ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯਿਸ਼ੂ

 

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ :

ਯਿਸ਼ੂਵਿਲੱਖਣ ਹੈ............................................................................................................................... 2

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?.................................................................................................................... 2

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ......................................................................................................................... ..3

ਯਿਸ਼ੂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ............................................................................................................................ 3

ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ?................................................................................ 4

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਓਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?......................................................................................... 5

ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ........................................................................................................ 5

ਕੀ ਯਿਸ਼ੂਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?.....................................................................................................5

ਇਤਰਾਜ਼......................................................................................................................................... 6

ਤਾਂ,ਸੰਖੇਪਵਿੱਚ, ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹਨ?............................................................................................................ 8


ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਨਾਸਰਤ ਦੇਯਿਸ਼ੂ, ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ33 ਸਾਲ ਰਹੇ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ,ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖੀਰਲੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀਗਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ

ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਵਾਵਾਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਟਿਮ ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ

 

ਯਿਸ਼ੂਵਿਲੱਖਣਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੇਦਕ ਟਿੱਪਯੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ (ਮਾਨਵ ਜਾਤ) ਜਿਥੇਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, (ਜਾਨ 17:3) ਜਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ

 

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਲਡ ਟੇਸ੍ਟਾਮੈਂਟਦਾ ਲੇਖਨ (ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ) ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ (ਬਿਵਸਥਾ 6: 4): ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸ੍ਰਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ

ਓਲਡਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ: ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ (ਭਜਨ 2:7 -8)

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ (ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 13:33 ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਓਲਡਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੀੜੀ (ਜਾਂ ਜਨਮ ) ਦੀ ਕਿਤਾਬ (ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਮੈਥਿਯੂ 1:1)

 

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਯਿਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਲਯੂਕ ਦੇ ਸੁ-ਸਮਾਚਾਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਖੁੱਦ ਰਾਜਾ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ: ਜੈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਬਹੁਤਮੁਬਾਰਕ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ... ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੇਵਿਡ... ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਲੂਕਾ 1:28-33)

ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੋ ਉਸਨੂੰ 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੰਸ਼ (ਪੁੱਤਰ ) ਲੰਬੀ ਉਮੀਦ ਦੇਮਸੀਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ !

ਪਰ ਫੇਰ ਮੈਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਰੀ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ (v.35 )

ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਥਯੂ ਦੇ ਸੁ-ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਭਾਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ : ਯੂਸੁਫ਼, ਤੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ : ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ (ਮੈਥਿਯੂ 1.20.-21 , ਆਰ.ਵੀ) ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇਗਾ

ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲੌਕਿਕ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਮੈਰੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਓਂਕਿ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਉੱਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੰਵਾਰੀ ਮੈਰੀ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ , ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਪਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ , ਪਰ ਮੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਵਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਗਲੇਟੀਅਨ 4: 4, ਆਰ . ਵੀ ) ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਦਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ , ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਿਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ : ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਸੀ (ਗਲੇਟੀਅਨ 5: 5) ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਕਿਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਯਿਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ (ਯਿਸ਼ੂ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਵਫ਼ਾਦਾਰ) ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ : ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ (Hebrews 2:10-14) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ

ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ : ਸਭਗੱਲਾਂਉਸਨੇਇਸਲਈਆਪਣੇਭਰਾਵਾਂਨਾਲਕੀਤੀਆਂਕਿਉਹਨਾਂਨੂੰਉਸਦੀਤਰ੍ਹਾਂਬਣਾਦਿੱਤਾਜਾਵੇ,ਕਿਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਲਸਬੰਧਿਤਗੱਲਾਂਦੇਲਈਅਰਾਧਨਬਣਾਉਣਦੇਲਈਇੱਕਦਿਆਲੂਅਤੇਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਮਹਾਂਯਾਚਕਹੋਸਕਦਾਹੈ: ਲੇਖਕਕਿਓਂਇਹਹੋਸਕਦਾਸੀ,ਸਾਨੂੰਦੱਸਣਦੇਲਈ,ਪਰਲੋਕਾਂਦੇਪਾਪਾਂਦੇਵਿੱਚਖੁਦਨੂੰਹੱਥਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਨਾਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਉਸਦੀਸਹਾਇਤਾਕਰਸਕਦਾਹੈ (ਇਬ੍ਰਾਨਿਓ 2: 17 -18 )

ਯਿਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਉੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਇਬ੍ਰਾਨਿਆ 4 : 15 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਚ ਪੂਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹਾਂ

ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈਜ਼ੋਰਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ?

