ANG BIBLIA PUNUAN SA MGA KAMATUORANS - ANG PAGKABANHAW UG ANG PAGHUKOM

CBM Basic Bible Teaching – Resurrection and Judgement

Kung imo kining basahon ning gamay nga basahon imong mahibaloan ang mga tubag niini mga mosunod nga mga pangutana:

1.       Unsay giingon sa Bibilia mahitungod sa Immortality/walay kamatayon?

2.       Unsay mahitabo kanato sa dihang kita  mamatay?

3.       Ug kanus-a  ang pagabanhawon sa  patay?

4.       Kinsa  ba ang mahimong pagahukman ni Jesukristo ug ngano?

 

Daghan sa mga katawahan nga nagatoo, nga kung sila mamatay ang kalag nga  walay kamatayon nga anaa sa ilang  kaugalingon moadto sa langit.

Ang Bibili nagsugilon sa usa ka pinaka lahi nga kasaysayan.  Ug kini nagasulti mahitungod sa katawhan nga kinsa “…makab-ot ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay.” (Philippians 3v11) ug sila usab  Moatubang ngadto sa hukmanan ni Kristo” ( 2 Corinto 5v10).  Pagabuhion sa Dios ang mga patay ug sila pagahukman. Ug ang mga matinud-anong nagasunod dihang kang Jesukristo mabuhi hangtud sa kahangturan uban diha kaniya.

1.       UNSAY GIINGON SA BIBLIA MAHITUNGOD SA IMMORTALITY/WALAY KAMATAYON?

 

Ang Pulong nga “Immortal” gigamit lang makausa, ug ang “immortality” makalima ka bisis sa Biblia. Ug   sa dihang atong lantawon ang tanang mga panid kung asa nila gigamit, kita mahikat-on:

a.       Ang Ginoong Dios lang ang walay kamatayon ug pernamenting buhi  (1 Timoteo 1v17).

b.      Ug wala gayud sukad nahilakip ang tawo sa referensiya nga sa pagkakaron adunay walay kamatayon sa (1 Timoteo 6v16).

c.       Si Jesukristo nagadala ug “ ug nga karon iyang gikapadayag kini pinaagi sa pagpakita sa atong Manluluwas nga si Kristo Jesus, ni Kinsa gilaglag ang kamatayon ug pinaagi sa Maayong balita ang kinabuhi u gang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag.” (2 Timoteo 1v10).

Kini nagapasabut nga walay kalag sa tawo nga dili mamatay una moabut si Jesus. Sukad pa sa sinugdanan ang tawo wala nakabaton ug kalag nga walay kamatayon.  Mao nga ang atoang paglaum sa kinabuhing walay katapusan nakadependi sa kalampusan ni Jesukristo  sa Sala. Nga sukad sa iyang pagkabanhaw nagdto sa kinabuhing walay kamatapusan nga mahimo posibling mahimo/mahitabo usab kini ngari  kanato.  Ngadto sa mga matinud-anon, nga pinaagi sa kabubut-ong kalooy/gracia  sa Dios, sa dihang si Jesus Mobalik na para pagabangonon ang mga patay.  So, ang immortality wala kini naitukod ngari kanato.

d.      Mao nga kinahanglan kitang “…nagapangita sa himaya ug sa kadungganan ug sa pagkadili mamatay,…”( Roma 2v7). Kung kita magapangita sa kinabuhing walay katapusan(immortality),  wala pa sukad anaa kanato. Sa dihang ang adlaw moabutay “ unya sa maong adlaw n ga, sumala sa akong Maayong balita, pagahukman na sa Dios ang mga tingoan sa mga tawo pinaagi kang Kristo Jesus.” (Roma 2v16).  Ang kinabuhing walay katapusan usa ka “gasa sa Dios” ug dili sa katungod sa Tawo. ( Roma 6v23).

 

e.      Ug nag-ingon ang Biblia mahitungod sa mga nagkalainlaing mga lawas. Ug adunay  usa ka natural nga lawas”  ug usa ka espirtuhanong lawas” sa (1 Corinto 15v44). Ang espirituhanong lawas dili usa ka bahin sa usa ka Natural nga lawas. Si Apostol Pablo nagaingon nagri kanato “ nga ang kining lawas nga madunot  kinahanglan nga mapulihan ug dili madunot” sa (v53). Mao nga kinahanglan ang pagka-usab sa kinaiyahan. Nga kini mahitabo sa dihang ang “ madunot nga lawas mapulihan ug dili madunot na nga lawas nga sa giingon “ ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan.” (1 Corinto 15v54).

