılığıyla amacına ulaşmaya çalıştığını anlatır. Bu mesajların uyumu ve tutarlılığı bana yazarlarının, bu planın tamamını baştan sona bilen biri tarafından yönlendirildiklerini kanıtlar. Bunu başaran başka kitap ya da şahıs yoktur.

 

Tarih

Sonrasında da uygulamalı sınavlar yapabiliriz. Tarihi sınayabiliriz. Kutsal Kitap’ta anlatılan olaylar gerçekten olmuş mudur? Kutsal Kitap kayıtlarının Herodot gibi eski çağ tarihçilerinin eserleriyle karşılaştırıldığında tutarlı olduğunu görürüz. Bazı kısımlarda eksiklikler vardır ancak arkeologlar daha fazla bilgi edindikçe bu boşluklar doldurulmaktadır. Örneğin, eski Asur ve Babil’in kabul gören tarihi, Kutsal Kitap’ınkiyle uyumludur. Ancak Mısır tarihinin Kutsal Kitap’la uyumunu sağlamakta zorlanılan noktalar olmuştur. Ne var ki 20nci yüzyılın sonlarına doğru genç Mısırbilimciler farklı bir kronoloji geliştirmiştir. Gerekli düzeltmelerin yapıldığı takdirde Kutsal Kitap mükemmeldir ve başka sorunlar da düzeltilir. Şüphe edenlerin kabul edenlerin tarafına geçişine yaklaşık olarak 200 yıldır sürekli olarak tanıklık edilmektedir, ancak süphe etmeye devam edenlerin sesi, inananlarınkinden yüksektir!

 

Kehanet

Elbette Kutsal Kitap’ın tarihi yönünü kanıtlamak, onun Tanrı’dan geldiğini kanıtlamak anlamına gelmemektedir. Ne var ki bir sonraki argümanın kanıtladığını savunmaktayım. Kutsal Kitap, geleceğe dair kehanette bulunmaktadır. Yardım görmeyen insanlar edememektedir. 2008 Kredi Krizi bunu kanıtlamaktadır. Bankalar, yöneticiler ve hükümetler bunu görememiştir. Buna karşın Kutsal Kitap, özellikle Yahudi halkı ile Orta Doğu’nun tarihini binlerce yıl önceden anlatmıştır. Yeşaya 40-44 buna güzel bir örnektir. Bu bölümler İsrail’in günahları yüzünden dağıtılacağını ancak kurtarılıp topraklarına geri döneceklerini anlatmıştır (43:5-6). 2000  yıllık bir dönem içinde olan da bu olmuştur. Sonrasında da diğer din ve yaşam tarzlarına meydan okunur (41:20-24; 43:9-10). Elbette yapamazlar, ancak Kutsal Kitap’ı kayda alanlar yapmıştır. Dolayısıyla söyledikleri diğer şeylere inanmak makul değil midir? Başka çok örnek vardır.

 

İsa’nın Hayatı ve Dirilişi

Kutsal Kitap’ın kehanetlerine bir diğer örnek de İsa’nın doğumu, hayatı, ölümü ve dirilişidir. Bütün bunlar, gerçekleşmeden yüzlerce yıl önceden ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bütün bu vaatler yerine gelmiştir. Dolayısıyla İsa’nın da vaat edildiği gibi döneceğine inanmak da makuldür (Yuhanna 14:3,28; Esinleme 22:20). Ancak bundan da öte, İsa’nın hayatı baştan sona bir mucizedir. Yaklaşık 33 yıl yaşamış ve hiç günah işlememiş, Tanrı’nın bize ilke olarak gösterdiği mükemmel davranışın altına düşmemiştir. Ve kötü insanlar onu idam ettiğinde Tanrı onu yeniden hayata getirmiştir. Mezarının mühürlü ve bekçili olmasına rağmen mezar üç gün sonra boş bulunmuştur ve düşmanları cesedini bulamamıştır! Tutuklandığında dehşete düşen havarileri, şehirde şöyle konuşmuştur: “Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa`yı hem Rab hem Mesih yapmıştır” (Elçilerin İşleri 2:36). “Siz Yaşam Önderi`ni öldürdünüz, ama Tanrı O`nu ölümden diriltti” (Elçilerin İşleri 3:15).  Kimse aksini ispatlayamamıştır.

Bu, İsa’ya eşsiz yetki verir. O, “Kutsal Yazı geçerliliğini yitirmez” demiştir.

 

İsa’nın havarileri arasında en açık sözlü olan Petrus, Kutsal Kitap’ı şöyle tasvir etmiştir: “Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı`nın sözlerini ilettiler.” (2 Petrus 1:21).

 

Johnwoodall@talktalk.net  Tel +441527 598917

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve

 

     İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.