Birmingham Amended Statement of Faith 1886, 1898

http://en.wikisource.org/wiki/Birmingham_Amended_Statement_of_Faith

Podstawa wiary

Biblia, składająca się z Pism Mojżesza, Prorok車w i Apostoł車w, jest jedynym wsp車łcześnie istniejącym i dostępnym nam źr車dłem wiedzy o Bogu i Jego zamiarach. Księga ta powstała całkowicie pod natchnieniem Boga i w konsekwencji nie zawiera żadnych błęd車w w kt車rejkolwiek części, z wyjątkiem tych, kt車re mogą być wynikiem błędnego przepisywania bądź tłumaczenia.

(2Tym.3;16, 1Kor.2;13, Hbr.1;1, 2P.1;21, 1Kor.14;37, Neh.9;30, J.10;35)

 Prawdy, kt車re przyjmujemy

 

1. Jedynym prawdziwym Bogiem jest  Ten, kt車ry objawił się przez anioł車w Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi oraz Mojżeszowi w płonącym krzaku i na g車rze Synaj; ten, kt車ry objawił siebie samego w Jezusie Chrystusie jako najwyższego, samoistnego Boga. JEDYNY OJCIEC, zamieszkujący w niedostępnej światłości, jest jednak obecny wszędzie Swoim Duchem. B車g swoją mocą stworzył „niebo i ziemię i wszystko co na nich jest§.

(Iz.40;13-25, 43;10-12, 44;6-8, 45;5, 46;9-10, Job. rozdz:38, 39,40, 5Moj.6;1, Mar.12;29-32, 1Kor.8;4-6, Ef.4;6, 1Tym.2;5, Neh.9;6, Job.26;13, Ps.124;8, 146;6, 148;5, Iz.40;26-27, Jer.10;12-13, 27;5, 32;25, 51;15, Dz.Ap.14;15,17;24, 1Kr.29;11-14, Ps.62;11, 145;3, Iz.26;4, 40;26, Job.9;4, 36;5, Ps.92;5, 104;24, 147;4-5, Iz.28;29, Rz.16;27, 1Tym.1;17, 2Kr.16;9, Job.28;24, 34;21, Ps.33;13-14, 44;21, 94;9, 139;7-11, Jer.23;24, 32;19, Am.9;2-3, Dz.Ap.17;27-28, Ps.123;1, 1Kr車l.8;30-39,43-49, Mat.6;9, 1Tym.1;17, 6;15-16)

 

2. Jezus z Nazaretu był Synem Bożym, poczętym z dziewicy Marii przez Ducha Świętego (tj. bez udziału mężczyzny) i namaszczonym Nim bez miary podczas chrztu.

(Mat.1;23, 1Tym.3;16, Dz.Ap.2;22-36, Mat.1;18-25, Łk.1;26-35, Gal.4;4, Iz.7;14, Mat.3;16-17, Iz.11;2, 42;1, J.3;34, 7;16, 8;26-28, 14;10-24)

 

3. Przyczyną, dla kt車rej narodził się Jezus z Nazaretu, był stan, w jakim znalazła się ludzkość w konsekwencji upadku pierwszego człowieka w Edenie.

(1Kor.15;21-22, Rz.5;12-19, 1Moj.3;19, 2Kor.5;19-21)

 

4. Pierwszym człowiekiem był Adam, kt車rego B車g stworzył z „prochu ziemi§ jako „duszę żyjącą§. Adam jako istota ludzka był „bardzo dobry§ (ze swej natury nie był on  doskonały). B車g dał mu prawo, kt車rego przestrzeganie było warunkiem życia.

(1Moj.2;7, 18;27, Job.4;19, 33;6, 1Kor.15;46,49, 1Moj.2;17)

 

5. Adam złamał to prawo, został uznany za niegodnego nieśmiertelności i skazany na to, by „wr車cić do prochu ziemi§ z kt車rego został stworzony. Ten wyrok dotknął nie tylko osobę Adama, lecz r車wnież przyszłe pokolenia.

