CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

5b. Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

 

İşlenebilecek en büyük günah, İsa’nın reddi ve çarmıha gerilmesi olmuştur. Ne var ki Tanrı bunu bile affetmek istemektedir. İsa ne olacağını bir benzetme olarak anlatmıştır (Matta 21:33-44). Tanrı’yı bağını bağcılara (Yahudi halkına) kiralayan toprak sahibine benzetir. Hasat zamanı elçilerini gönderir. Elçilerin amacı kirayı toplamaktır (bu yasaya uyumu simgeler). Ancak kiracılar elçileri reddeder ve bazılarını öldürür. Sonunda toprak sahibi oğlunu (İsa’yı) gönderir ancak ona daha da kötü davranırlar. Bu nedenle Tanrı “Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek; bağı da, ürününü kendisine zamanında verecek olan başka kiracılara kiralayacak” (Ayet 41). Dolayısıyla İsa der ki, “Bu nedenle size şunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek.”

 

Bu benzetme harfi harfine yerine gelmiştir.Yahudi liderler İsa’yı Romalılara götürmüş ve çarmıha gerilmesini sağlamıştır. Yaklaşık 40 yıl sonra da Romalılar Yeruşalim’i yerle bir etmiş ve yüz binlerce Yahudi gerçekten de korkunç ölümler yaşamıştır. Ne var ki İsa ölü kalmamıştır. Tanrı’nın gücüyle ölümsüz hayata dirilmiştir ve onu öldüren insanlara affedilme umudu verilmiştir. İsa’nın ölümünden yaklaşık altı hafta sonra havarisi Petrus Yeruşalim’de bir kalabalığa “Böylelikle btün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizing çarmıha gerdiğiniz İsa’yı hem Rabb hem Mesih yapmıştır” demiştir. Bunu duyduklarında duygulanmış ve Petrus ile diğer havarilere “Kardeşler, ne yapmalıyız?” demişlerdir. Petrus onlara, “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun” demiştir. O gün yaklaşık 3000 kişi Petrus’un mesajını kabul edip tövbe etmiş, vaftiz olmuş ve İsa aralarındayken onu reddettikleri için bağışlanmıştır (Elçilerin İşleri 2:36-38).

 

Her ne kadar İsa’nın öldürülmesi için tezahurat yapan kalabalık içinde yer almasak da biz de başka şekillerde günah işlemekteyiz ve havarilerin öğretilerine uymayanlar Tanrı karşısında suçludur, aynı Yeruşalim’deki Yahudilerin olduğu gibi. Havari Yuhanna şöyle yazmıştır: “Tanrı’ya inanmayan O’nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı’nın Oğlu’yla ilgili tanıklığına inanmamıştır” (1 Yuhanna 5:10). Biz insanlar bile bize inanılmadığında veya insanların yanlış olduklarını kabul etmediklerinde incinir ve kızarız. Dolayısıyla Yaradan’ın, insanların O’na inanmayı reddedip yanlış olduklarını kabul etmediklerinde ne kadar rencide olduğunu anlayabiliriz.

 

Eski Ahit de aynı öğretiyi verir. Malaki 1:6’da Tanrı, “Oğul babasına, kul efendisine saygı gösterir. Eğer ben babaysam, hani bana saygınız? Eğer efendiysem, hani benden korkunuz?” Bugünkü birçok dindar kişi gibi Malaki’nin zamanındaki insanlar da Tanrı’nın merasimlerle hoşnut kaldığını sanmıştır ve O’nun istediğini sandıklarını, ellerinden gelen en ucuz yoldan yerine getirmeye çalışmışlardır. Ne kadar da yanılmışlardır! “Böyle bir hayvanı kendi valine sun bakalım” demiştir Tanrı. “Senden hoşnut kalır mı, ya da seni kabul eder mi? Şimdi bize lütfetmesi için Tanrı’ya yalvarın” (1:8-9). Tanrı’nın bizden istediği; kimi sözlerimizin ve eylemlerimizin ne kadar yanlış olduğunu gerçekten anlamamız, bu konuda üzüntü duymamız ve tövbe etmemizdir. Kutsal Kitap’ta “tövbe” kelimesi özür dilemekten ya da üzüntü hissetmekten öte bir anlam taşımaktadır. Anlamı, “akıl değişikliğidir” yani daha önceki düşünce tarzımızın değişmesi ve bizim de Tanrı’yı söylediklerimiz, düşündüklerimiz ve yaptıklarımızla Tanrı’yı hoşnut edebilmek için başka bir yönde yol alma isteğimizdir.

 

Peygamber Malaki şöyle devam eder: “Bunun üzerine Rabb’den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rabb dediklerine kulak verip duydu. Rabb’den korkup adını sayanlar için O’nun önünde bir anma kitabı yazıldı. Her Şeye Egemen Rabb, ‘Öz halkımı ortaya çıkardığım gün, benim olacaklar’ diyor. ‘Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. O zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı’ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz” (3:16-18).

 

Bir dahaki sefere o dönem insanlarının adak sunarak bunları nasıl öğrenmeleri gerektiğini göreceğiz.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis)

    değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir

     parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis

     edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

        sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

      bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net