عیسی خدا نیست

این فهرست نمایانگر مجموعه ای از پیامها درانجیل است .یکی از بزرگترین حقایق در انجیل این است که عیسی خدا نیست و اما عیسی نشان میدهد که خداوند چه چیزی را دوست دارد .این فهرست به شما لیستی از حقایق و دلایل را برای اینکه عیسی خدا نیست نشان میدهد.و فقط یک پیام میتواند به وضوح به شما نشان دهد و همه چیز را نقل کند وشما بقیه را خود میتوانید برای اگاهی بیشتر مطالعه کنید.

 

1_هیچکس تا بحال خدا را ندیده است.

حتی بعد از زمان عیسی هیچکس خداوند را ندیده است.هزاران نفرعیسی را دیده اند .بیشتر از 500نفر او را بعد از رستاخیز دیده اند که او زنده است.اما هیچکس خدا را ندیده است.

اول تیموتائوس 16:6

(او را که تنها وجود فنا ناپذیر است و درنوری سکونت دارد که نتوان به ان نزدیک شد،اورا که هیچکس ندیده ونتوان دید،تا ابد حرمت وتوانائی باد)

همچنین ببینید در:

یوحنا18:1،یوحنا37:5،یوحنا46:6،نامه اول یوحنا12:4،نامه اول یوحنا20:4،که به ما گفته هیچکسی نتوانسته تابحال  خدا را ببیند.

خروج20:33،کولیسیسیان15:1،اول تیموتائوس17:1،عبرانیان27:11،که به ماگفته است دیدن خدا غیر ممکن است

 

2_خداوند همیشه به همه چیز اگاهی دارداما عیسی همه چیز را نمیدانست.

خداوند همه چیز را از قبل میدانسته و میداند او از ابتدا پایان همه چیز را میداند.اشعیا 10،9:46.اما عیسی همه چیز را نمیدانست.

مرقس32:13(هیچکس ان روز وساعت را نمیداند جز پدر ،حتی فرشتگان اسمان و پسر نیز از ان اگاه نیستند )

پس همانگونه که دریافتیم خداوند به همه چیز اگاهی دارد و همه چیز را میداند اما عیسی مسیح بعضی از امور را نمیداند پس عیسی نمیتواند خدا باشد.

همچنین ببینید در :

اشعیا 9،10:46،،متی 23:20،اعمال رسولان 7:1،

 

3_خداوند نمیتواند مورد ازمایش قرار بگیرد اما عیسی مورد ازمایش قرار گرفت

نامه یعقوب 13:1 به ما توضیح میدهد که خداوند نمیتواند مورد ازمایش قرار بگیرد .اما ما میدانیم که عیسی مسیح در بیابان مورد ازمایش قرار گرفت.در انجا همچنین مکانهائی بودند که کتاب مقدس به وضوح درمورد ازمایش عیسی به انها اشاره کرده است.

مثال:عبرانیان15:4(زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است وبدون اینکه گناه کند)

همچنین میتوانید ببینید در:

لوقا28:22،عبرانیان17،18:2

4_خداوند هرگز تغییر نمیکنداما عیسی تغییر کرد.

خداوند کامل است و نیازی به تغییر ندارد.او میگویدتغییر نمیکنددر ملاکی6:3و نامه یعقوب 17:1.اگرچه عیسی وقتی به صحنه وارد شد و کار خود را شروع کرد هیچ تغییری از لحاظ جسمی  نکرد.در اینجا چند متن وجود دارد که به وضوح گفته اند که او تغییر کرده برای مثال درموردکودکی او وپیشرفت او.درلوقا52:2 وعیسی درقامت،حکمت و محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی میکرد.

همچنین ببینید در:

عبرانیان10:2،عبرانیان8،9:5،لوقا32:13.

 

5_خداوند بزرگتر از عیسی است.

کتاب مقدس همواره به ما میگوید که:پدر عیسی بزرگتراز عیسی است.

پس اگر که عیسی خدا باشد این گفته های کتاب مقدس نمیتواند درست باشد.

کلمات عیسی در یوحنا 28:14(شنیدید که به شما گفتم من میروم اما باز نزد شما میایم اگر مرا دوست میداشتید شادمان میشدیدکه نزد پدر میروم،زیرا پدر از من بزرگتر است )

همچنین در :

متی 18:12،اول قرنتیان23:3،اول قرنتیان3:11 ،اول قرنتیان28:15

 

6_از طرف خداوند قدرت به عیسی داده شد.

عیسی بخاطر اینکه انسان بود هیچ،قدرتی نداشت.قدرت توسط خداوند به او داده شد،برای مثال عیسی گفت:متی 27:11(پدرم همه،چیز را به من سپرده است)،پس این گفته ثابت میکند که عیسی خدانیست زیرا اگرخدا بود همه قدرت را از قبل داشت وهمچنین همه ی قدرت رابه صورت طبیعی داشت.

همچنین در:

متی18:28،اعمال رسولان 36:2،یوحنا35:3،یوحنا13:3،یوحنا17:2،افسسیان باب یک:2220 ،فیلیپیان9:2،عبرانیان2:1

7_انجیل مشخص می کند که عیسی از طرف خداست.

