ANG UNANG MGA KATUDLO-AN

SA PAGPANGANDAM SA BAUTISMO
(Preparation for Baptism – Cebuano – The Christadelphians)

 

 

“ANG MGA BUTANG MAHITUNGOD SA GINGHARIAN  SA DIOS”

 

1.      ANG DIOS

“ Ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motoo nga mao siya, ug nga siya mao ang magbabalus  sa mga   nagapangita kaniya”.  ( Hebrewhanon  11v6 ).

Ø      Aduna’y usa lang ka matuod nga Dios:

Deuteromyo 6v4   gidiklara ni Moses           “ Magpatalinghug ka, oh Israel; si Yahweh nga

                                                                         Atong Dios Usa lamang ka Yahweh”.

Markus 12v29   gikompirma ni JesuKristo   “ Si Jesus Mitubag;  Ang nahauna  sa tanang                                                                           sugo mao Magpatalinghug ka, Israel,  Ang                                                                            Ginoo nga atong Dios ang Ginoo Usa

Lamang”.

 

1 Corento 8v6 ; cp Efeso 4v6 ; 1 timoteo 2v5  gina Batbat ni Pablo  “ Alang kanato

                                                                                     Adunay usa ka Dios , Ang Amahan”.

Ø      Ang Tag-iya ug Tinubdan sa pagkawalay Kamatayon  (  1 Timoteo 6v16  )

Ø      Nga kinsang Nagapuyo sa Langit  ( Daneil 2v28 ), nga anaa sa Kahayag nga deli Maduolan pinaagi sa Tawong MORTAl.  (  1 Timoteo 6v16 ).

Ø      Nga Ang Dios Anaa sa Tanag Sulok pinaagi sa Iyahang Espiritu ( Gahum )                         (  Salmo 139v2-12  ).

Ø      Siya adunay Pisikal nga Hitsura, Ug kita ginalalang pinaagi sa Iyahang forma ug sa mga Anghel ( Genesis 1v26 ; Santiago (Jacobo) 3v9 ).

Ø      Ang Personal na Relasyon ni Job Uban sa iyahang Dios nga nagabuhat kaniya sa pag-atiman  paingon sa pagtan-aw kaniya pagkahuman sa pagkabanhaw  ( Job 19v26,27 )Kita nanginahanglan usab niini nga klasi sa Relasyon sa Atong Dios.

Ø      Ang Iyahang mga Hunahuna ug Mga Dalan labi pang Hataas sa Atoa ( Isaias 55v8,9)

Ø      Ang Espiritu nga Gahum sa Dios nagpalihok sa balaang tawo sa Dios para magpropisiya ug magasulat sa Bibliya.  ( 2 Pedro 1v21 ).“ Hibaloi niining .... ug ipahiluna mo sa imong kasingkasing nga si Yahweh siya Dios sa Itaas sa langit; ug dinhi sa Ubos, sa Ibabaw sa Yuta; wala nay Lain.” ( Deuteromyo 4v39 ).

 

A.  Ang  DIOS  Usa Ra

 

  Ug mao kiniang kinabuhing walaykatapusan, nga Sila makaila unta Kanimo, ang usa 

     Lamang ka Dios nga Matuod, ug kaniya nga imong gisugo nga Mao si JesuKristo.”

     (  Juan 17v3 )

 

B.   Ang Theoriya sa Trinity

         Ang Trinity usa ka Tudlonga wala ginatudlo pinaagi ni Kristo ug sa Mga Apostoles. Ug kini gina-ampon sa mga kristiano sa 4th century pagkatapos ni Kristo. Athanasius, Ang Obispo sa Alexandria misulat sa “ Athanasianong Sugo “ ( Creed ) nga ginapasabot sa Trinity sama sa:    Ang Dios Amahan, Dios anak ug ang Balaang Espiritu usa ka Dios ug sila dili Tulo ka mga Dios kundi Usa ra ka Dios”.

 

Ang Mga Trinitarianismo naga Angkon:

Ø      Ang Dios, siJesuKristo ug ang Balaang Espiritu Usa ra Ka Dios

Ø      Nga kining tanang Tulo Co-eternal

Ø      Nga kining tanang Tulo kapareho/Pantay-pantay.

KINI SAYOP UG WALA GINATUDLO SA BIBLIYA.