(1Moj.3;15-19,22-23, 2Kor.1;9, Rz.7;24, 2Kor.5;2-4, Rz.7;18-23, Gal.5;16-17, Rz.6;12, 7;21, J.3;6, Rz.5;12, 1Kor.15;22, Ps.51;5, Job.14;4)

 

6. B車g nie uchybiając swej sprawiedliwości i prawu:  „za grzech jest śmierć§, w swej dobroci przedsięwziął plan ratunku dla ludzi, kt車ry ostatecznie ma ich uczynić bezgrzesznymi i nieśmiertelnymi istotami na ziemi.

(Obj.21;4, J.3;16, 2Tym.1;10, 1J.2;25, 2Tym.1;1, Tyt.1;2, Rz.3;26, J.1;29)

 

7. B車g rozpoczął realizację tego planu dając obietnice Adamowi, Abrahamowi i Dawidowi. Więcej szczeg車ł車w dotyczących swego zamierzenia B車g objawił poprzez prorok車w.

(1Moj.3;15, 22;18, Ps.89;34-37, 33;5, Oz.13;14, Iz.25;7-9, 51;1-8, Jer.23;5)

 

8. Obietnice te odnosiły się do Jezusa Chrystusa, kt車ry miał być potomkiem (nasieniem) Abrahama i Dawida. Choć posiadał ich grzeszną naturę, miał otrzymać prawo do zmartwychwstania przez doskonałe posłusze里stwo, a przez swą śmierć miał znieść prawo potępienia i śmierci dla Niego samego i wszystkich, kt車rzy uwierzą i będą Mu posłuszni.

(1Kor.15;45, Hbr.2;14-16, Rz.1;3, Hbr.5;8-9, 1;9, Rz.5;19-21, Gal.4;4-5, Rz.8;3-4, Hbr.2;15, 9;26, Gal.1;4, Hbr.7;27, 5;3-7, 2;17, Rz.6;9-10, Dz.Ap.13;34-37, Obj.1;18, J.5;21-22, 26-27, 15;3, Obj.2;7, 3;21, Mat.25;21, Hbr.5;9, Mar.16;16, Dz.Ap.13;38-39, Rz.3;22, Ps.2;6-9, Dan.7;13-14, Obj.11;15, Jer.23;5, Zach.15;9, Ef.1;9-10)

 

9. Ta misja wymagała, aby Chrystus został poczęty z kobiety (ludzkiej matki), by m車gł być wsp車łuczestnikiem naszej ludzkiej natury (naszego potępienia). Mimo to, pozostał On bez grzechu. Jezus był jedynym człowiekiem, kt車ry stał się godnym zmartwychwstania jako sprawiedliwy przed Bogiem. Śmierć Chrystusa była skutkiem natury, kt車rą posiadał (umarł, gdyż był człowiekiem).

(Mat.1;18-25, Łk.1;26-35, Gal.4;4, Iz.7;14, Rz.1;3-4, 8;3, 2Kor.5;21, Hbr.2;17, 4;15)

 

10. Ponieważ B車g począł Jezusa i objawił w Nim swą moc (Ducha Świętego), Chrystus został nazwany „Immanuel§, tzn. „B車g z nami§, B車g objawiony w ciele. Chrystus miał jednak w czasie swojego życia naturę śmiertelnego człowieka, ponieważ narodził się z kobiety, z domu i rodu Dawida. Dlatego też doświadczył On wszystkich skutk車w nieposłusze里stwa Adama (z wyjątkiem grzechu), łącznie ze śmiercią, kt車ra jest udziałem wszystkich ludzi.

(Mat.1;23, 1Tym.3;16, Hbr.2;14, Gal.4;4, Hbr.2;17)

 

11. Poselstwo jakie Jezus miał od Boga dla swoich braci Żyd車w, było wezwaniem do nawr車cenia się i porzucenia wszelkich złych uczynk車w. Chrystus potwierdził, że jest obiecanym Synem Boga i kr車lem narodu żydowskiego. Głosił On „dobrą nowinę§ (ewangelię), że B車g przez Niego odbuduje swoje kr車lestwo i wypełni wszystko, co zapowiedzieli natchnieni prorocy.

