CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

Daha önceki okuma parçalarımızda Tanrı tarafından yaratılan yaratıkların fiziksel olarak eşit olduğunu okuduk. Hayat “nefesi” ya da “ruhu” insanoğlu dahil hepsinde vardır, öyle ki “İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur” (Vaiz

3:19).  Ne var ki kadınlar ve erkekler farklıdır. “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı” (Yaradılış 1:27). Buradaki suret, bir şeyin bir başkasına benzemesi anlamına gelir. Dolayısıyla Tanrı kendisine, hayvanların benzediğinden çok benzeyen bir varlık yarattı, bir varlık ki Yaradanı ile birlikte olmak istesin.

 

Diğer hayvanların aksine biz erkek ve kadınlar olayların sebepleri üzerinde düşünebiliriz. Geçmişi anımsayıp tecrübelerimizden ders alabilir, bunları söz ve resim olarak kayda alabiliriz. Evren, gelecek ve Tanrı hakkında düşünebiliriz. Sözlerimiz ile eylemlerimizin başka varlıklar üzerindeki etkilerini değerlendirebiliriz. Kutsal Kitap’ın doğruluğunu inceleyip onun gerçekten Tanrı’nın bize çağrısı olduğunu görebiliriz. Diğer hayvanların aksine biz daha fazla Tanrımız gibi olmak isteriz. Doğru ile yanlışı, yani daha fazla O’nun gibi olma ile O’ndan uzaklaşmayı ayırt etme becerisine sahibiz.

 

Tanrı, kadın ile erkeklerin O’nun yarattıkların olmasından öte kendisine daha yakın olmasını ister. Bizim O’na çocukları olarak gelmemizi ister. Bu başından beri böyledir – “Rabb şöyle diyor: İsrail benim oğlumdur” (Mısır’dan Çıkış 4:22). Babaların oğullarına iyi örnek olması beklenir ve Tanrı İsrail’e böyle yapmıştır. Demiştir ki, “Kutsal olun (dünyadaki kötülüklerden ayrı olun) çünkü ben Tanrınız Rabb kutsalım” (Levililer 19:2). Bu, bir ulusun tamamına söylenmiştir ancak ne yazık ki bu ulusun çoğu kötüyü iyiye tercih etmiştir ve sadece 40 yıl sonra onların hakkında şunlar denmiştir: “Bu eğri ve sapık kuşak O’na bağlı kalmadı. O’nun çocukları değiller… Rabb bun görünce onları reddetti; çünkü oğulları ve kızları O’nu öfkelendirmişti” (Yasa’nın Tekrarı 32:5&19).

 

Dolayısıyla görüyoruz ki Yaradan ile uyum içinde yaşama fikri her nesilde sadece birkaç kişiye cazip gelmiştir. Ancak bunlar zaten Tanrı’nın aradığı öz insanlardır. Tanrı’nın bu inançlı insanları nasıl takdir ettiğini ve onlar için planını Yeni Ahit’te İbraniler 11’i okuyarak öğrenebilirsiniz. Müjde’nin gerçekten ne olduğunu anlatan Eski Ahit vaatlerinin üzerinden giderken Nuh, İbrahim, Davut ve diğer peygamberlerden bahsettik. İbrahim’in eşi Sara ile oğulları, İsrail’i Mısır’dan çıkaran Musa, gentile bir kadın olan Rahab’ın İsa Mesih’in atası oluşu ve daha birçoğunu okuyabilirsiniz. Rabb İsa da benzer bir tecrübe yaşamıştır çünkü çok azları onu kabul etmiştir, ancak o az sayıda kişi onun için ne kadar da değerlidir! Havari Yuhanna İsa için şöyle der: “Kendi yurduna geldi ama kendi halkı O’nu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerine hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular” (Yuhanna 1:11-13).

 

İsa’nın gelmiş olmasıyla erkek ve kadınlar İsa’yı hayatlarına davet ederek, O’na inanıp tövbe edip vaftiz olup O’nun örneğini takip ederek Tanrı’nın ailesine dahil olurlar. Daha önce de gördüğümüz üzere, hayvanların kurban edilişi ile Eski Ahit’te geçen diğer merasimler insanlara Tanrı’ya ibadet ve hizmet hakkında önemli dersler vermiştir ancak daha önemlisi de vardır. Bu merasimler Mesih’in geldiği zaman yapacağı işi özetleyen bir tür dram olmuştur. Günahkarların Tanrı ile yeniden buluşturulabileceği yollara yönelik kehanet oyunları olmuştur. İsa, Eski Ahit merasimlerini kusursuz olarak yerine getirerek Mesih olduğunu kanıtlamıştır. İleriki zamanlarda İsa’nın ölümünü nihai kurban olarak değerlendirdiğimizde bu konuyu daha derin irdeleyeceğiz ancak şu aşamada İsa’nın gelişinin Eski Ahit ritüellerinin Tanrı’ya ibadet yöntemi olarak kullanılışına son verdiğini bilmemiz yeterlidir. Yine de bize önemli dersler vermektedirler, ancak Tanrı’ya giden gerçek yol İsa’dan geçer.

 

İsa demiştir ki, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6). Ve Petrus O’nun hakkında der ki, “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur” (Elçilerin İşleri 4:12).   Daha fazlasını öğrenmeliyiz!

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989   Mobile (+44)7515486629

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt 2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da 3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917    Mobile (+44)7515486629