C.     Ang Trinity Wala GinaTudlo sa Bibliya

 

Ø      Ang pinulungang Trinity dili makita-an sa Bibliya

o       Ang Encyclopedia Britannica Miingon:                                                                                   “ Ang mga Suliran na-itugyan sa gahum sa Dogma (Ang Teoriya) sa Trinity dili deretsahanang  haylo/aghat gikan sa Bag-ong  Kasulatan, ug dili maipasabot sa Bag-ong Kasulatan ang mga Termino. Sila ang mga produkto sa Rason, sapagpangagpas sa revelasyon sa pagtuo....ug sila naforma lamang sa ming-aging mga kapanahunan kakugi ug nagalam lamang pinaagi sa pagtabang sa mga pagpanamkon ug nahan-ay sa mga greegong termino ug Romano metapisiko’- ( Labi na hinulaman gikan sa pagano mitulogi ).

 

D.  Ang Ngalan SaDios

 

Ang Ngalan sa Dios YAHWEH Exodus 3v14

Ang Pangalan nga YAHWEH buot ipasabot “AKO MAN ANG MAO AKO ( HE WHO WILL BE) Mao kini  nga Pangalan nga  ginaingon sa Atoa nga Ang Dios Adunay Plano o Purpose sa Yuta , nga sa Usa ka Adlaw  AKO MAN (HE WILL BE) Ang Dios sa Tanang  katawohan nga nangabuhi sa Yuta.

Ang ngalan usab sa Dios inubanan sa Katawohan, ug ang Bibliya misulay sa pagpakita sa atoa nga Gusto sa Dios  Ang Tanang  mga Tawo modawat o moampon sa iyahang mga unangtudlo o prinsipol sa ilahang kinabuhi.

 

E.   Ang Mga Anghel

 

Sila adunay mga parihong Pisikal ug Walay kamatayong Hitsura sama sa Dios. Ug katong bisan si kinsa nga makaplagan nga matinud-anon pagatagaan usab sama niini nga Hitsura- ( Lukas 20v35&36 ). Ang tanang mga  anghel sa Dios nagadala sa Iyahang Purpose o plano sa Yuta  ( Salmo 103v19-21 ; Hebrewhanon 1v13,14 ). Ug sa Mando sa Dios ug Sila nagabuhat ug Kinabuhi sa Yuta ( Genesis 1 “Miingon ang Dos”- sa Pinulungang Hebrewhanon  Elohim” – “Usa ka makakagahum” ) Ang Walay Kamatayon (Immortal) Anghel dili magkasala.

Ang Pinulungang Anghel gihubad usab nga mga mensahero sa Bibliya especially sa Malakias “ ang akoang Mensahero “ ug dili kini pernamenting garefer sa usa ka Dios nga Walay kamatayon ( Immortal ) sa mga Anghel.

 

 

 

2.  ANG ESPIRITU SA DIOS

          A.      ANG GAHUM SA DIOS

            Ang Espiritu sa Daang Kasulatan= Ginhawa or Gahum  cp Genesis 1v2&3 uban sa Salmo 33v6 ug Job 26v13 – Ang Iyahang Ginhawa ,ang Iyahang  Pulong, ang Iyahang kamot.

            Ang Balaang Espiritu ( Espiritu Santo ) Mao ang Kusog ug Gahum sa Dios ug Pinaagi niini ang Tanang mga butang... cp. “ AngEspiritu Santo moanhi kanimo, ug ang  Gahum sa hataas Uyamut magalandong kanimo. (Lukas 1v35 cp Mga Buhat 10v38).

Ø     Ang  Espiritu Santo dili ang Ikatulong Persona sa Trinity.

“ Kung ang Espiritu santo ay ang  Ikatulong persona sa Trinity. Pagkatapos si Jesus  dili Anak sa Dios, Apan ang Espiritu Santo, makita sa ( Mateo 1v18,20 cp. Lukas 3v22.)

Ø     Mao kini ang Iyahang Gahum na Espiritu nga nagsustina sa Kinabuhi sa Yuta.  – (Job 34v14 & 15, Salmo 104v30 ).

B.   ANG MGA GASA SA ESPIRITU SANTO

                  Ang Espiritu Santo gihatag sa Bag-ong  Iglesia sa Pentecoste pagkatapos Misaka si Kristo sa Langit. ( Mga Buhat 2v1-13 ).

-         “ Para Kompirmahon ang Mensahi sa Ebanghelyo “( Markus 16v15-20 ;Hebrewhanon  2v3-4 ).