 

Ug kini nga katudloan insaktong sukwahi sa kasagarang larawan nga ang lawas “ gikalimtan/gilubong nagdto sa pagkagawasnon sa  kalag nga walay kamatayon nga anaa sa kaugalingon.   Nga kini nga klasi sa ideya dili gayud makaplagan/mabasa sa Biblia.

 

Ug nagdto sa bisan kinsa nga nakahibalo sa laraw sa Dios, ang Biblia gahatag kanato  niining importanting sunod-sunod nga mga panghitabo:

i.                     Kita karon adunay  usa ka natural nga kinabuhi  sa usa ka natural nga lawas.

ii.                   Ug sa dili madugay , kita mamatay.

iii.                  Si Jesus mobalik aron ssa pagbangon kanato gikan sa patay.

iv.                 Ug kita pagahukman pinaagi diha kaniya.

v.                   Ug tingali Kita pagatagaan ug usa ka espirituhanong lawas, ug kinabuhing dayon o tingali kita mamatay hangtud sa kahangturan.

Kung si Jesus moabut una kita mamatay, siya magahukom kanato uban sa mga   responsabling  mga katawohan nga buhi niadtong panahona.

Ang Biblia bisan asa wala gayud mag-ingon, mahitungod sa tawo nga “adunaymga kalag nga walay kamatayon”. Ug gani pernamenting naghisgot mahitungod sa lawas nga pagabuhion/pagabangonon gikan sa patay.

 

2.       UNSAY MAHITABO KANATO SA DIHANG KITA MAMATAY?

 

Ang Biblia dayag nga nagatawag sa “patay”nga  “usa ka natulog”  sa kasaysayan ni Lazarus, sa (Juan 11), si Jesus nag-ingon,  “ ….Ang atong higala nga si Lazaru natulog, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya gikan sa paghikatulog….apan ang gihisgutan ni Jesus mao ang kamatayon ni Lazaro…busa si Jesus  misulti kanila sa walay lipod-lipod, si Lazaro namatay.” (Juan 11v11-14).

 

Nganong migamit man si Jesus sa pulong nga “pagkatulog”?  tungod kay kung kita natulog, wala kita mahibalo sa bisan unsa hangtud kita pagapukawon.ang Biblia gaingon sa parihong butang mahitungod sa kamatayon:  “ kay diha sa kamatayon walay pagahndum mahitungod kanimo: kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Sheol/infeirno/lubnganan.” (Salmo 6v5).

 

Si namatay na sulod sa upat ka mga adlaw una si Jesus  mibangon/nagbanhaw kaniya sa (Juan 11v39).  Kung ang iyang kalag anaa sa langit niining panahona, si Lazaro  magsugilon unta sa katawohan mahitungod sa iyang mga kaagi. Apan wala siya nagasugilon sa bisan unsa.  Ug wala siya naghisgot mahitungod niini. “ mahitungod sa iyang naagi-ah sa iyang lawas”,  tungod kay wala man niya kini naagian/nahitabo diha kaniya.  Ang iyang hilum nga pagsinggit niini nga minsahi:  nga si Lazaro simpli lang nga “Natulog” sa lubnganan, nga walay kahinanawan.  Ug walaybisan unsang bahin kay lazaro nga minglakaw sa bisan asa nga lugar.

 

Ang atong paglaum sa umalabut kinahanglan nga mahisama kay Marta.  Siya nagatoo, nga sa mga ulahing mga adlaw kita pagabangonon usab sa pagkabanhaw .(Juan 11v 24).

 

3.       UG KANUS-A  ANG  PAGABANHAWON SA  PATAY?

 

Ang pagkabanhaw  mahitabo sa dihang mobalik na si Jesus sa yuta para itukod ang Gingharian sa Dios. Sa (Lukas 1v32-33). Si Jesus  nag-ingon,  “ka yang kabubut-on sa akong  Amahan  mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw.” (Juan 6v40).

