ANG BIBLIA PUNUAN SA MGA KAMATUORANS

CBM Basic Bible Teaching - Christ is Coming!

SA DILI MADUGAY

SI JESUKRISTO

MOABOT NA PAGBALIK  DIRI SA YUTA!

1.    Unsaon nato pagkahibalo nga si Jesus Mobalik na?

2.    Unsa man ang mga tumailhan sa mga Panahon?

3.    Unsay buot ipasabot ni Kristo sa dihang siya naga-ingon kanato nga mag-ampo, “Moabot unta ang Imong Gingharian”?

4.    Unsa may Palno sa Dios sa Kalibutan/Yuta?

Mao kini ang mga pipila ka mga pangutana nga mahimo natong pagahuna-hunaon mahiungod niining gamay nga basahon. Mao nga Basaha na kini uban sa imong Biblia.

 

Dili ba kini mahimong Manindot? Nga si JesuKristo subling mobalik diri sa yuta.  Nga siya maga-ayo kanato, nga siya mabatabang kanato, nga siya magapangulo kanato – nga ang tanang mga butang dili mabuhat sa atong mga lederis na katawhan.

Ug kadaghanan/halos  sa mga simbahan sa mga Kristiano kaduhaduha sa pagatudlo niini, Apan kami. Ang mga CHRISTADELPHIANS/KAIGSONAN DIHANG KANG KRISTO, actually, nagatuo niini. Sa kamatuoran,  kung imong pagabasahon ang Biblia para sa imong kaugalingon ikaw usab mosangko sa parihong conclusion/pagtapos.

 

 

Si JESUKRISTO MOABOT PAGBALIK

Nakasiguro kita nga ang Biblia nag-ingon “ nga siya Moabot pagbalik dinhi niining dautan nga kalibutan/yutaa, ug kini paga-usbon gayod, nga mas mayo pa.

 Ang Daang Tugon/Kasulatan ga-andam sa katawhan sa unang pag-abot ni Kristo – ug nagasugilon kanila kung asa siya matawo, ug unsa ang iyang mahimong pagabuhaton, ug unsaon niya pagkamatay. Ang Bag-ong Tugon/kasulatan nagai-ngon kanato, pariho, sa  daghang mga detalyado  mahitungod sa iyang ikaduhang pag-abot – kung unsay kahimtang nga sama sa kalibutan, ug unsay iyang pagabuhaton sa iyang pag-abot, u gang kagaghum nga anaa kaniya sa dihang iyang ipahiluna ang iyang Gingharian.

“Si Jesukristo Moabot Pagbalik”

Ang Mga Saad

Sublian nato ang Genesis Kapitulo 12 hangtud sa Kapitulo 25,  kita gisuginlan nga ang Ginoong Dios nagpili ug usa ka Tawo gawas tanan sa uban, ug gisaaran nga ang tibuok kalibutan pagapanalanginan pinaagi kaniya. Ug ang Ngalan sa Tawo mao si Abraham, ug ang kini nga saad gisubli ngadto sa iyang anak nga si Isaac, ug ngadto sa iyang Apo nga si Jacob – nga kinsa usab ginganlan ug Israel. Ug sa dili madugay ang kining usa ka familya nga adunay Dose ka mga Tribo(12 Tribes) motubo ngadto sa pagkadakong nasud/mahimong usa ka dakong nasud, ug gisubli sa Dios ang mga Parihong Saad ngadto sa uban pang mga membro sa parihong familya/mausab nga familya sa mga gasunodsunod nga mga Panahon.