-         Para magtukod ug Bag-ong Iglesia” – (Efeso 4v11-16) – ( ug kini nag- inusarang ginabuhat pinaagi sa Bibliya ning panahona – ( 2 Timoteo 3v14-17 ).

Ø     Adunay siyam ka mga “Gasa” or mga aspeto sa Espiritu Santo. ( 1 Corento 12v8-10 ).

Ø     Ug ang Mga Apostoles lang ang makapasa sa espiritu Santo ngadto sa Lain –Liban lang sa pinaka-espesyal nga okasyon ( mga Buhat 8v14-18).

Ø     Ang mga Gasa sa Espiritu Santo”Nahulog” or “Naundang or napanas” ug nahumana – ( 1 Corento 13v8-10 ) :

Kung kanus-a :

-         Ang mga Apostoles Mamatay

-         ‘Kung kanus-a nga moabot ang pagkaperpekto’ ( 1Corento13v10 ) ie. Ang pagkakomplito sa Espiritung Pulong sa Dios ( ANG BALAANG BIBLIYA ).  – (Pinadayag 22v18-19).

C.   ANG MGA DAUTANG ESPIRITU

                  Halos sa mga Tinuohang dili Kristiano nagatuo nga adunay Maayo ug Dautang Mga Espiritun or nagapugos  sa pagtrabaho sa kalibutan.  Sila nagatuo nga kining mga Espirituha or Adunay mga kusog sa nagkalaing-laing  kabat sa Gahum ug sa nagkalaing-laing mga Tinguha ug kaya sa pagkontrola sa mga kinabuhi sa tawo. Mga tawo sama sa mga Mananambal, mga Mambabarang,  ug Mga Mananalagna nga naga angkon nga sila makahimo sapagpakig-estorya uban  sa mga niining espirituha or mga gahum. Daghan sa mga tinuohang Kristiano nga kinsa nagatuo sa usa ka Demonyo ug usab nagadawat  niining mga ideyaha.  Ug kining mga Ideyaha wala ginatudlo sa Bibliya.

Ø     Ang Dios lang gigikanan sa Gahum ug karon wala nay lain pang mga butang nga makaenfluensiya sa atoang mga panginabuhi or sa mga panghitabo sa kalibutan. ( Isaias 45v5 ).

Ø     Ang  Dios ( dili ang mga Dautang espiritu ) nga nagakontrola sa tanang mga butang nga nagakahitabo sa kalibutan maayo man o dautan.  ( Isaias 45v7 ;  Amos 3v6;  Salmo 90v15; Job 1v21 ; Job 2v10 ).

Ø     Ang  sa Sala kamatayon” ( Roma 6v23 ). Ang tanan nga nakasala mamatay ug karon imposibli kini sa usa ka dautang espiritu nga magpabilin.

Usahay ang mga katawhan adunay kaya sa pagbuhat sa laing mga hunahuna aduna silay mga gahum sa pagmagic or aduna silay kaya sa pakig-estorya sa mga espiritu apan ang ilahang pag-angkon nagabasi sa pagpangilad ug pagpanglimbong. Adunay mga tawo sa Bibliya nga mibuhat sa samang pag-angkon ( Mga Buhat 8v9; 1 Samuel  28v7 ).

Ang Dios nagtambag sa Israel nga kung ang ilahang mga pulong dili uyon sa Bibliya sila walay Gahum sa tanan. ( Isaias 8v19-20 ). Ug  karong panahona dili kita mabalaka pinaagi sa katawohan nga kinsa nagabuhat sa samang mga pag-angkon. Kinahanglan nga magatuo kita sa Dios ug Ibutang ang Pagtuo diha sa iyang Pulong. ( Deuteromio 13v1-5 ).

D.    MGA KALAG

            Halos  tanang katawohan nga kinsa nagatuo sa dautang mga espiritu nagatuo sa usab sa mga kalag.  Kadtong bisan kinsa nga nagatuo sa mga kalag nagatuo nga sa laing bahin sa usa ka tawo mabuhi pagkatapos mamatay. Apan ang Bibliya walanagatudlo niini. Ang mga Tudlo sa Bibliya ;

Ø      Ang tawo nga kinsa namatay sama sa usa ka suod nga higala nga kinsa nakatulog nga wala sila nakahibalo sa bisan unsang mga butang ug dili makauhat sa bisan unsang mga butang. ( Ecclesiastes 9v5-6, 10; Salmo 6v5 )

Ø     Sa dihang ang tawo mamatay ang kanilang “espiritu” ( kinabuhi ) mobalik ngadto sa Dios ( Ecclesiates 12v7 ).

