ព្រះគម្ពីបរិសុទ្ធ: សំណួរ និងចំលើយ

 

preah k mpi brisotth: saamnuor ning chamleuy

Bible Q&A CBM Preparing for Baptism
http://www.god-so-loved-the-world.org/cambodian/q_and_a_cambodian.htm
http://www.god-so-loved-the-world.org/cambodian/q_and_a_cambodian.pdf
English
 http://www.christadelphia.org/pamphlet/p_bibleqa.htm

 

ព្រះគម្ពី សំនួរនឹងចំលើយ
សំនួរចម្លើយនៃព្រះគម្ពីត្រូវបានចែកជា១៩ផ្នែក
-
អំពីកូនសៀវភៅនេះ
-
បំរាម
. ព្រះគម្ពី
. ព្រះ
. មនុស្ស
. ឋានឃុំព្រលឹង
. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត-ការសង្គ្រោះ
. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត-ការរស់ឡើងវិញ
. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត-ការឡើងគ្រោងរាជ 
. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត-ការយាងត្រលប់មកកាន់ផែនដីវិញ
. ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ត-អនាគតជាសេ្តច
១០.អណាចក្ររបស់ព្រះ
១១.សេចក្តីពិតនិងការសន្យា
១២.ការរស់ឡើងវិញ ការកាត់ទោស និងជីវិតអស់កល្យ
១៣.ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
១៤.ទេវតា/ទេពធីតា
១៥.អំពើបាប សាតាំង និងបិសាច
១៦.បិសាច និងវិញ្ញាណអាក្រក់
១៧.ផ្លូវទៅកាន់ជីវិតអស់កល្យ
១៨.ពិធីជ្រមុជទឹក
១៩.ជីវិតជាគ្រីស្តបរិស័ទ

 

 

11.ដំណឹងល្អនិងសន្យា

11-1 តើGospelគឺជាអ្វី? Gospel គឺជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសចាស់មួយមានន័យថា "ដំណឹងល្អ" វាជាដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជ្យ * របស់ព្រះជាម្ចាស់និងអំពីរបៀបដែលយើងអាចរកឃើញការសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះរាជ្យរបស់ទ្រង់ (សូមមើលលូកា 8: 1; ម៉ាកុស 1:14; ម៉ាថាយ 4:17 និង 23; រ៉ូម 1:16)

11-2 តើព្រះយេស៊ូ ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អលើកដំបូង? ដំណឹងល្អលើកដំបូង ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ អាប្រាហាំដែលបានរស់នៅ 2,000 ឆ្នាំមុន ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ (សូមមើលកាឡាទី 3: 8) ដំណឹងល្អគឺជា "ការសន្យាដែលបានធ្វើដល់លោកអប្រាហាំ" (កិច្ចការ 13:32)

11-3 តើព្រះបានសន្យាអ្វីចំពោះអាប្រាហាំ? ទ្រង់បានប្រទានដំណឹង នៃដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជ្យ * របស់ព្រះជាម្ចាស់ (សូមមើលកាឡាទី 3: 8) ទ្រង់បាននិយាយថាលោកអប្រាហាំនិងក្លាយជាឪពុករបស់ជាតិសាសន៍មួយយ៉ាងធំ របស់ប្រជាជនជាច្រើននិង ស្ដេច ហើយក្លាយជាប្រភពនៃព្រះពរយ៉ាងខ្លាំង (សូមមើលលោកុប្បត្តិ 12: 2; 13:16; 17: 4, 6) ទ្រង់បានសន្យាថាជាតិសាសន៍ទាំងអស់ នឹងត្រូវបានប្រទានពរក្នុងពូជពូងរបស់លោកអប្រាហាំហើយ។ (សូមមើលលោកុប្បត្តិ 12: 3; 22: 17-18) ទ្រង់បានធ្វើសេចក្ដីសញ្ញាមួយ ជាមួយលោកអប្រាហាំដែលលោកនឹងទទួលស្រុកកាណានជារៀងរហូត ដោយការសង្គ្រោះរស់ឡើងវិញ ពីការស្លាប់។ (សូមមើលលោកុប្បត្តិ 13: 14-17; 15: 7, 12, 17; 17: 8; កិច្ចការ 7: 5; ម៉ាកុស 12: 26-27; ហេប្រឺ 1 1: 8-9, 39, 40) ទ្រង់បានសន្យាថា (ព្រះគ្រិស្ដ) ពូជរបស់លោកអ័ប្រាហាំនឹងទទួលស្រុកកាណាននិងជាស្ដេចលើខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់របស់ទ្រង់។ (សូមមើលលោកុប្បត្តិ 12: 7; 22:17; កាឡាទី 3: 8, 16, 29)

ការសន្យានេះត្រូវបានជាថ្មីដល់កូនប្រុសរបស់លោកអប្រាហាំ គឺលោកអ៊ីសាក និង លោកយ៉ាកុបជាចៅរបស់លោក។ (សូមមើលលោកុប្បត្តិ 26: 2-4; 28: 13-14)

11-4 ព្រះបានសន្យាអ្វីចំពោះស្ដេចដាវីឌ? ថាស្ដេចដាវីឌគឺមានកូនចៅគួរឱ្យអស្ចារ្យមួយ ដែលមានឪពុកជាព្រះជាម្ចាស់។ (សូមមើលសាំយូអែលទី 2 7: 12-15; របាក្សត្រទី 1 17: 11-12) កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាមួយស្ដេចដាវីឌ ថានឹងបានបង្កើត ពូជពូងមួយដែលជាព្រះគ្រីស្ទ (កិច្ចការ 2:30) ដែលនឹងគ្រងរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីឌ (ទំនុកតម្កើង 89:28, 34-36; 132: 11) ព្រះគ្រីស្ទផងដែរគឺជាព្រះសង្គ្រោះសុចរិត (សាំយូអែលទី 2 23: 3-5) រាជដំណាក់របស់ដាវីឌ នឹងក្លាយជារាជដំណាក់របស់ព្រះ ហើយ អ្នកបង្កើតកន្លែងថ្វាយបង្គំនៅក្រុងស៊ីយ៉ូ ជាព្រះគ្រិស្ដ (របាក្សត្រទី 1 17:10, 12, 16; ទំនុកតម្កើង 132:2-3 (សូមមើលទៅអេសាយ 2: 2-3)

11-5 តើមានការសន្យាណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ? មានសេចក្ដីសន្យាដំបូងដែលទាក់ទងទៅនឹង ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការសន្យានៃ ពូជអេវ៉ាដែលនឹងមានជ័យជំនះលើ ពូជបាប នៃសត្វពស់ (លោកុប្បត្តិ 3:15; ទំនុកតម្កើង 91:13, លូកា 10:19) នៅមានការសន្យាដែលព្រះបានធ្វើជាមួយលោកណូអេ គឺមិនបំផ្លាញពិភពលោកជាថ្មីម្តងទៀតទេ (លោកុប្បត្តិ 8:21; 9: 9-17) និងបានសន្យាជាមួយលោកភីនេហាស (ជនគណនា 25:13) ព្រះយេស៊ូបានធ្វើការសន្យាជាច្រើនចំពោះ សិស្សរបស់ទ្រង់ (ម៉ាថាយ 19:28) ចំពោះចោរ (លូកា 23:43) និងចំពោះអ្នកដទៃទៀត។ ជាចុងក្រោយ គឺជាសេចក្ដីសន្យាចំពោះពួកយើង។ (អេភេសូរ 3: 6; ហេប្រឺ 10:36; 11: 39-40; វិវរណៈ 2: 7)