CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

7c. Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm yetkiyi vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

İsa, bizim gibi insan olduğu için ölmüştür. Ölümü, günahkar insan doğasının ölmesinin beklenen bir şey olduğunu gösterir. Ancak İsa bizlere örnek olacak mükemmel bir hayat yaşamıştır. Bu nedenle bizim aksimize ölmeyi hak etmemiştir. Ölümünden üç gün sonra yas tutan bazı öğrencileri mezarına, cesedini tahnit etmek için gider ama onu yerinde bulamazlar. Vaat edildiği gibi yeniden dirilmiştir (Matta 17:23). Mezarı mühürlenmiş ve askerlerce korunmakta iken mezara girişi kapayan taşın yuvarlanmıştır ve İsa’nın cesedi yerinde değildir. Yahudi liderler, İsa’nın naaşının müritleri tarafından çalındığına dair bir hikaye uydurur, her ne kadar askerlerin nasıl alt edildiğini açıklayamasalar da. Naaşını da bulamamaktadırlar. Gerçek açıklama ise; İsa’nın yeniden yaşıyor olması ve Tanrı’nın gücü aracılığıyla mükemmel ebedi hayata diriltilmiş olmasıdır. Matta 28’i okuyunuz.

 

Tüm müjdeler (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) bize İsa’nın dirilişini anlatır. Matta ve Yuhanna buna tanıklık etmiştir. Markos çok uzakta değildir. Luka ise başkalarından duyduklarını dikkatlice araştırır (Luka 1:1-4). Daha sonra Luka, “Elçilerin İşleri” adlı kitabı yazar ki bu kitap da havarilerin, İsa’nın ölümünden sonraki yaptıklarını kaydeder. Şu şekilde başlar (Elçilerin İşleri 1:1-3):  “EyTeofilos, ilk kitabımda (Luka müjdesi) İsa’nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı’nın Egemenliği hakkında konuştu.”

 

Luka, İsa’nın hayatta olduğuna dair birçok delilden bahseder. Müjdeler İsa’nın kendisini gece gündüz çeşitli ortamlarda ve koşullarda, bireylere ve kalabalıklara, Yeruşalim’de ve dışında, iç mekanlarda ve dış mekanlarda, erkeklere ve kadınlara göstermesini anlatır. Altı hafta sonra ise İsa’nın havarisi Petrus şöyle bir açıklama getirir: “Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, tanrı’nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı’nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti. Çünkü O’nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. O’nunla ilgili olarak Davut şöyle der: ‘Rabb’i her zaman önümde gördüm, sağımda durduğu için salsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dililm sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canıma ölüler diyarına terk etmeyeceksin, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.” (Elçilerin İşleri 2:22-27). İsa yeniden hayatta olmakla kalmayıp Eski Ahit’te yer alan bir (bin yıldan eski) kehaneti yerine getirmektedir. Bunu Mezmur 16:8-11’den okuyabilirsiniz.

 

Kimi insanlar olup bitenler için başka açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Ölenin İsa değil, yerini alan bir başkası olduğunu ya da İsa’nın çarmıhta sadece bayıldığını ve mezara konduktan sonra mezarda ayıldığını ya da müritlerinin yanlış mezara gittiğini söylemiştir. Hatta ve hatta, başkalarına göre müritleri O’nun hayatta olmasını o denli istemiştir ki, hikaye uydurmuş ya da hayal etmişlerdir. Müjdeleri dikkatlice okursanız bu sözde açıklamaların hiçbirinin mümkün olmadığını görürsünüz. Bunların herhangi birini görüşmek isterseniz lütfen bana yorumlarınızı ya da sorularınızı gönderiniz.

 

Yaklaşık yirmi yıl sonra havari Pavlus Korintoslulara birinci mektubunun 15’inci bölümünde İsa’nın yeniden dirilişini ilgilendiren kanıtları tekrar inceler. Lütfen siz de hepsini inceleyiniz. Özellikle İsa’nın yeniden yaşadığını gören kadın ve erkeklerle ilgili olarak şunları söyler: “Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hala yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elllçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü” (1 Korintoslular 15: 3-8).  Pavlus’un nasıl ikna olduğunu Elçilerin İşleri 9’da okuyabilirsiniz.

 

Bir sonraki çalışmamızda Tanrı’nın İsa’ya kendi ölümsüz doğasını nasıl bahşettiğini, O’nu göklere götürdüğünü ve O’na gökte ve yeryüzünde bütün yetkinin verildiğini (Matt 28:18; Luke 24:50-51) göreceğiz.  İsa der ki, "Korkma! İlk ve son Ben’im. Diri olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir” (Esinleme 1:18) gördük. Bunun bizim için ne anlama geleceğini öğrenmemiz gerekmektedir!

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191              UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme  (teslis) değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir   parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

 10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

 10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

 10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

    almamızı)

 10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

 10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

    sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

 10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

    yapmamızı.

 10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

   bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191              UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917