CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

 

3a. Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da Kutsal Kitap’ta geçer.

 

 

Biz erkek ve kadınların yasalara tabi olduğumuzda daha mutlu hayatlar sürdürdüğü açıktır. Bunların iyi yasalar olması ve herkes için eşit derecede geçerli olması gerekmektedir. Kutsal Kitap, içinde yazılı yasaların Tanrı tarafından buyurulduğunu söyler. Bu yasalara uyarak toplum olarak daha mutlu olmakla kalmayıp Tanrı’yı da memnun ederiz. Ailesinin bir parçası olmak istiyorsak o zaman Tanrı’yı memnun etmeyi dilemeliyiz.

 

İlk yasa bireyler içindir ve çok basittir. (Bu ilk yasanın nasıl ihlal edildiğini ve bu ihlalin ne sonuçlar doğurduğunu birazdan göreceğiz.) İnsan nüfusu geliştikçe kötülüğü sınırlamak ve toplumu kontrol altında tutmak için daha fazla kanunlar gerekmiştir. Ancak Kutsal Kitap’ın daha ilk altıncı babında şununla karşılaşırız:  “Rabb baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.” (Yaradılış 6:5). Daha başından itibaren Tanrı’yı hoşnut etmek isteyenlerle istemeyenler belli olmaya başlamıştır.

 

İbrahim’in dönemine yetiştiğimizde ise Tanrı’nın yasasının daha da geliştirildiğini görürüz, her ne kadar ayrıntıların hepsi bize açıklanmasa da. Yaradılış 26:5’te İshak’a babası için “Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı” denir. Tanrı İbrahim’in ailesiyle yeni bir başlangıç yapmaktadır ve birkaç yüzyıl sonra bu aile Yaradılış 12:2’de vaat edildiği gibi bir ulus olur. Tanrı bu ulusun diğerlerine bir örnek olmasını ister ve böylece daha kalabalık bir topluluğun idaresi için daha donanımlı bir yasal system gerekmektedir.

 

Bu da bizi Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı’nda anlatılan “Musa’nın Yasası”na getirir. Yeni Ahit’te havari Pavlos yasa için der ki, “Vaadi alan ve İbrahim’in soyundan olan Kişi gelene dek yürürlükte kalacaktı” (Galatyalılar 3:19). Diğer bir deyişle Musa’nın Yasası’nın o kadar ayrıntılı olmasının sebebi, bütün bir ulusun Tanrı’nın ilkelerini yerine getirmesine güvenilemeyeceğidir. Yapılması gereken ve yapılmaması gerekenlere dair birçok madde ve bunların çiğnenmesi durumunda uygulanacak cezalar çıkarılmıştır. Yine de her nesilde İbrahim gibi Tanrı’yı sevdiği için O’nun buyurularını yerine getirmek isteyenler olmuştur.

 

İsa geldiğinde Musa Yasası miyadını doldurmak üzeredir. İsa, yasayı yok etmek için değil onu yerine getirmek için geldiğini söyler (Matta 5:17) ve böyle de yapar. Yasaya mükemmel olarak itaat eder ve herkese nasıl olması gerektiğini gösterir. Ne var ki Yahudi liderlerinin ikiyüzlülüğünü ifşa ettiği için öldürülür ki bu da Yahudi halkı tarafından işlenen en korkunç isyan eylemi olmuştur. Bundan birkaç yıl sonra Romalılar şehirlerini ve tapınaklarını yıkar. Tapınak olmadan Musa’nın Yasası’nı gerektiği gibi yerine getirmek imkansız olmaktadır ve böylece yasa sona erer. Daha da önemlisi İsa’nın ölümü, günah için yapılan son kurban olur. Daha sonraki yazılarımızda bunun üzerinde durulacaktır ancak İsa’nın kurban oluşu Musa’nın Yasası’nı yerine getirmiş ve onun yerini almıştır. 

 

Tanrı’nın yasasının temel ilkeleri, yani Tanrı ile diğer insanları sevmemiz geçerliliğini korumaktadır. Yahudi halkının Romalılar tarafından dağıtılması ile Tanrı, gerek Yahudi gerekse Yahudi olmayan bireylere daha fazla odaklanır. Günümüzde Müjde’nin mesajı insanlara Tanrı’nın çocukları olmaları ve İsa’yı takip etmeleri yönünde çağrıda bulunur. Günümüzde Tanrı’nın yasaları İsa’nın öğretisinde yer almaktadır ve İncil’de kayıtlıdır. Matta 5 ila Matta 7 arasında iyi bir özet bulabilirsiniz.

 

Ne var ki İsa vaat edildiği gibi geri gelecektir ve yeryüzünü Tanrı’nın yüceliği ile dolduracaktır. Tanrı’nın yasası dünya çapında uygulanacaktır ve böylelikle insanoğlu Tanrı’nın kontrolü altına alınacaktır. “Birçok halk gelecek, ‘Haydi, Rabb’in Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na çıkalım’ diyecekler, ‘O bize kendi yolunu öğretsin, Biz de O’nun yolundan gidelim.’ Çünkü yasa Siyon’dan, RAB’bin sözü Yeruşalim’den çıkacak.” (Yeşaya 2:3).  Bu, hazırlanılması gereken bir zamandır.

 

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917