Christadelphian literature in Tagalog

 

Most files are available as pdf here:

http://cbmresources.org/forums/index.php?/forum/12-tagalog-panitikan/


This index: http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/index.htm

Some files have been reformatted and are duplicated here where indicated only

 

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Jesua

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Diyos ay Isa, Hindi Tatlo – H.P. Mansfield : ‘God is One not Three’

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Kasama Ng Biblia O Ang Mga Talaan Ukol Sa

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Mga Bagay Na Aming Pinatitibayan – A.D. Norris : ‘The Things We Stand For’ CMPA
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/norris_the_things_we_stand_for.htm


http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/norris_the_things_we_stand_for.doc


Ang Mga Christadelphian

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Ngalan Ug Ang Pagtoo Sa Mga Christadelphians
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Pangako Na Madaling Tutuparin Ng Diyos
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ang Panukala Ng Dios Sa Tao
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/watkins_gods_plan_with_man_tagalog.htm


http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/watkins_gods_plan_with_man_tagalog.doc


Cuan na Cataoan Biblia
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Hain Na Man Ang Nangamatay Kong Mga Higala?
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Imortal Ba Ako?
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Isang Biblia - Maraming Inglesia - Wala Bang Anoman? Dennis Gillet ‘One Bible Many Churches’ CMPA
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/gillett_one_bible_many_churches_does_it_matter.htm

 
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/gillett_one_bible_many_churches_does_it_matter.doc

 

Isang Pakisuyo Sa Mga Katoliko Romano
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Mahinungdanon Ba Nga Atong Masayran Kon Unsa Ang Atong Gituohan?
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Nganong Gikinahanglan Nga Kita Magpabautismo
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Nibulsan Asigek Ya Ganggan Nen Cristo Jesus
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Pagahanda sa Bautismo – CBM Preparing for Baptism
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/cbm_preparing_for_baptism_tagalog.htm


http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/cbm_preparing_for_baptism_tagalog.doc


http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/cbm_preparing_for_baptism_tagalog.pdfPagkinabuhi Diha Sa Matu-Od
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/cbm_living_the_truth_tagalog.htm


http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/cbm_living_the_truth_tagalog.doc


Pahayag
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Panarian Na Dios Nitan La
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Sino ang mga Tunay na Saksi ng Diyos?
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/


Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Bata - Unang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Tala Ng Mga Pala-Aral - Pang Gitna - Ikalawang Taon Sa Tatlong Taong Paghahati
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Ti sursuro nga PUDNO TI BIBLIA maipapan ti DIOS, CRISTO ken TAO
http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

Yawe Alang Sa Pagsabut Sa Biblia

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/
See also
http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/index.htm

 

http://www.god-so-loved-the-world.org/pangasinan/index.htm


Please note : all urls use underscore ‘_’ not blank between words:

http://www.god-so-loved-the-world.org/tagalog/

TAGALOG
Correspondence Course (40 lesson CBM) (in preparation)
ACBM Sunday School Notes, Junior Yr.1 Itala Ng Mga Pala-Aral
ACBM Sunday School Notes, Junior Yr.2 Itala Ng Mga Pala-Aral
Book : Elpis Israel Part 1 (J Thomas) [Elpis Israel]
Book : Christendom Astray (R Roberts)
Book : Christadelphians - what they believe and teach (H Tennant)
Booklet : Preparing For Baptism [Pagahanda sa bautismo]
Pamphlet : Commandments of Christ/Readings (R Roberts) [Nibulsan Asigek Ya Ganggan Nen Cristo Jesus]

Pamphlet : Christadelphians (HP Mansfield) [Ang Mga Christadelphian]

Pamphlet : Declaration (RC Bingley) [Pahayag]

Pamphlet : Eternal Life on Earth (HP Mansfield) [Ang Buhay na Walang Hanggan]

Pamphlet : God One not Three (HP Mansfield) [Ang Diyos ay Isa, Hindi Tatlo]

Pamphlet : God’s Plan with Man (P Watkins) Ang Panukala Ng Dios Sa Tao

Pamphlet : Jehovah’s Witnesses (J Ullman) [Sino ang mga Tunay na Saksi ng Diyos?]

Pamphlet : Key to the Bible (HP Mansfield) [Susi sa Kaunawaan ng Biblia]

Pamphlet : Key to Unlock your Bible (HP Mansfield?) Yawe Alang Sa Pagsabut Sa Biblia

Pamphlet : Living the Truth (CBM) Pagkinabuhi Diha Sa Matu-Od

Pamphlet : One Bible Many Churches, does it Matter? (D Gillett) Isang Biblia Maraming Inglesia Wala Bang

Pamphlet : One God Not Three Herald (HP Mansfield) [Logos Ang Diyos Ay Isa Hindi Tatlo]

Pamphlet : Promises God Never Kept (HA Whittaker) Ang Pangako Na Madaling Tutuparin Ng Diyos. Pamphlet : Speaking in Tongues (HP Mansfield) [???]

Pamphlet : ??? (PB Jimeno) [Sta Biblia]

Pamphlet : ??? (PB Jimeno) [Cuan na Cataoan Biblia]

Bill : Bible Truths about God, Christ and Man [Ti sursuro nga pudno ti Biblia maipapan ti Dios, Cristo ken tao] Bill : Facing the Facts about God [Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Dios]

Bill : Facing the Facts about Jesus [Akaarap Ed Saray Katuaan Nipaakar Ed Jesua]

Bill : ??? [Say Panarian Na Dios Nitan La]

Study notes 1989 : 2 Peter [II Pedro]

Study notes 1990 : 7 Days to Golgotha [Pitong Araw Patungong Golgota]

Study notes 1991 : Philippians [Filipos]

Study notes 1992 : Letters to the 7 Ecclesias [ ??? ]

Study notes 1993 : ??? [ ??? ]

Study notes 1994 : Parables [Mga Talinghaga]

Study notes 1995 : James [Santiago]

Study notes 1996 : Joseph [ ??? ]

Study notes 1997 : Malachi

Study notes 1998 : ??? [ ??? ]

Study notes 1999 : ??? [ ??? ]

Study notes 2000 : ??? [ ??? ]

Study notes 2001 : ??? [ ??? ]

Study notes 2002 : ??? [ ??? ]

Study notes 2003 : ??? [ ??? ]

Study notes 2004 : ??? [ ??? ]

 

ILOCANO (Northern Philippines)
Preparing for Baptism (CBM) [Panangisagana ti pammautizar]
Pamphlet : Baptism (HP Mansfield) [Bautismo Kasapulan iti Pannakaisalakan]


PANGASINAN (NW Philippines)
Preparing for Baptism (CBM) [Manpaparaan ed Panbinyag]
Pamphlet : Glory to God (HP Mansfield) [Gawa Yo Ya Amin Ed Gloria Na Dios]
Pamphlet : Christadelphians (HP Mansfield) [Say Pananisia Na Ecclesia Christadelphian]
Pamphlet : Born-Agains (HP Mansfield) [Saray Nepeg Ya Imanoen na Sakey a Born-Again]
Pamphlet : Rome (HP Mansfield) [Say Naapag-apag kasin Kristianismo Makapangilaban?]
Pangasinan Christadelphian Hymnbook