Ø     Ang patayng tawo dili nagyod mobalik pa sa ilahang panimalay or sa lugar ug dili na gayod makita pa pag-usab. ( Job 20v7-9; Job 7v9-10 ).  

3.   ANG KATUYUAN SA DIOS SA YUTA

            “ Kay kini mao ang giingon ni YAHWEH nga nagbuhat  sa mga langit,Ang Dios nga nag-umol sa yuta ug naghimo niini, nga nagtukod niini ug nagbuhat niini nga walay nakawang, nga nag-umol niini aron pagapuy-an”. (Isaias 45v18 ).

Ø     Pagapun-on sa Dios Ang Yuta uban sa Iyahang Himaya.

“Samtang ako buhi,ug samtang ang himaya ni YAHWEH nagapuno sa tibuok Kayutaan.”  ( Numero 14v21; Isaias 11v9; Habakuk 2v14; Salmo 72v19 ).

 

A.  Unsa ba ang Himaya sa Dios?

 

Ø      Ang Himaya sa Dios ginapakita kay Moses ( Exodus 34v5-7 )

Ø     Ang Himaya sa Dios Mao ang Iyahang Pamatasan (character) – (Exodus 33v6-7 ).

Ø     Ang Himaya sa Dios  ( Ngalan, or Batasan ) nga nabahin ngadto sa duha ka mga seksyon.   ( Roma 11v22 ).

 

1.     KAAYO

“ Si YAHWEH, Si YAHWEH  “ ( Exodus 34v6 )

Ø     Si YAHWEH ( Hebrewhanon  YAHWEH = HE WHO WILL BE)

“ Dios “ ( Hebrewhanon El= Strength”kusog” )

Ø     Ang  Himaya or Batasan sa Ngalan ( Exodus 346-7 )

Ø     Si YAHWEH manggigiluy-on=( Compassionate ) –(Salmo 78v38).

Ø     Si YAHWEH maabiabihon= (divine favour)- ( Efeso 2v8 ).

Ø     Si YAHWEH mainantuson= (patient,slowtoanger)- ( 1 pedro 3v20).

Ø     Si YAHWEH maayo= ( kindness,goodness,beauty )-( Salmo 133v5 ).

Ø     Si YAHWEH kamatuoran=( trustworthiness,stability)- ( Salmo 119v160).

 

2.     Bagsik ( ISOG )

                        “Nga nagduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa mga anak....kaliwatan sa mga nagadumot  kanako” ( Exodus 34v7; Deuteromio 5v9; Genesis 6v5-8 ).  

B.    SI KRISTO NAGPAILA ( MANIFEST )  SA NGALAN SA IYAHANG AMAHAN

Ø     (Juan 17v6; Juan 1v14; 2 Corento 4v6 )

C.     Ang Dios Mitawag kanato para sa Iyahang Ngalan

Ø     “ Tungod ang Yuta pinaagi kanato mapuno sa Iyahang Himaya” ( Mga Buhat 15v14; Roma 8v18-19 ).

D.    Ang Yuta mapuno sa Himaya sa Dios

Ø     Ang katuyuan sa Dios Yuta mahimong komplito kung kanus-a ang tanang sala ug kammatayon mawala o mahanaw. Kini mahitabo lang kung ang Gingharian nasa kamot ni Kristo mahibalik na ngadto sa Dios sa katapusan sa usa ka Libo ka mga tuig sa paghari ug pagkatapos “ Ang Dios mahimong sa tanan sa tanan,” ( 1 Corento15v28 ).

 

4.   ANG BALAANG KASULATAN

     >   Kinasig ( Inspired )- Ang Dios ang tag-iya ( 2 Timoteo 3v16)

     >   Kasaligan gayod ( Infallible )- Ang Katibuk-an sa Bibliya           

            Tinuod.

Ø     Ang Library – Ang Bibliya ( ang pinulungan greego buot pasabot LIBRO ) dili usa ka Libro , kundili usa ka Library sa 66 ka mga Libro.

o       Ang kasulatan        39 ka mga libro

o       Ang kasulatan        27ka mga libro

Ang  pagkabahin taliwala sa Daang kasulatan ug sa Bag-ong kasulatan ay binuhat sa tawo lang ug ang Bibliya ginatrato sama sa usa ka Rebelasyon o Pinadayag gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan. Ang pagkabahin-bahin sa mga Kapitulo ug mga Bersikulo wala sa orihinal nga mga sulat ug ginadungagan sa mga tawo para buhaton ang madali nga pagreferensiya.

