CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

3d. Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

Ölülerin başka bir yerde yaşamaya devam etmediğine dair bu öğreti o denli sıradışıdır ki üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Dünyadaki neredeyse diğer tüm dinlere göre gerçek kişilik, bedenin içinde görünmez bir şeydir ve beden öldüğünde gerçek kişilik bedenden ayrılıp başka bir yere gider. Binlerce yıl önce Mısırlılar buna inanmıştır ve bu bugün hala birçok dinin başlıca inançlarındandır. Bu görünmez kişiliği “ruh” kelimesi ile ifade edebiliriz. Böylece yaşayanların ölenler ile iletişim içinde olabileceğine inanılır ve bu iletişimi sağlamakla bilinenler ölenin yakınları tarafından rağbet görür.

 

Ölülerin başka bir yerde hayata devam ettiği fikri yanlıştır. Daha da kötüsü, kötü sonuçlar doğurur. Ölenlerin gerçekten ölmediğini düşünürseniz o zaman kötülerin cezalandırıldığı bir yer olup olmadığını merak edersiniz. Buradan cehennem ateşi gibi yanlış inançlar doğar. İsa’nın “cehennem ateşi” (sönmez ateş – Matta 18:8) gibi bir kavramdan bahsettiğini biliriz ama bununla Yeruşalim’in dışındaki çöp yakma yerinden bahsetmektedir. “Cehennem,” tam yıkım anlamına gelir, sonsuz azap anlamına gelmez. Ama sevdiklerinin “cehennem”de acı çekebiliyor olacağını düşünen yakınlar, dua etmeleri için rahiplere ödemede bulunmaktadır. Sanki Tanrı, yeterli ödeme yapılması durumunda insanları bağışlayacaktır!

 

Bir diğer kötülük ise ölülerin hediye ya da bir tür hizmete ihtiyacı olduğu veya hayatta olanlara yardım ya da lanet etme güçleri olduğu inancıdır. Bu da ölü atalar ile kutsal insanlara tapınma, hatta resimlerinin veya putlarının yapılmasına ya da ölü azizler ile imamların bizim adımıza Tanrı ile görüşebileceğine inanmaya yol açar. Bunlar, Kutsal Kitap’ın yasakladığı uygulamalardır. Tanrı tektir ve sadece O’na tapınmalıyız, çünkü “tek tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır” (1 Timoteos 2:5).

 

Sayfa 3c’de Kutsal Kitap’ın, ölümden sonra yaşamadığımızı belirttiğinden bahsetmiştim ve örnek vermiştim. Bir diğer örnek de Vaiz 3:19’dur. Burada insanın hayvanlar gibi öldüğünü söyler. Devamında, “İkisi de aynı yere gidiyor; topraktan gelmiş, toprağa dönüyor. Tanrı’nın merhameti dışında bu sondur. Ama daha önce gördüğümüz gibi Tanrı başlangıçtan beri kadın ve erkeklere, yeryüzünün O’nun yüceliği ile dolması için O’na hizmet etmeleri için çağrıda bulunmaktadır. Bu çağrıya karşılık verenlerin çoğunun ölmüş olmasına karşın toprağa yaşam soluğunu verip Adem’i yaratan Tanrı, aynı kolaylıkla ruhunu ölenlere tekrar soluyabilir. Yeşaya bize Tanrı’nın böyle yapacağını anlatır (bkz. Yeşaya 26:14). Kimi putperestler hakkında, “öldü, artık yaşamıyorlar, dirilmeyecek onlar” der. Ama devamında 19uncu ayette kendisi ve onun gibi Tanrı’ya hizmet edenlerin tekrar yaşayacağından bahseder. Ona Tanrı der ki, “Senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. … Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. Daha önce Mezmur 49:15’te ifade edildiğini gördüğümüz umudu paylaşmaktadır.

 

Bütün çalışmalarımıza, Eski Ahit’le başladık. Doğrusu budur çünkü Eski Ahit Tanrı’nın yolunu öğrenmemiz için temel teşkil eder. Eski Ahit’te Tanrı’nın gücü ile diriltilen ölülere dair örnekler de vardır. Ne var ki bu insanlar tekrar ölür, yani bu Tanrı’nın vaat ettiği sonsuz hayata diriliş kapsamında değildir. Dünya tarihinde günümüze dek sonsuz yaşama diriltilmiş bir kişi örneği vardır, o da İsa’dır. İsa’nın dirilişine dair deliller oldukça fazladır. Bu serinin ilerleyen yazılarında da göreceğimiz gibi, olayı başka bir şekilde açıklama çabaları sonuçsuz kalacaktır.

İsa der ki, “Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir” (Esinleme 1:18). Havari Pavlus, İsa’nın tekrar yaşadığını görünce onun düşmanı olmaktan çıkıp müridi olmuştur. Şöyle yazar: “Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir” (1 Korintoslular 15:20). Dolayısıyla İsa başkalarının da ölümden dirilmesini mümkün kılmıştır ve Tanrı ona bu gücü vermiştir (Yuhanna 5:21-29). Bunu dünyaya geri döndüğünde de yapacaktır.

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır.

     Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu

       kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

bağışlamasını istememizi.  Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve    

 İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917