CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

4c. “Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

 

Christadelphianların, Kutsal Kitap’a atıfta bulunan diğer gruplardan farklılaştığı nokta, bizim en başından başlayıp Kutsal Kitap’ın bize kelimelerin anlamını açıklamasına izin vermemizdir. Yaradılış 3’te Adem ile Havva’nın düşünen ve fikirlerini ifade edebilen bir sıradışı yılan tarafından nasıl ayartıldığını gördük. Bu yaratığın çoğalabildiği yönünde delil yoktur ve günümüzde böyle yılanlar da yoktur, ancak fikirleri atalarımızın aklına girmiştir ve günahı doğurmuştur. Sözleri ile günah doğmuştur, dolayısıyla bir anlamda günahların anası olmuştur. Tanrı’ya karşı iftirada bulunarak yasasını kötülemiştir: “Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız” (Yaradılış 3:5). Ne yazık ki Tanrı’dan şüphe etmek o zamandan bu yana her insanın aklında olmuştur.

 

“İblis”in kelime anlamı “iftiracı”dır

Yeni Ahit’te çoğu zaman “iblis” olarak tercüme edilen kelime “iftiracı” anlamına gelir. İsa’nın günahkar insanlara “Siz babanız iblistensiniz” derken (Yuhanna 8:44) ne demek istediği daha anlaşılır olur. Matta 23:33’te onlara “Sizi yılanlar, engerekler soyu!” der. Bundan önce de Vaftizci Yahya olarak bilinip İsa’yı ulusuna takdim eden kişi onların bazılarına, “Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardıdemiştir. İnsan doğası böyledir – Tanrı’ya ve diğer insanlara iftira atar, iblistir. Yunanca “diabolos” olan kelime kimi yerde “iftiracı” olarak tercüme edilir. Kimi zaman da “iblis” denmesi yerine tutarlı bir şekilde her seferinde “iftiracı” olarak tercüme edilseymiş daha iyi olurmuş. Bazı tercümanlar baş harfi büyüterek “İblis” olarak çevirerek işi daha da zorlaştırırlar. Bu uygulama, insanların “İblis” kelimesinin bir insanüstü kötü varlığın ismi olduğunu sanmasına neden olur. Ama Yunancada isimlerin baş harfleri büyütülmez. Kelimenin çevrildiğine bazı örnekler:

 

Yuhanna 6:70 – “İsa onlara şu karşılığı verdi: ‘Siz Onikiler`i seçen ben değil miyim? Buna karşın  içinizden biri

   iblistir.’”.                

1 Timoteos 3:11 – “kadınlar ağırbaşlı olmalı; iftiracı (diabolos) değil

Titus 2:3 - “yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı (diabolos) … olmamalı”

 

Bunların Yeni Ahit’ten olmasının sebebi, “iblis” kelimesinin Eski Ahit’te hiç geçmemesidir. (Bazı tercümelerde “iblisler” kelimesi bulunmaktadır ama doğrusu, İsrail’in etrafındaki uluslarda tapınılan sahte ilahları ifade eden bir kelime olmalıdır – mesela “cin”). Binlerce yıl boyunca Tanrı’nın ulusuna günah öğretilmiştir, günah işlediklerinde cezalandırılmışlardır ve hiçbir zaman suçlanan bir insanüstü ayartıcı varlık olmamıştır. Böyle bir varlık olmadığı açıktır çünkü günahın kaynağı insanın doğasıdır.

 

Şeytan kelilmlesi “karşı gelen” (düşman) demektir

Bu kelime de her zaman tercüme edilseymiş iyi olurmuş. Ne var ki “iblis” kelimesinin aksine bu kelimeye Yeni Ahit’te olduğu gibi Eski Ahit’te de rastlanmaktadır. Yılan, “Kesinlikle ölmeyeceksiniz” diyerek Tanrı’ya düşmanlık etmiştir. Tanrı’nın dediğine meydan okumuştur, dolayısıyla şeytandır. Bir başkasının amacına engel olan bir kişi, şeytandır. Havari Petrus’un; İsa’nın, Babası’nın isteğini yerine getirmesine engel olmaya çalıştığında İsa ona “şeytan” demiştir (Matta 16:23). Ancak her zaman için kötü bir şeyi anlatan “iblis” (diabolos) kelimesinin aksine “şeytan” (karşı gelen) hem iyi hem de kötü anlamda kullanılabilir. Bir sahte peygamberin İsrail ulusuna lanet okuduğu sırada “Rabb’in meleği engel olmak için yoluna dikildi.” (Engel olmak = şeytan olmak [İbranice]).  Daha sonra Kral Süleyman, gerçek Tanrı’ya hizmet etme eyleminden uzaklaşırken “Rabb, kral soyundan gelen bir düşmanı, Edomlu Hadat’I Süleyman’a karşı ayaklandırdı” (1 Krallar 11:14). Bir diğer düşman (şeytan) olan Rezon’dan 23üncü ayette bahsedilir. 

 

Ne var ki çoğu zaman şeytan kelimesi, Tanrı ile O’na hizmet edenlere karşı gelenler için kullanılır. Bu ayartıcının bir insanüstü varlık olduğu düşüncesi yaygındır. Yahudilikte, İslamda ve büyük Hıristiyan mezheplerinde görülür ve insanlar Kutsal Kitap’ın öğretisinin böyle olduğunu düşünür. Dolayısıyla bir dahaki sefere “iblis” ile “şeytan” hakkındaki ayetlere daha dikkatlice bakıp gerçekte bize ne aktarmaya çalıştıklarını incelememiz lazım.                      Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve    

 İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917