Ø     Ang Duha kanila Ang Daan ug Bag-ong mga kasulatan Equal ang ilahang pagka-importanti / pagkakinahanglanon.( 2 Timoteo3v16; Roma 15v4; 1 Corento 10v11 )

Ø     Giunsa Pagsulat sa Bibliya

§        Gipalihuk sa Dios ang Tawo pinaagi sa Iyahang Espiritu (Gahum)-(2 Pedro1v21).

§        Gisulat Sulod halos sa 1,600 ka mga katuigan.

§        Daghang mga Manunulat gikan sa tanang mga lakang sa kinabuhi.

Mga Hari       >          David,Solomon                   Mga Mananambal >          LukasMga Propita  >            Isaias,Jeremiah,                  Mga Pastol>                         David                                                             Ezekiel                                                          

Mga Saserdote >    Samuel                                  Mangingisda >                    Pedro,Juan

Mga Tawo nga anaa sa Kagamhanan >           Daniel

Ø     Gisulat Gikan sa Mga Laing-laing mga Lugar ug Mga Kanasuran.

§        Arabia       > Moses                                                 Asia         >Paul

§        Babylon    > Ezekiel,Daniel                                   Italy         >Paul

§        Palestine  > Mateo, Markus                                Patmos   > Juan

Ø     Gisulat sa Duha ka mga nagkalaing-laing Sinultihan

§        ANG DAANG KASULATAN     >    HEBREWHANON

§        BAG-ONG KASULATAN          >    GREEGOHANON

ANG BIBLIYA SUMALA SA ATONG PAGKAHIBALO NIINING PANAHONA GISALIN GIKAN SA MGA NAGKALAING-LAING MGA SINULTIHAN.

Ø     BISAN PAMAN NIINING TANANG MGA KAMATUORAN  ANG BIBLIYA WALA GYOD MISMO MOKONTRA SA KAUGALINGON.

A. UNSAON PAGBASA SA BIBLIYA:

      >  Halos  sa Bibliya LITERAL, bisan pa ang Ubang mga Bahin:

                  * Mga Simbolo        ( Pinadayag 1v1, Pinadayag 12 )

                  * May mga Sulod nga Mga Parabola  ( Mateo 13v34 )

                  * Mga Panagna       ( Salmo 22v18 )

                  * Mga Tumailhan   ( Mateo 12v39-40 )

                  * May mga sulod na Pasumbingay   ( Deuteromio 4v20 )

                  * May mga sulod na Panig-ingnan  ( Panultihon 3v13-16 )

 

B. UNSAY MAITABANG SA BIBLIYA:

* Makapalimpyo sa atoang Pamatasan  ( 1 Pedro 1v7; Salmo 119v9 )                      * Makapaaghat  sa Atoa  ( Hebrewhanon 10v24-25 )                                                   * Makahatag kanato ug kalinaw sa atong panghuna-huna( Colosas 3v15)

*Nakahatag kanato ug dugang sa Kinabuhi karon ug walay Kamatayon sa          umalabot nga Panahon. ( 1 Timoteo 4v8 )

C.  ANG BIBLIYA NAGAPAGAWAS SA TAWOHANONG KINAIYA SAMA NIINING         

      NGA KAMATUORAN ;

Ø     Si David nga nakabuhat sa pagpanapaw          ( 2 Samuel 11 )

Ø     Si Pedro nga Traidor                                               ( Juan 18v16-17 )

      D.ANG BIBLIYA GIPAMATUD-AN NGA TINUOD

Ang Bibliya may mga Sulod nga daghang mga Propisiya mahitungod sa umalabotay nga mga panghitabo. Ug  halos karon aduna nay mga natuman. Kini nga pamatuod sa Bibliya   Tinuod tungod kay Ang Dios Lang ang Makasulti sa saktong Umalabot:

Ø     2,500 ka mga katuigan nga Historya  sa Kalibutan                ( Daniel 2 )

Ø     Babiloniya usa ka Basura                                                               ( Isaias 13v19-20 )

Ø     Nineveh nga biniyaan ug  walay sulod                                      ( Nahum 2v8-13 )

Ø     Ehipto usa ka Basihang Nasud                                                     ( Ezekiel 29v14-16)

Ø     Tero milubog ug Lugar sa ugat na mga Lambat                      ( Ezekiel 26v4-6 )