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੇਠਲਿਖਤ ਕਥਨ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ:

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ (ਮੈਥਿਯੂ1:21)

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਯੁਹੰਨਾ 1:29) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਿਓਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ...ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਕ) ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ (ਰੋਮਨ 5: 8-10)

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਯਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀਮੁਕਤੀਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਠ 2:12 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ... ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਾਈਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ (ਅਧਿਨਿਅਮ 4:12), ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਰਗਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਓਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਾਧੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਜਨ ਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਬਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਓਲਡਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸ਼ੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈਉਚਿਤਹੈ ਲਯੂਕ 02:11 ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਸੀਹ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ : ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ (2 ਪੀਟਰ3:9; 1 ਤੀਮੁਥਿਯੁਸ 2: 4) ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਵੈ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ

ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ,ਯਕੀਨੀਤੌਰ'ਤੇਸਵਰਗਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਹੋਂਦਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਬ੍ਰਾਨਿਆਂ 1:9)

ਤਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੀ ਨੁੰਮਾਂਇਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, ਸਵੈ ਨਿਸ਼੍ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁੱਨੁਖੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੱਕਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ

 

ਕੀ ਯਿਸ਼ੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਯਿਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ? ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ :

ਪੁੱਤਰ ਸਵੈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ... (ਯੂਹਨਾ 5:19)

ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ(ਯੂਹਨਾ 7:16) ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹਨ... (ਜਾਨ 14: 28)

ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ (ਜਾਨ 10:33-36) ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਓਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਮਾਰਕ 10:18)

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਾਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸ਼ੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਅੱਧਬੁਧ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ... ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਰਗ-ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ , ਪਰ ਪਿਤਾ ਹੈ (ਮਾਰਕ 13:26,32)

 

ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਦਾ ਹਾਂ(ਜਾਨ 20:19)ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ :ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ; ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ

 

ਇਤਰਾਜ਼

ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ;ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀਸੁਭਾਅ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ : ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਮਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ... ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.. ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ (ਫਿਲੀਪਿਆਂ 2:8-11)

ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇਗੀਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਧਿਨਿਯਮ 02:36; 10:42)

ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਰੋਮਨ 1:7)ਇਹ ਅਸਲੀਅਤਸ਼ਬਦਪਤ੍ਰਿਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਫਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ; ਧੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ...ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਇਫਿਸਿਯੋਂ 1:3,17) ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਦ ਭਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪੋਸਲ ਜਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰਸਵੈ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਰਹਸਯੋਡ੍ਰਾਟਨ 1: 1)ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਅਧਿਆਇਵਿੱਚ ਯਿਸ਼ੂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸੱਤ ਚਰਚ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ (v.4) ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਹਵਾਲਾਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ... ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ-ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਊਂਗਾ (3: 5; 12 ਅਤੇ 21ਬਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖੋ)।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਿਮਾ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵਰਣਨਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਤਮਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ; ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹਸਯੋਡ੍ਰਾਟਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਓਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ "ਸਹਿ-ਸਮਾਨਤਾ" ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ 1 ਕੁਰਿੰਥੁਸ15:2428 ਵਿੱਚ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਅਪੋਲਸ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ,ਜਦੋਂ ਉਹ (ਮਸੀਹ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ਕਰਨਗੇ... ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਤਾ...ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ (ਮਸੀਹ) ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਮਸੀਹ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ

ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇਸਿਖਰ ਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮਅਧਿਕਾਰਵਾਪਿਸ ਦੇਣਗੇ

ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਯਿਸ਼ੂ ਹਾਲੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਰਹਸਯੋਡ੍ਰਾਟਨ 20:4) ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌੰਪ ਦੇਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਭਗ 3000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਪਣਾ ਹੈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ

 

ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ?

ਯਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ(1 ਤੀਮੁਥੀਯੁਸ 2:5) ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ

ਟਿਮ ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ

ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1.   ਬਾਈਬਲ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਛੰਦ ਲਿਖੋ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ?

2.   ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ

3.   ਯਿਸ਼ੂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

4.1 ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:24-28 ਸਾਨੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖੋ

# ਮੁਫਤਮਾਸਿਕ ਬਾਈਬਲ ਰਸਾਲੇ

# ਬਾਈਬਲ ਪੱਤਰਵਿਹਾਰਕੋਰਸ

# ਸਥਾਨਕ ਬਾਈਬਲ ਸੇਮਿਨਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਈ :

ਕ੍ਰਿਸਟਾਡੇਲਫਿਯੰਸ, ਪੀ. ਬਾਕਸ 535, ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਟਾਉਨ,ਬੈਂਗਲੁਰੂ 560 005, ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ:

ਕ੍ਰਿਸਟਾਡੇਲਫਿਯੰਸ, ਜੀਪੀਓ ਬਾਕਸ 159, ਹੈਦਰਾਬਾਦ .ਪੀ 500001, ਭਾਰਤ

 

http://www.god-so-loved-the-world.org/english/galbraith_jesusofnazareth.htm