CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

8a. İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı işini (Babası’nın işini) bitirmek için dönecektir.

 

Sayfa 2’de, ben ve tüm Christadelphianların inancı özetlenmektedir. İnancımın dayanağını açıklayan kalemler hakkında birer paragraf yazmak istiyorum. İnancımızı paylaşabileceğinizi umuyorum. Kalemler, kolaylık olması için numaralandırılmıştır. İnancımın dayanakları aşağıdakilerdir:

 

İsa yaşamaktadır. Sonsuza dek hayattadır ve gökyüzündedir. Tanrı O’na “gökte ve yeryüzünde bütün yetki” yi vermiştir (Matta 28:18). Melekler aracılığıyla ulusları, sonunda Tanrı’nın Krallığı’nı yeryüzüne getirip dünyayı Tanrı’nın görkemi ile dolduracak büyük olaylara doğru yöneltmektedir. Bu vaatlerin bir kısmına 2c ve 2d çalışmalarında değinmiştik. Bundan sonraki sayfalarda bu konuda daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Luka’nın müjdesi İsa’nın gökyüzüne nasıl alındığını anlatır. İsa, havarilerini Zeytin Dağı’nın bir köşesine, Yeruşalim’i görmeyen bir yere alır ve “ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı” (Luka 24:50-51). Hıristiyanlar buna “miraç” der.

 

İkinci kitabı olan Elçilerin İşleri’nde Luka, daha sonra ne olduğunu da anlatır: İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. “Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?” diye sordular. “aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecek" (Elçilerin İşleri 1:10-12). İsa gökyüzüne çıkışından bu yana orada kalmıştır ancak dönecektir. Ölümünden önce de müritlerine dediği gibi – “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu2nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler” (Matta 24:30). Mahkemede davası görülürken de Yahudi Başkahini’ne de bunu söylemiştir. “Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64). “İnsanoğlu” kelimesi, İsa’nın kendine hitap etme şeklidir. Daha önce değerlendirmiş bulduğumuz, İsa’nın bizim zayıf tabiatımızı paylaştığı gerçeğini vurgulamaktadır. (Ne var ki İsa bu tabiatı her seferinde yenmiştir.)

 

Ancak “İnsanoğlu” ünvanı İsa tarafından geliştirilmemiştir. Eski Ahit’te Mezmurlar ve Daniel kitaplarından gelir. Daha önceki çalışmalarımızda Mezmur 80’e bakmıştık. Mezmurun yazarı insanların tek başlarına insan tabiatının yarattığı sorunlara çözüm getiremeyeceğini kabul eder ve Tanrı’dan şunu diler: “Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun. O zaman senden asla ayrılmayacağız; yaşam ver bize, adını analım!” diler. İsa kendine “İnsanoğlu” dediğinde herkese Tanrı tarafından kuvvetli kılınan kişi olduğunu anlatmaktadır. O, Tanrı’nın meshedilmiş kralı, Mesih’tir.

 

Daniel 7’de peygamberin bir görümde gördüğü dört vahşi hayvan anlatılır. Yaşadığı çağdan itibaren Orta Doğu’da hüküm sürecek imparatorluklara dair bir kehanettir. Daniel önce bir aslan, sonra bir ayı, ardından bir dört kanatlı leopard ve son olarak tarif etmekte güçlük çektiği bir korkunç ejderhaya benzer yaratık görür. Ve sonra “İnsanoğlu” ortaya çıkar ve egemenliği ejderhadan alıp dünyaya hükmeder. İyice anlaşılması için Daniel 7’nin tamamının okunması gerekmektedir, ancak ayet 27 bize bu sonucu verir: “Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi’nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek Bu bize şunu aktarır: o tek İnsanoğlu (İsa) döndüğünde tek başına hükmetmeyecektir. Hayatlarını yaşayış biçimleriyle O’nu hoşnut eden kadın ve erkekleri İsa yanına alıp bu zor günler yaşayan dünyanın Tanrı’nın Krallığı olmasını sağlamada O’na yardımcı olmalarına aracı olacaktır. 8d çalışmasında bu konuda daha fazla bilgileneceğiz.

 

İsa’nın havarilerinin yazıları, dünyaya dönüşüne birçok defa değinir. Burada birkaç örnek verilmiştir:

Romalılar 11:26-7 "Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak”

1 Korintoslular 15:22-3 “Her biri sırası gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar”

Filibeliler 3:20 “Bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı’yı, Rabb İsa Mesih’i bekliyoruz.”

Koloseliler 3:4 “Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.”

Selaniklilere yazılan iki mektupta da İsa’nın dönüşünden her bölümde bahsedilmiştir!

Kutsal Kitap şöyle kapanır: “Bunlara tanıklık eden, ‘Evet, tez geliyorum!’ diyor. Amin! Gel, ya Rabb İsa! Rabb İsa’nın lutfu kutsallarla birlikte olsun! Amin.” (Esinleme 22:20-21)

 

İsa geldiğinde yapılması gereken çok şey olacaktır. Biz de bunun bir parçası olabiliriz! Bir dahaki sefere, yeniden dirilme hakkında bilgi edineceğiz.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989      Mobile (+44) 7515486629

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme  (teslis) değildir.

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu

3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir   parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

 10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

 10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

 10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

    almamızı)

 10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

 10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta

    sunduğu    kılavuzluğu dikkate almamızı.

 10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

    yapmamızı.

 10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

   bağışlamasını istememizi. 

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve  İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudun

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net   Cellphone   05357342191                 UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 1527598917