ਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਮਰ ਦੁਆਰਾ

ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Zilmer : Who is Jesus?
ISBN
:  81-87409-68-1

 

 

 

 

 

 

 

ਕਵਰ ਵਿਆਖਿਆ: ਪੂਰ ਬਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਦੀ ਵੀ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

 

 

 

 

ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :

ਪ੍ਰਿੰਟਲੈਂਡ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜੀਪੀਓ ਬਾਕਸ159, ਹੈਦਰਾਬਾਦ .ਪੀ. 500001

ਭਾਰਤ

 

 

 

 

 

 

 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ


 

 

 

 

 

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

 

 

 

 

ਭੂਮਿਕਾ – ਅਸੀਂ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ............................................................................ 3

 

ਅਸੀਂ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ........................................................................................ 3

 

ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ................................................................................................................... 4

 

ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ................................................................................................................. 5

 

ਯਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ.. ...................................................................................................................... 5

 

ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ....................................................................................................... 7

 

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ............................................................................................................................7

 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਕ . ......................................................................................... 9

 

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ............................................................................................................ 9

 

ਯਿਸ਼ੂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਗੇ ..............................................................................................................10

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.................................................................................................................................... 12


ਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਮਰ ਦੁਆਰਾ

ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ?

 

 

 

ਭੂਮਿਕਾ - ਅਸੀਂ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

 

ਨਾਸਰਤ  ਦੇ  ਯਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ , ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ   ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ  ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ

 

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਨ

 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਪਾਪ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ, ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਾਈਅਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ

 

 

ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ “ਯਿਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੈ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਭਾਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

 

ਅਸੀਂ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

 

 

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਖੰਡ ਹਨ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ( ਇਸਨੂੰ ਹਿਬਰੂ  ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯਿਸ਼ੂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ

 

ਬਾਈਬਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ  ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਓਲ੍ਡ ਅਤੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਈ “ਕਿਤਾਬਾਂ”, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਲੇਖਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ; ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ,ਪਰਮੇਸ਼ਰ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਹੈ,ਨਾ ਕਿ  ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖ੍ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

 

ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦ “ਕ੍ਰਾਇਸਟ “ ਅਤੇ “ਮਸੀਹਾ” ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ- “ਉਹ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਿਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਸਟ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


 

 

ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ:

"ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ " (ਉੱਤਪਤੀ 1: 1)

 

ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ

 

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ “ਪਾਪ “  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਆਦਾ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ  ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਉਗੀ  , ਜੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਗੇ

 

 

 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ  ਦੀ  ਹਰ  ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾੜੀ ਹੈ

 

ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਆਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ:

 

1.         ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

 

 

2. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ

 

3.                ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ  ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਣਗੇ  ਜਿਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ

 

4. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

 

5. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ

 

ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਈਵ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ  ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਪੁੱਤਰ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ

 

ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ, ਆਏ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੈਕਬ, ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ 12 ਪੁੱਤ ਸਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਯਹੂਦੀ ਹੈ


 

 

ਫੇਰ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਡੇਵਿਡ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,  ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁੱਤਰ , ਡੇਵਿਡ ਦਾ  ਘਰਾਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੂੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਨਣ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੀ ‘ਚੋਣ ਹੋਇਆ’, ਮਸੀਹਾ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਇਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ

 

ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

 

ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 

"ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ,ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ  ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ"

(ਮੈਥ੍ਯੂ 1: 1)

 

ਯਿਸ਼ੂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਨਣ ਕੀਤਾ ਮੋਨੋਨੀਤ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ

 

 

ਯਿਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਰਿਅਮ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਰੀ (ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਦੂਤ) ਮਰਿਅਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਕੁੰਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ “ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ” ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ

 

 

ਕੁੱਝ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸੀ ਯਿਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮਰਿਅਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਯਿਸ਼ੂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਰਿਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ  ਵਿੱਚ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,  ਇਹ ਬੱਚਾ ਚਮਤਕਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

 

ਕੁੱਝ ਹੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

 

ਮਰਿਅਮ ਨੇ ਯੁਸੂਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੁਸੂਫ਼ ਨੇ ਮੈਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਯੁਸੂਫ਼ ਇਕ ਬਿਲ੍ਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹਿਬਰੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ

 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ

ਯਿਸ਼ੁ ਇੱਕ ਗੁਰੂ

 

 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸ਼ੂ  ਚੋਣ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ

 


 

ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਬੇਤਾਬ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰ੍ਦ  ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਲੇ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਈ  ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ , ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਬਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਗਏ

ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚ  ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਿਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਓ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ

 

 

ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ  ਹਨ:

 

1.         ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ “ਪਿਤਾ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੇ (5:45 ਮੈਥਿਯੂ , ਜੋਹਨ 17:3, ਐਕਟ 14:15-17, ਐਕਟ 17:23-31 ਦੇਖੋ)

 

 

2.                   ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਡਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ: ਹੱਤਿਆ, ਚੋਰੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ,ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਕਾ ਦੇਣਾ , ਯੁੱਥ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ(ਈਫੇਸੀਅਨ 5:3-7, 1 ਕੋਰਿੰਨਥੀਅਨ7:9-11, ਗੇਲੇਟੀਅਨ 5:19-20 ਦੇਖੋ)

3.         ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯਿਸ਼ੂ ਕ੍ਰਾਇਸਟ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ(ਜੋਹਨ 5:28-29, 2 ਕੋਰਿੰਨਥੀਅਨ 5:9-10 ਦੇਖੋ)

 

ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ

 

ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਮੌਤ ਹੈ”(Romans 6:23) ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ ਯਿਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

 

ਸਾਡੇ ਉਲਟ, ਯਿਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ  ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਯਿਸ਼ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ(ਪਾਪ ਰਹਿਤ) ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ “ਸ਼ੈਤਾਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਨ

 

ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ਪਰ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਯਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਸ਼ੁਉ ਬਲੀ ਅੱਗੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

 

ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਮਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