Si Maria, nga Inahan ni Jesus, miabot gikan niini nga familyaha ug pinaagi sa panahon nga si Jesus natawo ngadto sa nasud sa Israel ug napakadaghang mga tawo nga nagapangita sa usa ka Manluluwas ug Hari. Silang tanan nahibalo sa mga Saad ug naghandum sa usa ka dako ug makusganonong pagsipa palayo sa mga Romano nga kinsa nagadumala kanila, ug para mahimo nilang hari. Ug ania ang mga pipila ka mga Saad nga gibuhat ngadto sa Israel:

Ø  Sila magapanunod sa yuta sa Israel hangtud sa kahangturan. (Gen. 13v15)

Ø  Ang Pinuy-anan/Balay ni Haring David matukod hnagtud sa kahanturan.   (2 Samuel 7v16)

Ø  Ug niadtong adlawa ang Juda mahimong maluwas, ug ang Jerusalem mahimong malinawon ang pagpuyo. (Jeremias 33v16)

Sa dihang si Jesukristo nasa edad nga 30 na panuigon siya nagapakita ngadto sa katawhan sa Israel nga bilang Anak sa Dios, ug daghan ang nagatuo nga siya miabot para mahimong nilang manluluwas ug Hari, apan halos sa mga lideres  dili gatuo sa iya/dili gadawat sa iya.  Wala sila makaila or dili lang gyod nila madawat, kung unsa ang gisaad sa Dios ngadto kang Maria, o kung unsay ginasugilon sa mga anghel?manulunda ngadto sa mga nagapastol ug karnero.  Halos sa mga lideres dili gatuosa iyang mga Milagro sa pagmanambal, ug sa iyang mga makakagahum nga mga pulong. Sulod sa tulo katuig ug Tunga (3 &1/2 years) sila nagapuwersa sa mga lideres sa mga Romano para mapatay siya. Bisan gani ang mga disipulo gapangita niya ug  nagsilayas.

ANG  PAGKABANHAW

Apan si Jesus wala gapabilin sa kamatayon, tungod kay gihaw-ang siya gikan sa lubnganan ug gitagaan sa uka ka komplitong bag-ong kinabuhi. Ug dili na gayod pa siya mamatay pa pag-usab – mao nga karon si Jesus usa na ka Immortal.walay kamatayon. Giingon niya sa iyang kaugalingon: “ang Tanan nga kagahum gitugyan nganhi kanato sa langit ug sa yuta.” Ug kini karon budyong sama sa usa ka Manluluwas ug Hari!

 

Ug kini sinugdanan palang!

Si Jesus dili Makita pinaagi ngadto sa bisan kinsa nga dili motoo diha kaniya.  Pagkawala mao ang ilang tiansa sa pangutana ug pag-atake diha kaniya.ug ang mga sisipulo lang ug mga nagsunod/nagatuo kaniya ang makakita kaniya ug makaestorya ngadto kaniya. Ug sa koriyenta (40) ka mga adlaw human sa iyang pagakabanhaw  siya misaka sa langit, ug nagbilin ug usa ka saad sa ulahi niya – ug usa ka pinakadakong mga saad nga wala pa sukad gayud nahitabo/nabuhat.

“…Kining maong  Jesus nga gikuha gikan kaninyo nagdto langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.” (Buhat 1v11).

Ug kini wala pa gayudnahitabo. Apan sigurado, nga Makita ninyo gikan sa katibuka-ang Plano sa Dios nga ato nang napangita, nga si Jesukristo gaamping sa mga Saad ug mobalik sa yuta.

ANG PAGBALIK

Karon pagatana-awon nato ang pipila ka mga sipi sa kasulatan para magahatag ug usa ka klarong larawan/may-ong:

Ø  Ug ang Ginoong Dios nag-ingon nga ang tanang mga kanasuran sa yuta magapanalanginnan sa Familya ni Abraham.(Genesis 12v3)

Ø  Ang Hari sa kalibutan magagikan sa kaliwatan ni  haring David. (Lukas 1v32)

Ø  Ang kini nga Hari mamatay apan dili magpabilin sa kamtayon. (Salmo 16v8-11)

Ø  Ug ang pagbalik sa Anak sa Dios ang deserto mahimong tanyag u gang sakit sa katawhan mamaayo.(Isias 35)

Ø  Ug kalibutan pagadumalaon pinaagi sa Anak sa Dios, gikan sa Jerusalem. ( Isaias 2v2-5).