(Mar.1;15, Mat.4;17, 5;20-48, J.10;36, 9;35, 11;27, 19;21, 1;49, Mat.27;11-42, J.10;24-25, Mat.19;28, 21;42-43, 23;38-39, 25;14 do ko里ca, Łk.4;43, 13;27-30, 19;11-27, 22;28-30, Mat.5;17, Łk.24;44)

 

12. Za głoszenie tej nauki Jezus został zabity przez Żyd車w i Rzymian, kt車rzy w rzeczywistości byli tylko narzędziami w rękach Boga. Potępienie „grzechu w ciele§ przez ofiarowanie „raz na zawsze§ ciała Jezusa było świadectwem Bożej sprawiedliwości i podstawą odpuszczenia grzech車w. Wszyscy, kt車rzy przystąpią do Boga przez ukrzyżowanego i zmartwychwzbudzonego Chrystusa, przedstawiciela upadłej i grzesznej ludzkości, uzyskają przebaczenie. W tym sensie krew Jezusa oczyszcza z grzechu.

(Łk.19;47, 20;1-26, J.11;45-53, Dz.Ap.10;38-39, 13;26-29, 4;27-28, Rz.8;3, Hbr.10;10, Rz. 3;25, Dz.Ap.13;38, 1J.1;7, J.14;6, Dz.Ap.4;12, 1P.3;18, 2;24, Hbr.9;14, 7;27, 9;26-29, Gal.1;4, Rz.3;25, 15;8, Gal.3;21-22, 2;21, 4;4-5, Hbr.9;15, Łk.22;20, 24;26,46-47, Mat.26;28)

 

13. B車g wzbudził Chrystusa z martwych, trzeciego dnia po Jego śmierci, wywyższył go i wyni車sł „na niebiosa§ jako pośrednika-kapłana między Bogiem a ludźmi, kt車rzy przez wiarę i posłusze里stwo prawdzie mają dostąpić zbawienia.

(1Kor.15;4, Dz.Ap.10;40, 13;30-37, 2;24-27, 4;27)

 

14. Pośrednictwo i kapła里stwo Chrystusa nie obejmuje „całego świata§ ani tych, kt車rzy tkwią w całkowitym nieposłusze里stwie. Jezus wstawia się za swoimi „braćmi§, kt車rzy popełniwszy grzech,  wyznali go i odwr車cili się od niego.

(Łk.24;51, Ef.1;20, Dz.Ap.5;31,1Tym.2;5, Hbr.1;8, Dz.Ap.15;14, 13;39, Hbr.4;14-15, J.17;9, Hbr.10;26, 1J.2;1)

 

15. Jezus posłał swych apostoł車w, by głosili dobrą nowinę o „zbawieniu w Nim§, gdyż jest On jedynym, przez kt車rego człowiek może dostąpić zbawienia.

(Dz.Ap.1;8, Mat.28;19-20, Łk.24;46-48, Dz.Ap.26;16-18, 4;12)

 

16. Drogą do zbawienia jest wiara w ewangelię i chrzest przez zanurzenie w wodzie oraz zachowywanie wszystkiego, co nakazał Jezus. Tylko ci, kt車rzy przestrzegają przykaza里 Chrystusa zostaną nazwani „Jego przyjaci車łmi§.

(Dz.Ap.13;48, 16;31, Mar.16;16, Rz.1;16, Dz.Ap.2;38,41, 10;47, 8;12, Gal.3;27-29, Rz.6;3-5, 2;7, Mat.28;20, J.15;14)

 

17. Ewangelia jest „dobrą nowiną o  Kr車lestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa§.

(Dz.Ap.8;12, 19;8,10,20, 28;30-31)

 

18. „Dobra nowina o Kr車lestwie Bożym§ jest oparta o pisma prorok車w i apostoł車w. Kolejne punkty opisują je szczeg車łowo.