Ø     Israel nga nagkatibulaag ug nagkabalik                                    ( Deutoeromio 28v63-68; Jeremias 30v10-11 )

 

 

 

A.      ANG KAIMPORTANTI SA PAGSABOT SA BIBLIYA SA INSAKTO

 

Ø     Ang mga magtutuo (Believers) sa unang yugto gadahum sa pagsunod sa mga tudlo( doktrina ) ug pamaagi sa kinabuhi nga ginatudlo sa ilaha pinaagi sa mga Apostoles. ( ‘Ang Kamatuoran’, “ ang mga Katudloan sa mga Apostoles”, ‘Ang mga Tradesiyon’,) Tan-awon ang     (Mga Buhat 2v42; 2 Tesalonica 2v12,15; 2 Tesalonica 3v16 ; 1 Timoteo 4v13,16; 1 Timoteo 6v20). Karon kinahanglan nga magtuki sa mga kasulatan para madiskobrihan ang kamatuorang Tudlo sa mga apostoles. ( Mga Buhat 17v11; Panultihon 25v2 ).

Ø     Ang mga Samaritano nangasimba sa Apan ang ilahang pagtuo dili Insakto, sila nagakinahanglan sa pagsimba sa Dios sa Espiritu ( nga matinud-anon ) ug  Kamatuoran  ( Juan 4v24; cf. Josua 24v14 ).

§        Matinud-anon   >  Ang makaDios na pamaagi sa kinabuhi nga magalambo pinaagi sa usa ka tiunay nga kasing-kasing

§        Kamatuoran       >   Ang Insaktong Pagsabot sa Katudlo-an sa Bibliya .

Ang Pagtuo sa Dios ug Pagbasa sa Bibliya dili insakto na. Ang Atong Pagtuo ug Pamaagi sa Kinabuhi nanihanglan nga mahimong kapariho sama sa bisan kinsa kay Kristo ug Iyahang mga tagasunod.

5.  ANG PAGLALANG/PAGBUGNA

*  Ang Buhat nagadala ngadto sa pagkadugayon sa mando sa Dios sulod sa usa ka Literal nga mga Adlaw. Cp. ( Genesis 1v3,6,9,11,14,20 & 24 )“ ug Ang Dios Miingon “ ug kini nabuhat.

 

·        Ug Ang Tanang butang nabuhat pinaagi ug sa Espiritu sa Dios          ( Salmo 104v30; Job 34v14-15 ). Sa Sinugdanan Ang Dios naglalang sa Langit ug Yuta. ( Genesis 1v1 ).

·        Kining mga pulunga gilangkub sa paglalang sa ( Genesis 2v4 ).

·        Ug  nagahatag ug Himaya ngadto sa nagabuhat ( Ang Dios ) cp.          

( Salmo 19v1 ).            

A.     USA ANG PAGLALANG/PAGBUGNA

“ Ug ang  Yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman”  ( Genesis 1v2 ).

Timan-i:

Ø     Ang Yuta Aduna na usa pagibugna/ gilalang;

Ø     Tigulang pa kaysa 6,000 ka mga katuigan;

Ø      Walay hitsura ug walay sulod;

Ø     Napuno sakangitngit;

Ø     Ang Tubig mitabon sa Yuta.

Ang  Pahayag sa kalibutan usa ang pagbugna/paglalang nahimong gikompara sa pahayag sa Tawo usa ang kahayag sa Pulong sa Dios misinag ngadto sa iyahang kinabuhi. Ang Tawo nga wala mainflowensiyahan sa pulong sa Dios anaa sa kangitnit/kahiladman, ang iyahang kinabuhi walay hitsura,ug ang tanan niyang gibuhat walay pulos/nada.

B.    ANG PITO KA MGA ADLAW SA PAGBUHAT

Ang paglalang/paguhat natapos sulod sa Unom ka mga literal nga mgaAdlaw ug ang kada-adlaw adunay kadugayon nga 24 ka mga Oras.

Ø     Cp. ( Exodus 31v15-17 ) “ Sa Unom ka  Adlaw pagabuhaton ang bulohaton, apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw sa balaan nga pagpahulay...kay sa unom ka adlaw gibuhat ni YAHWEH ang Langit ug Ang Yuta , ug saikapito ka adlaw mipahulay siya,nahamuot.”