Ug karon klaro kaayo ang Plano sa Dios nga matarong sukad pa sa sinugdanan nga gipadala ang Iyang Bugtong na Anak Bilang usa ka Manluluwas ug usa ka Hari.  Ang pagkatawo ni Jesus ug ang kinabuhi sa yuta maoy nakapahimo sa katawhan sa pagsabot diha kaniya. Ug para kanato sa pagdayeg kung unsay iyang pagabuhaton sa dihang siya moabot na pag-usab.

 

UNSAY GINABUHAT NI JESUS SA PAGKAKARON?

 

Si Jesus naa sa langit, sa tuong kamot sa Dios, nga nagaandam sa iyang Gingharian. Mao nga siya nag-ingon kanato nga “mag-ampo”, “ Moabot unta ang imong Gingharian”. Ug sa dili madugay ”Mahitabo” si Mobalik gikan sa langit ug magtukod sa Gingharian sa Dios sa yuta.  Ug iyang pagabuhion ang mga patay, ug pagalimpiyohan ang kalibutan, ug magahari sa Trono ni Haring David, gikan sa Jerusalem.

 

ANG MGA ILHANAN/TUMAILHAN

 

Ang Ginoon Dios wala gahatag ug petsa sa katumanan niining tanan, apan siya naghatag ug mga pipila ka mga tumailhan/ilhanan para ipakita nganhi kanato sa dihang kita maghandum kaniya. Sa  Ubos/sa sunod nga pahina anaa ang mga pipila ka mga Propisiya sa Biblia nga gihisgutan kung asa dapit mobalik si Jesus.

 

1.    Ang nasud sa mga Judio mahimong mobalik sa ilang kaugalingon kayutaan. (Jeremias 23v5-8) – ug kini nahitabo na sa atong kinabuhi niining mga panahona!

2.    Ang katibuk-ang mga problima sa mga kanasuran  nahimong napakaklaro sa matag usa. Sa (Lukasw 21v25-27) – ug karon kini mas labawng matuod kay sa kaniadto.

3.    Ug daghan sa mga kanasuran sa kalibutan gahulga ug moatake sa Israel. ( Zecarias 14v1-11) – ug kini atong pagabantayan ng sa dili madugay mahitabo gayud.

Ug kini nahimong klaro ug mas klaro nga panghitabo nga giandam sa pagbalik ni Jessu nganhi sa yuta. Wala kita mahibalo kung kanus-a gayud ang tukmang oras sa iyang pagbalik/pag-abot, apan ginasiguro nato nga Makita nato kung unsay gapanghitabo sa kalibutan sa palibot nato.  Ang Propisiya matuod gayud nga gapanghitabo. Ang mga Judio wala gayud sukad gitugotan nga mopuyo sa Russia( lantawa ang (Jeremias 23v8). Kini ang pinaka bag-ong dugang ngadto sa listahan sa mga propisiya nga nangatuman na.

So, unsa man karon ang angayan nimong pagabuhaton mahitungod niini? Ikaw ba magapadayon sa pahulat hangtud siya moabot diha sa imong atubangan nga magabuhat sa bisan unsang butang? O basin ulahi  na ang tanan.

Ang CHRISTADELPHIAN O KAIG-SONAN DIHANG KANG KRISTO misulay sa pagsunod ug pagtuman sa panawagansaebanghilyo, ug para mahimong andam ngadto sa atong Manluluwas nga Hari. ( nga sa pinulungan sa Bag-ong Tugon/Kasulatan, sa Greego, “Jesus” nga ang buot pasabot “Manluluwas” ugang “ Kristo” buot pasabot “Hari”.)

Ikaw ba nagaandam sa imong kaugalingon ngadto sa iyang pagbalik?  Palihog kami ba magapadala pa diha kanimo ug dugang pang mga gagmayng basahon mahitungod sa matuod na kamatuoran sa Biblia?

 

SI JESUKRISTO MOABOT PAGBALIK!

http://www.god-so-loved-the-world.org/cebuano/cbm_bbt_christ_is_coming_cebuano.htm