 

19. B車g ustanowi Kr車lestwo na ziemi, kt車re „zwycięży§ inne, zmieniając je w „Kr車lestwo naszego Pana§.

(Dan.2;44,7;13-14, Obj.11;15, Iz.32;1,6, 2;3-4, 11;9-10)

20. By dokonać tego dzieła, B車g pośle Jezusa Chrystusa na Ziemię „przy ko里cu czas車w pogan§.

(Dz.Ap.3;20-21, Ps.102;16,21, 2Tym.4;1, Dz.Ap.1;9,11, Dan.7;13)

 

21. Kr車lestwo ustanowione przez Chrystusa będzie odnowionym kr車lestwem Izraela w ziemi oddanej „na wieki§ Abrahamowi i jego „nasieniu§ (potomstwu).

(Mich.4;6-8, Am.9;11,15, Ez.37;21-22, Jer.23;3,8, 1Moj.13;14,17, Hbr.11;8-9, Gal.3;16, 3Moj.26;42, Mich.7;20)

 

22. Restauracja Kr車lestwa Izraela spowoduje zebranie i osiedlenie się rozproszonego „narodu wybranego§ - Żyd車w w „kraju ich ojc車w§. Jerozolima stanie się „tronem Pana§ i stolicą całej ziemi.

(Iz.11;12, Jer.31;10, Zach.8;8, Ez.36;34,36, Iz.51;3, 60;15, 62;4, Jer.3;17, Mich.4;7,8, Joel.3;17, Iz.24;23)

 

23. W tak ustanowionym Kr車lestwie rządy sprawować będą wzbudzeni z martwych i pozostający przy życiu, przemienieni „bracia Chrystusa§ ze wszystkich pokole里. Wraz z Chrystusem staną się „nasieniem (potomstwem) Abrahama§, w kt車rym „błogosławione będą wszystkie narody§.

(Dan.12;2, Łk.13;28, Obj.11;18, 1Tes.4;15-17, J.5;28-29, 6;39-40, Łk.14;14, Mat.25;34,36)

 

24. W czasie przyjścia Chrystusa, jeszcze przed ustanowieniem Kr車lestwa, wszyscy odpowiedzialni przed Bogiem, (tzn. ci kt車rym została objawiona Jego wola *), zar車wno umarli jak i żyjący, posłuszni i nieposłuszni, będą musieli „stanąć przed sądem Chrystusowym§, aby każdy „odebrał zapłatę za swoje uczynki§.

(2Kor.5;10, 2Tym.4;1, Rz.2;5-6,16, 14;10-12, 1Kor.4;5, Obj.11;18) [* wyjaśnienia w nawiasach został dodany w 1898 roku]

 

25. Nieposłuszni zostaną skazani na ha里bę i „drugą śmierć§. Posłuszni otrzymają nieśmiertelność i zostaną wywyższeni, by rządzić z Jezusem jako dziedzice Kr車lestwa.

(Mat.7;26, 8;12, 25;20, Dan.12;2, Gal.1;8, 5;21, 2Tes.1;8, Hbr.10;26-28, 2P.2;12, Obj.21;8, Mal.4;1, Ps.37;30-38, 1Kor.15;51-55, 2Kor.5;1-4, Jak.1;12, Rz.2;7, J.10;28, Mat.5;5, Ps.37;9,22,29, Obj.5;9, Dan.7;27, 1Tes.2;12, 2P.1;11, Obj.3;21, 2Tym.2;12, Obj.5;10, Ps.49;7-9, Łk.22;29-30)

 

26. Tak ustanowione Kr車lestwo Boże będzie trwało „tysiąc lat§, w czasie kt車rych mieszka里cy ziemi będą nadal poddani grzechowi i śmierci, jednak w zdecydowanie mniejszym stopniu niż obecnie.

(Obj.20;7-9, 12;15, Iz.65;20, Ez.44;25, 1Kor.15;24,29)

 

27. W車wczas to ustanowione zostanie „prawo dla narod車w§, kt車rego rezultatem będzie zaprzestanie wojen „aż po kra里ce ziemi§ i „napełnienie ziemi poznaniem chwały Jahwe§.

