CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ”  www.bibleinturkey.com

 

 

Sayfa 2 ’te benim “inanç açıklamamı” okuyabilirsiniz. Benim inandıklarımı açıklar. İnançlarımı açıklamak amacıyla her satır ile ilgili birkaç paragraf yazmayı tasarlıyorum. Dilerim inancımı benimle paylaşabilirsiniz. Sorular ve yorumlarınızı beklerim. Satırlar, kolaylık sağlamak için numaralandırılmıştır. İnancımın sebepleri bunlardır:

 

6d. Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

Çalışmalarımızda Tanrı’nın Ruhu’ndan çok bahsetmedik. Her zamanki gibi Eski Ahit’le başlayacağız çünkü Kutsal Kitap, kullandığı kelimelerin anlamını burada açıklar. Yaradılış Bab 1’de görürüz ki, Tanrı yeryüzünü canlıların yaşayabileceği bir yer haline getirirken “Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı, ‘Işık olsun’ diye buyurdu ve ışık oldu.” Mezmur 33:6 daha da ileri gidip “Gökler Rabb’in sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı” der. Buradaki soluk, yani nefes, İbranice “ruh” kelimesi ile aynıdır. Bu da bize Tanrı’nın, kendi Ruhu aracılığıyla çalıştığını anlatır. Mezmur 104:29-30 ise “Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, soluklarını (‘ruhlarını’) kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun’u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin.”

 

“Soluk” olarak tercüme edilen kelime İbranice “ruah” kelimesidir ve bu yel, soluk ya da ruh anlamına gelir. Kelime farklı şekillerde kullanılır ancak hiçbir zaman Tanrı’yı anmak için kullanılmamıştır. Tanrı’nın üç kişi, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olduğu düşüncesi yanlıştır. Bu fikir kiliseye, İsa’nın göğe yükselişinden yıllar sonra ve Yeni Ahit’in derlenmesinden çok sonra girmiştir. Hatta Yeni Ahit bu fikri yalanlamaktadır. “Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rabb bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir” (Efesliler 4:4-6). Başka bir ayet der ki, “Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır” (1 Korintliler 8:6).

 

Dolayısıyla Tanrı’nın ruhu, O’nun yaratma ve yarattıklarını sürdürme gücüdür. Gücünü insanları günah ve ölümden kurtarmak için kullandığında Kutsal Kitap Tanrı’nın ruhu için “Kutsal Ruh” der. Bunu görmenin en iyi yolu, bu ifadenin Eski Ahit’te geçtiği yerlere bakmaktır:

 

Mezmur 51:11 “Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver.”  

Yeşaya 63:10-11 “Ama başkaldırıp O’nun Kutsal Ruhu’nu incittiler. O da düşmanları olup onlara karşı savaştı. Sonra halkı eski günleri, Musa’nın dönemini anımsadı. ‘Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, Kutsal Ruhu’nu aralarına yerleştiren… Rabb nerede?’ ”

 

Tanrı’nın Ruhu’nu elektrik gibi enerji olarak değil, Tanrı’nın evrende varlık şekli olarak değerlendirmeliyiz. “Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan? Nereye kaçabilirim huzurundan?” (Mezmur 139:7). İsa demiştir ki, “Tanrı ruhtur” (Yuhanna 4:24).

 

Yeni Ahit’e bu anlayışla bakınca her şey gün kadar açıktır. Matta 1:18-23’te İsa’nın Kutsal Ruh’un işiyle rahme düştüğü açıklanmaktadır. Bu, İsa’nın Kutsal Ruh’un oğlu olduğu anlamına gelmez çünkü 2 Yuhanna ayet 3’e bakarsak İsa’nın, Kutsal Ruh’un değil, Baba’nın oğlu olduğunu görürüz. İsa’nın dünyaya gelişi hakkında Luka da aynı şeyi söyler. Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” der (Luka 1:34). Melek ise ona “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yüces’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı’nın Oğlu denecek” (Luka 1:31-5).

 

Eski Ahit zamanında Tanrı mesajlarını peygamberlerine Kutsal Ruh aracılığıyla iletirmiş (2 Peter 1:21). Kutsal Ruh İsa’nın doğmunu sağladığında ise Tanrı kendini insanoğluna mükemmel olarak gösterebilmiştir. İsa’nın isimlerinden birinin “Söz” olması ne kadar yerindedir! (Yuhanna 1:14; Esinleme 19:13).

 

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44) 15275989      Cep (+44) 7515486629

 

 

 

 

CHRISTADELPHIANLARIN İNANCI, “KUTSAL KİTAP’IN HÜKÜMLERİ” www.bibleinturkey.com

 

1.Tanrı tektir, Babamız’dır ve her şeyin yaratıcısı O’dur. O her şeye muktedirdir. Tanrı tektir, bir üçleme (teslis) değildir.

 

2a.Kutsal Kitap’ta bize, kendisi ve amacı hakkında bilmemizi istediklerini anlatmaktadır.

2b.Kutsal Kitap, Tanrı tarafından esinlenen insanlar tarafından yazılmıştır ve gerçekliği hakkında birçok kanıt

2c.barındırır. Tanrı’nın, yeryüzünü sonsuza dek bir barış ve O’nu övme yeri yapma planları vardır.

2d.Bunun sözünü Nuh, Avraham, Davut, peygamberler ve havariler gibi kişilere vermiştir.