Ø     Sa kada adlaw nga pagtrabaho klaro kaayo ang pagkabahin sa mga pulong “ ug Ang Dios Miingon”  ( Genesis 1v3,6,9,14,20,24,)ug nagtapos uban sa mga pulong “ ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang Adlaw “ tan-awa ang ( Genesis 1v5,8,13,19,23,31).

Ø     Ang paglalang/pagbugna “ napaka maayo”  ( Genesis 1v31 cp Genesis 1v4,10,12,18,21,25). “ ang mga kalangitan nagapadayag sa Himaya sa Dios”. (Salmo 19v1 ).  “ Sa magapalandong ako sa imong mga lanagit, sa buhat sa imong mga tudlo, Sa bulan ug sa mga bitoon nga imong gibut-an; Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon mankaniya”  ( Salmo 8v3-6 ).

 

Ø     ANG  MGA ADLAW SA PAGLALANG/PAGBUGNA

§        UNANG ADLAW – Ug gibuhat sa Dios Ang Kahayag nga misinag ngadto sa Yuta ug nabahin ang kahayag gikan sa kangitngit. ( Genesis 1v3-5 ).

§        IKADUHANG ADLAW- Gibahin sa Dios ang tubig ( sa yuta ) gikan sa mga tubig ( sa panganod )  nga giforma  nga usakapernamenting (kawanangan) taliwala. ( Genesis 1v6-8).

§        IKATULONG ADLAW-  Gibahin saDios ang Kadagatan gikan sa kayutaan ug gabuhat ug mga buhing talamnon uban sa mga liso. (Genesis1v9-13).

§        IKAUPAT NGA ADLAW - Ang Dios gapahimutang ug Adlaw, Bulan, ug mga Bitoon. ( Genesis 1v14-19).

§        IKALIMANG ADLAW- Ang Dios gabuhat ug mga molihok nga nilalang sa katubigan ug mga langgam sa himpapawid.( Genesis 1v20-23).

§        IKAUNOM KA ADLAW -  Ang Dios nagbuhat ug kinabuhi saYuta- mga buhing nilalang, baka,kabaw ug uban pa  (Genesis 1v24-31), ug Ang Dios mibuhat sa Tawo sama sa hulagway sa iyahang kaugalingon -  para magahari/magamando sa tanan niyang binuhat. ( ug Ang Dios naglalang ug Babaye gikan sa Lalaki ( Genesis 2v21-25 ).

§        Ang Dios Mipahulay(mihunong) gikan sa ilahang trabaho/buhat. ( Genesis2v1-3 ).

 

C.     PAGLALANG/PAGBUGNA – USA KA HULAGWAY  SA DIOS SA 7,000 KA MGA KATUIGAN SA PLANO SA YUTA.

 

Ang unang sa unom ka mga adlaw sa paglalang/pagbugna ug ang ikapito usa ka  Sabbath sa pagpapahulay, nagaanino bisan sa kadak-on sapaglalang/pagbugna nga nakuha sa 7,000 ka mga katuigan sa pagka perpekto.  Sa usa ka Adlaw nga basihan ang usa ka libo ka mga tuig ( cp 2 Pedro 3v8 ). Ang Unang  pito ka mga adlaw nagapropsiya sa historya sa kalibutan    ug ang sunod na pito Milenyo. Pinaagi sa Pagtuon sa Genelogy sa Bibliya atong makita nga ang paglalang/pagbugna sa Genesis 1 gakuha sa lugar halos 6,000 ka mga katuigang minglabay na. Ug ang katapusan niining sulod sa 6,000 ka mga katuigan si Kristo mobalik ug itukod ang Gingharian nga magatapos sa 1,000 ka mgakatuigan. Nga sama sa pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw ang mga matinud-anon pagahatagan sa 1,000 ka mga katuigan sa pagpapahulay ilalum sa pamumunoni Kristo. ( Hebrewhanon 4v1-11).

 

D.    ANG PAGLALANG/PAGBUGNA  SA TAWO

 

“ Ug giimul ni YAHWEH nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong saginihawa sa kinabuhi ,ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.” ( Genesisn 2v7 ).

 

Ø     “Buhing kalag”- Buhing nilalang

Ø     Ang tawo walay kalag nga dili mamatay, ang pulong nga kalag girefer sa usa ka kinabuhi sa tawo,panghunahuna,ug  mga pagbati.

Ø     Ang pulong nga mga “kalag nga walay kamatayon” dili makit-an sa Bibliya.

Ø     Ang kalag mamatay  ( Ezekiel18v4; Salmo 22v29 ).

