CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

6c. İsa bizim gibi insandır ve bizim de günaha ayartıldığımız gibi o da ayartılmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

 

Bu çalışmalarda sık sık İsa’yı anmışızdır. O’nun hakkında söylenebilecek o kadar şey var ki. Ancak her hal ve karda Kutsal Kitap’taki en önemli kişi ve Tanrı’nın amacı olduğunu görmüş bulunuyoruz. Mükemmel hayatı, günah için yapılan nihai kurban olarak ölümü, sonsuz hayata dirilişi ve dünyaya Kral olarak hükmedeceği güne dek kalacağı gökyüzüne yükselişine tanıklık etmiş bulunuyoruz. Ancak Yeni Ahit hala O’ndan bir insan olarak bahsetmektedir – “göksel insan” (1 Korintliler 15:47-9); “insan olan… Mesih İsa” (1 Timoteos 2:5). Havari Yuhanna bize İsa’nın “beden aldığını” söyler. Yani İsa’nın tabiatı bizimki gibidir. Bu o kadar önemli bir konudur ki Yuhanna açıklama getirir: “Ne var ki, İsa Mesih’in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır” (2 Yuhanna 1:7).

 

Dolayısıyla İsa gerçekten ve tamamen bizimle aynı tabiatı paylaşmaktadır ve O’nun için “her alanda bizim gibi” (İbraniler 4:14) ayartılmış, denenmiştir. Bu da O’nun, Babası’nın isteğine uyarak ve insani arzularının Babası’nın isteklerine karşı olduğunda onlara yenik düşmeyerek dünyadaki hayatı içinde günahı yenmesine olanak kılmıştır. Tanrı bu şekilde günahı yenemez, çünkü Tanrı ayartılamaz. Yakup’un Mektubu bize der ki, “Ayartılan kişi, ‘Tanrı beni ayartıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz” (Yakup 1:13).

 

İsa’nın ölümünden bin yıl önce Tanrı, Kral Davut’a şöyle bir vaatte bulunur: “Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim.  Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek südüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak” (2 Samuel 7:12-13). Bunun bize anlattığı ilk şey Kurtarıcı’nın, Tanrı’nın oğlu olacağıdır ve geçtiğimiz çalışmada bunun nasıl olduğunu öğrendik (Luka Bab 1).  Buradan öğreneceğimiz ikinci şey ise Kurtarıcı’nın, Davut’un soyundan geleceğidir. Tanrı açıkça Davut’a “soyundan biri” demiştir. Bu sözler Tanrı’nın İbrahim’e İshak’ı vaat ederken kullandığı aynı sözlerdir (Yaradılış 15:4). Ve Davut benzer sözleri oğlu Absalom için kullanmıştır (2 Samuel 16:11).  Günümüz dilinde Kutsal Kitap, Kurtarıcı’nın genetik olarak, fiziksel olarak Davut’un soyundan geleceğini söylelmiştir.

 

Bu da bize, İsa’nın doğmadan önce başka bir kişilik içinde başka bir şekilde var olduğunu düşünmenin ne kadar yanlış olacağını göstermektedir. Ne bir melek ne de Tanrı’nın kendisi gibi doğmadan önce var olan biri Davut’un soyundan gelemez. Meryem de gerçek annesi olamazdı, sadece bir ruhsal varlığın dünyaya girişine vesile olan biri olurdu. Ne var ki Meryem İsa’nın gerçek annesidir, Davut birkaç kuşak öteden atasıdır ve İsa gerçekten Luka 3’te geçen uzun isim listesinin soyundandır. Bunun sonucu olarak İsa’nın kendi insan doğası ve Babası’nın isteği arasında bir çarpışma olmuştur. Bizim gibi onun da içindeki ayartmalara karşı mücadele etmesi gerekmiştir. Bu mücadele ölümüne dek sürmüştür (“çarmıh üzerinde ölüme” dek) ve sonra Babası O’nu tekrar dirilttiğinde “pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı” (Filipililer 2:8-9).

 

İsa’nın o mükemmel hayatı sürebilmesi, Babası’nın isteğinin hayatına hükmetmesine izin vermesiyle mümkün olabilmiştir. Babası’nın yardımını kabul etmiştir, böylece O’nun zaferi Tanrı’nın zaferi olmuştur. Kutsal Kitap dilinde buna “ruh”un “beden” üzerindeki zaferi diye bahsedilir. 4d çalışmasında İsa’nın çöldeki denenme tecrübesi üzerinde durduk ve İsa’nın, Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki önerilerini akılda bulundurarak karşısına çıkan her denemeyi geçtiğini gördük. Müjdeler bize bu denemelerin hayatı boyunca devam ettiğini ve İsa’nın doğru olanı yapmasının her seferinde Tanrı’ya ve Kutsal Kitap’taki sözlerine güvenmesi ile mümkün olduğunu gösterir. Bu da bir örnektir: “Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ‘Baba’ dedi, … ‘Yine de benim değil, senin istediğin olsun’" (Matta 26:39).

 

Şimdi de Tanrı’nın halkının günahlarından kurtulmasının, Tanrı’nın işi olduğunu anlayabiliriz. Ne var ki İsa’nın da bunda payı vardır. Tanrı, Oğlu’nu göndermiş ve O’nun mükemmel bir hayat yaşamasını mümkün kılmıştır. İsa da Babası’nın sunduğu yardımları kabul edip mükemmel olarak itaat etmiştir. Daha sonra bunun bizim için ne anlama geldiğini göreceğiz. Bunu yapmadan önce Kutsal Ruh hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıyız çünkü Kutsal Ruh, İsa’nın işleri ve şu an gökyüzünde Tanrı’nın tahtında yaptıkları ile çok bağlantılıdır (Esinleme 3:21).

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917    Mobile (+44)7515486629

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917    Mobile (+44)7515486629