 

Si Apostol Pablo gaingon: kay maingon diha  kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan managbuhi,….si Kristo ang nahauna, ug unya sa iyang pag-anhi, sila nga mga iya ni Kristo.” ( 1 Corinto 15v22,23).

 

Si  Jesus ug si Apostol Pablo perpektong nagkauyon mahitungod:

a.       Ang kamatuoran sa pagkabanhaw gikan sa patay, ug

b.      Sa dihang sila pagakuhaon sa lugar.

 

Nahibalo gayud sila, ug ayaw pagtoo sa bisan kinsa nga nagasugilon kaninyo sa usa ka lahi nga kasaysayan.

 

4.       KINSA BA ANG MAHIMONG PAGAHUKMAN NI JESUKRSITO UG NGANO?

Ang Biblia nagasugilon kanato nga daghan sa mga katawohan  mahimong pagahukman sa dihang si Jesus moabut na.  si Pablo nag-ingon “Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay, ug pinaagi sa iyang pagpadyag ug sab iyang gingharian, ako magatugon kanimo niin.” ( 2 Timoteo 4v1).

Ang responsabling tawo,  katong nahibalo mahitungod sa Dios.  Sila “ ….kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan ni Kristo…sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. ( Roma 14v10,12).

Kung si Jesus dili mobalik para maghukon, unsaon  man paglipay sa matag-usa sa kinabuhing walay katapusan?

Dili tanang tawo nga responsabli mahimong maluwas, gisugilon ni Jesus ngadto sa pipila ka mga katawhan nga mahimo nilang “ …inigkita ninyo kang Abraham ug kang Isaac ug kang Jacob  ug sa tanang mga Propitas sa sulod sa Gingharian sa Dios.” ( Lukas 13v28).

Salamt gayud  ngadto sa bisan kinsa nga misulay  sa pagserbisyog matuod diha kaniya.  Ug si Jesus miingon  …umari kamo, o mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo ssukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.” ( Mateo 25v34).

Ang tawo nga wala gayud makaila/nahibalo mahitungod sa Dios, dili gayud pagabangonon/pagabuhion para hukman.  Ug dili sila responsabli diha kaniya. Si Propita Daniel nag-ingon “ug daghan kanila nga nangatulog sa abug sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay-katapusang kinabuhi, u gang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay-katapusang pagtamay.” ( Daniel 12v2).

Ngano man nga adunay usa ka paghukom? Tungod sukad sa sinugdanan sa paglalang,  ang Tawo gitagaan na ug kagahum sa pagpili. Kung kita ba magasunod sa Iyang dalan o dili,  o sa ikalipay sa atoang mga kaugalinogn.  Ug kini lakip diha kanimo.

Ang Ginoong Dios gakalipay kung kita magapili sa pagsunod sa Iyang dalan. Ngadto sa bisan kinsa magabuhat,   kini mahimo natong “ Ayaw na kamo pagkahadlok, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang pagahatag kaninyo sa gingharian.” ( Lukas 12v32).

 Sigurado, gusto nimong maadto sa gingharian sa Dios? Karon Ang matuod nga mga magtotoo  nagalantaw sa manindot nga unamalabot nga Bendisyon. Ang Ginoong Dios mohimosa Pagpadala kang Jesukristo para magdala sa usa ka kalinaw nga kinahanglanon sa kalibutan.ug siya  magahari nga usa ka Hari sa tibuokkalibutan sa ( Salmo 72v8-11). Human sa pagkabanhaw ug paghukom,  katong bisan kinsa nga maluwas magatabang kang Jesus sa pagsangsangyaw sa mga kanasuran.ug gikinahanglan niya sila,  ug usab para makat-on mahitungod kaniya ug sa katapusan adunay kalipay/kasadya sa kinabuhing walay katapusan.

 Nahibalo kaba sa bisan unsang paglaum nag sama sa usa kadako niini?  Ang Crhistadelphian wala. Kung karon ikaw magserbisyo sa Dios, ikaw mahimong lakip diha kaniya sa adlaw sa dihang “ wala nay kamatayon pa, o kaguol, o paghilak.” (sa Pinadayag 221v4).

“ Apan salamat saa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jes-kristo.” ( 1 Corinto 15v57).

 http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/cbm_bbt_resurrection_and_judgement_cebuano.htm