 

3a.Tanrı, insanların O’na memnuniyetle hizmet etmesini istemiştir, bu nedenle yasalar düzenlemiştir. Bunlar da

3b.Kutsal Kitap’ta geçer. Başlangıçta birçok insan bu yasalara uymamıştır. Kutsal Kitap buna “günah” der. Biz bu 3c.nedenle ölürüz. Ölüm; hayatın sonudur, bir cennet ya da cehenneme giriş değil.

3d.Ölüler, şuursuzdur. Ama bazıları diriltilecektir.

 

4a.Günah ve ayartma, yani Tanrı’nın istediğini yapmak yerine kendi istediğimizi yapma güdüsü, tabiatımızın bir parçasıdır.

4b.Kutsal Kitap’ta bunu tasvir etmek için “şeytan” ya da “iblis” kelimeleri kullanılır.

4c.“Şeytan” sözcüğü, “düşman” demektir, “iblis” ise “iftiracı” demektir. Bunlar insanın tabiatında mevcuttur.

4d.Aklımız kendi arzularımız tarafından çelinir. Tanrı’nın evreninde bir doğaüstü “şeytan” yoktur.

 

5a.Tanrı’nın, yeryüzünü ihtişamı ile doldurma planı başarısızlığa uğramamıştır. O plan şu an işleyiştedir.

5b.Tanrı, insanların ona geri dönmesini istemektedir. Kutsal Kitap buna “tövbe” der.

5c.Tanrı’nın doğru olduğunu kabul etmeliyiz. Bencil doğamız feda edilmelidir, ondan vazgeçmemiz gerekmektedir.

5d.Bunu kabul ettiğimiz takdirde Tanrı, bizi bağışlamak ve ailesine kabul etmek istemektedir.

 

6a.Tanrı bize, O’na geri dönmemiz ve bağışlanmamız için bir yol sunmuştur.

6b.Tanrı’nın kutsal ruhu Meryem’e gelmiştir ve İsa doğmuştur. Meryem annesidir, Tanrı ise babası.

6c.İsa bizim kadar insandır ve bizim de sınandığımız gibi sınanmıştır. İsa aynı zamanda Tanrı’nın tek oğludur.

6d.Kutsal ruh Tanrı’nın, insanları kurtarmak için kullandığı gücüdür. Kutsal ruh, bir kişilik değildir.

 

7a.İsa, mükemmel bir hayat sürmüştür. O, Mesih’tir. Bize babası Tanrı’nın nasıl biri olduğunu gösterir.

7b.İsa sonar da mükemmel kurban olarak ölmüştür. İnsan doğasına karşı verdiği mücadele kazanılmıştır.

7c.Babası O’nu mükemmel sonsuz yaşama diriltmiştir ve O’na tüm gücünü vermiştir. Yüzlerce insan O’nu görmüştür.

7d.İsa şimdi göklerdedir. Bizi Tanrı’ya ulaştırabilecek tek kişi O’dur. Diğer “rahip”lerin bir önemi yoktur.

 

8a.İsa yeryüzüne, hayattayken başladığı Babası’nın işini bitirmek için dönecektir.

8b.Bundan sonra Ölülerin Dirilişi ve Yargılanma olacaktır. İsa, Hakim ve Kral olacaktır.

8c.O’nu hoşnut edenler, O ve melekleri gibi mükemmel ve ölümsüz kılınacaktır.

8d.Uluslara rehber ve öğretmen olacaklardır, dünyanın işleyişini düzene koymaya yardım edeceklerdir.:

 

9a.İsa yeryüzünü, Tanrı’nın Kralı olarak yönetecek, aciz insan adalet anlayışının yerine Tanrı’nın yasalarını tesis edecektir.

9b.Yeruşalim (Kudüs), Tanrı’nın Krallığı’nın başkenti olacaktır. Buradan tüm uluslar Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.

9c.İsa kararlılıkla dünyayı kötü yönetim, suç, günah, acı ve inançsızlıktan arındıracaktır.

9d.Sonunda ölüm bile ortadan kaldırılacaktır ve Tanrı “her şeyde her şey” olacaktır.

 

10  Tanrı bizden O’na şimdi dönmemizi istemektedir. Bizden istediği şunlardır:

10a Kutsal Kitap’ta yazdığı gerçek ve sözlere inanmamızı (inançlı olmayı ve O’na güvenmeyi)

10b Günahlarımızdan tövbe etmemizi (düşünce ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi ve O’na itaat etme kararı

       almamızı)

10c Vaftiz olmamızı (İsa’nın gömülüp yeniden diriltildiği gibi suya tamamen dalıp çıkmak)

10d Sürekli olarak Tanrı’ya yardım için dua etmemizi, teşekkür etmemizi ve O’nu övmemizi; Kutsal Kitap’ta sunduğu kılavuzluğu dikkate almamızı.

10e Şimdi yeni hayatlar yaşamamızı, İsa’nın hayattayken sunduğu örneği takip etmek için elimizden geleni

       yapmamızı.

10f Bunda başarısız olduğumuzda da günahımızı itiraf edip Tanrı’dan ve incittiğimiz başka kişilerden bizi

       bağışlamasını istememizi.

 

Kutsal Kitap, Tanrı’ya şimdi hizmet etmenin mutluluğu ile ayrıcalığını ve      İsa’nın Kral olarak aramıza döndüğünde O’na hizmet etmek üzere mükemmel kılınma umudunu sunar.

 

Turkiye – cbmt@talktalk.net    UK - johnwoodall@talktalk.net   Tel (+44)1527598917    Mobile (+44)7515486629