درنامه های عهد جدید بیش از 100پیغام موجود است که شامل مرجع و منبع در مورد خدا وعیسی است .این منابع به وضوح مشخص میکنند که فقط یکی از انها خداست و ان یکی که خداست ،هرگز مسیح نمیباشد.

برای مثال:اول تیموتائوس5:2(زیرا تنها یک خداهست و بین خدا و ادمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد،یعنی ان انسان که مسیح است).

همچنین در:

اعمال رسولان22:2،اعمال رسولان36:2،اول قرنتیان6:8،فیلیپیان11:2،اول تسالونیکیان9:1،اول تیموتائوس5:2،دوم قرنتیان14:13،رومیان7:1،رومیان8:1،رومیان16:2،رومیان22:3،رومیان1:5،رومیان11:5،رومیان25:7،رومیان34:8،رومیان39:8،رومیان9:10،

رومیان5:15،رومیان6:15،رومیان27:16،اول قرنتیان3:1،اول قرنتیان9:1،اول قرنتیان6:8،اول قرنتیان57:15،دوم قرنتیان2:1،دوم قرنتیان3:1،دوم قرنتیان31:11،دوم قرنتیان14:13،غلاطیان1:1،غلاطیان3:1،افسسیان2:1،افسسیان3:1،افسسیان17:1،افسسیان5:4،افسسیان20:5،افسسیان23:6،فیلیپیان2:1،فیلیپیان11:1،فیلیپیان11:1،فیلیپیان11:2،کولیسیان3:1،کولیسیان17:3،اول تسالونیکیان1:1،اول تسالونیکیان3:1،اول تسالونیکیان11:3،اول تسالونیکیان13:3،دوم تسالونیکیان1:1،دوم تسالونیکیان2:1،دوم تسالونیکیان12:1،دوم تسالونیکیان16:2،اول تیموتائوس1:1،اول تیموتائوس2:1،اول تیموتائوس5:2،اول تیموتائوس21:5،اول تیموتائوس13:6،دوم تیموتائوس2:1،دوم تیموتائوس1:4،تیتوس4:1،فیلمون3:1،اول پطرس2:1،دوم یوحنا

3

8_خدا،ان پدر،خدای عیسی است.

نه تنها کتاب مقدس به ما گفته است که بین خداوند و عیسی تفاوت وجود دارد بلکه به ما گفته است که خداوند ما ،خداوند عیسی نیز هست.

برای مثال اول پطرس 3:1(متبارک باد خداوپدر سرور ماعیسی مسیح که که از رحمت عظیم خود ،ما را به واسطه ی رستاخیز عیسی مسیح از مردگان،تولدی تازه بخشید،برای امیدی زنده)

و در مکاشفه12:3 حداقل چهار مرتبه اشاره میکند به خداوند عیسی مسیح(هر که غالب ایداورا ستونی در معبد خدایم خواهم ساخت،و دیگر انجارا هرگز ترک نخواهد کرد.بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم ،اورشلیم جدید را که ازجانب خداازاسمان نازل میشود،ونام جدیدخودراخواهم نوشت)

همچنین در:

مزامیر26:89،متی46:27،یوحنا17:20،رومیان6:15،دوم قرنتیان3:1،دوم قرنتیان3:11،افسسیان3:1و17:1،مکاشفه6:1

9_خداوند نمیتواند بمیرد اما عیسی مرد.

خداوند ،خداوند زنده است کسی که افرینش به او بستگی دارد.خدا نمیتواند بمیرد ،ببینید در:

(اول تیموتائوس17:1،اول تیموتائوس16:6،اعمال رسولان15:14،اول تسالونیکیان9:1،دوم قرنتیان3:3).

اما نقل قول به وضوح کرده است که عیسی مرد،ببینید در:

(یوحنا33:19،رومیان8:5،رومیان3:6،اول قرنتیان26:11،فیلیپیان8:2،عبرانیان20:13)و این حقیقت در اصل مسیحیت وجود دارد که عیسی مسیح بخاطر گناهان ما مرد.

 

10_خدا عیسی را از مرگ برخیزانید.

عیسی مرد و از مردگان برخیزانیده شد.او خودش از مرگ قیام نکردبلکه خداونداو را از مرگ برخیزانید.رومیان9:10(که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی سرور است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا اورا از مردگان برخیزانید،نجات خواهی یافت)

همچنین در:

(اعمال رسولان32:2،اعمال رسولان10:4،رومیان24:4،اول تسالونیکیان10:1،عبرانیان20:13 )

 

11_عیسی نگرش یهودیان را به خدا تائید کرد.

یهود همیشه یک تصویر واضح از یک خدا داشته است.انها هرگز به تثلیث اعتقاد نداشته اند،عیسی گفت در یوحنا22:4(شما انچه را نمیشناسید می پرستید ،اما ما انچه را میشناسیم می پرستیم،زیرا نجات به واسطه ی قوم یهود فراهم میاید)