(Mich.4;2, Iz.42;4, 11;2-5, 2;4, Hab.2;14)

 

28. Celem ustanowienia Kr車lestwa Jezusa Chrystusa będzie pokonanie „wszystkich wrog車w§, a w ko里cu samej śmierci - przez ukazanie narodom „drogi życia§, na kt車rą będą mogły wstąpić.

(1Kor.15;25-26, Obj.21;4, 20;12-15, Iz.25;6-8)

 

29. Przy ko里cu „tysiącletniego§ Kr車lestwa nastąpi powszechne zmartwychwstanie i sąd, a po nim ostateczna zagłada grzesznik車w i obdarzenie nieśmiertelnością tych, kt車rzy okazali się godnymi życia wiecznego w czasie istnienia Kr車lestwa.

(Obj.20;11-15, 1Kor.15;24)

 

30. W車wczas Jezus odda swą władzę Ojcu, kt車ry objawi się jako „wszystko we wszystkim§. Grzech i śmierć przestaną istnieć, a ludzkość odnowi sw車j związek z Bogiem.

(1Kor.15;28)

 

 

Doktryny, kt車re odrzucamy:

  

1.      Biblia jest dziełem tylko częściowo natchnionym przez  Boga, bądź zawiera błędy w natchnionym tekście.

2.      B車g jest tr車j osobowy (tzw. tr車jcą).

3.      Syn Boży istniał zawsze z Ojcem.

4.      Chrystus narodził się będąc „wolnym§ od konsekwencji grzechu Adama (tj. bez skażenia natury).

5.      Natura Chrystusa była doskonała.

6.      Duch Święty jest odrębną w stosunku do Ojca osobą (tzw. trzecią osobą tr車jcy).

7.      Człowiek zachowuje świadomość po śmierci.

8.      Po śmierci istnieje świadomość człowieka.

9.      Umarli grzesznicy będą cierpieć wieczne męki w piekle.

10. Po śmierci sprawiedliwi wstąpią do nieba.

11. Diabeł jest nadnaturalną istotą (upadłym aniołem).

12. Kr車lestwem Bożym jest kości車ł.

13. Ewangelia (dobra nowina) dotyczy tylko śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

14. Chrystus nie powr車ci na ziemię aż do ko里ca okresu milenijnego.

15. W czasie swojego przyjścia Chrystus nie będzie sądził „świętych§, lecz jedynie ich nagradzał.

16. Zmartwychwstanie jest tylko dla pobożnych (wiernych).

17. Umarli powstaną z martwych jako nieśmiertelni.

18. Narody żyjące w czasie tysiącletniego Kr車lestwa będą nieśmiertelne.

19. Prawo Mojżesza jest wiążące dla wyznawc車w Ewangelii.

20. Zachowywanie niedzieli jest obowiązkiem chrześcijan.

21. Chrzest dzieci przez pokropienie (polanie) jest nauką biblijną.

22. Osoby upośledzone umysłowo, poganie i małe dzieci będą zbawione.

23. Człowiek może dostąpić zbawienia bez przyjęcia Ewangelii, przez swą moralność i szczerość.

24. Można być zbawionym jedynie przez wiarę w Ewangelię, bez posłusze里stwa przykazaniom Chrystusa.

25. Człowiek nie może uwierzyć, jeśli nie posiada dar車w Ducha Bożego.

26. Ludzie są predestynowani do zbawienia.

27. Człowiek nie ma grzesznej natury.

28. J車zef był rzeczywistym ojcem Jezusa.

29. Ziemia będzie zniszczona.

30. Chrzest nie jest konieczny, by być zbawionym.

31. Znajomość biblijnej prawdy nie jest konieczna, by przyjąć chrzest.

32. Niekt車re gatunki mięsa (np. wieprzowina) należy odrzucić jako nieczyste.

33. Anglicy są spadkobiercami „dziesięciu plemion Izraela§, a ich dobrobyt jest wypełnieniem obietnic dotyczących Efraima.

34. Zawarcie związku małże里skiego z osobą niewierzącą pozostaje w zgodzie z prawem Bożym.

[35. Wierzący mogą służyć w armii, policji, angażować się w politykę oraz dochodzić swoich należności na drodze sądowej.] *1917