 

E.     ANG PAGLALANG/PAGBUGNA SA BABAYE

 

  Si Eva giforma gikan sa tagiliran ni Adan   ( Genesis 2v18-22 ).

“ kini ang bukog sa akong mga ukog ugunod sa akong unod “ ( Genesis2v23 ).

Ø     si Adan ug si Eva nahimong usaka unod mao ang usa ka tawo ug ang iyahang asawa nahimong usa. ( Mateo 19v3-9 )

Ø     Kini ang Usa ka hulagway sa pag-asawa kay Kristo( ang kaslonon ) ugang Iglesia (pangasaw-onon ). ( Efeso 5v22-23 ).

6. GIUNSA PAGSULOD SA SALA SAKALIBUTAN

   “ Busa, ingon nga pinaagi sa usa katawo,misulod ang sala sa kalibutan, ug tungod niana, ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala. “ (Roma 5v12 ).

A.    ANG TULO KA KINAIYAHAN SA TAWO:

 

Ø     NAPAKAAYO – Si Adan ug Eva giuhat nga napakaayo( Genesis 1v31,Ecclesiastes 7v29 ). Sila dili mortal ug dili immortal, apan sa usa ka pahayag sa kakayahan  sa kamatayon pero dili ilalum sa sentensiya sa kamatayon;

Ø     MAMATAY  ( Mortal ) – Buot pasabot sa Mortal – puno sa kamatayon ug alagad/sakop sa kamatayon. Si Adam ug Si Eva nahimong Mamatay (Mortal) sa dihang Ang Dios miingon kay Adam “ kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli” ( Genesis 3v19 )’

Ø      DILI MAMATAY (Immortal ) – ( para mabuhi hangtud sa kahangturan ) ug makabaton sa kinabuhing dayon. Si Adan ug Si Eva gipahawa gikan sa Garden of Eden, ( pagkatapos nilang nakasala ) ug gidid-an sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi (walay kamatayon “ Immortality”).

Ø     Ug kiniang atong paglaum nga sa usa ka adlaw kita makakaon sa “kahoy sa kinabuhi” sa usa ka tumaelhan/simboliko nga panghitabo,pinaagi sa pagkabaton nato sa atong hitsura/kinaiyahan nga mausab gikan sa pagkamatay (Mortality) ngadto sa pagkawalay kamatayon( Immortality) – ( Pinadayag 2v7; 1 Corento 15v53 ).

 

B.    UNSA  ANG SALA?

Ø     Ang Pinulungang Hebrewhanon sa “Sala” – “Chata “ buot pasabot “ Milakbay sa utlanan “. Ang utlanan nga atong gilakbayan/nasal-an mao ang Himaya sa Dios ug dyotay nga pagkahulog ug ang sipyat sa utlanan usa ka sala. Cp.” Kay ang tanan nanagpakasala,ug nawad-an sa Himaya sa Dios;”     ( Roma 3v23 ).

Ø     “ Ang tanan nagabuhat  sa sala, nagabuhat  sa pagkamasupilon usab; kay ang sala mao  ang pagkamasupilon.” ( 1Juan 3v4 ).

 

C.     ANG BALAOD SA DIOS KAY ADAN UG KAY EVA (Genesis 2v7 ).

 

Ø     Ang Kamanduan“ ug sa kahoy nga nagatudlo sa kamaayo ug kadautan, dili kamo magagakaon  “.

Ø     Silot – “ kung sa adlaw nga kamo makakaon,kamo gayod mamatay”

Kini usa kapanag-iyahan nga giahatag nga balaod aron ang ilahang pagtuo ugpagkamatinud-anon saDios matestingan ug mapamatud-an pinaagi sa pag-amping sa balaod.

D.    NGANO MAN NGA GITAGAAN SA DIOS ANG TAWO SA KAKAYAHAN SA PAGPILI SA KAAYO UG SA KADAUTAN. ( PAGKAGAWASNON“FREEWILL” )

Ø     Kay gusto sa Dios nga molambo ang atoang pagmatngon sama sa Pagtuo, Gubma, Pagkamasinundanon, Pagkamanggiloloy-on,ug aPagpapasaylo ug  uban pa. (Hebrewhanon 11v6 ).

 

E.     ANG SERPENTE METINTAL KAY EVA

 

Ang Serpente :

§        Gibuhat nga  maayo          (  Genesis 1v31 )

§        Adunay gahum sa pagsulti ( Genesis 3v4 )

§        Usa ka maigmat nga binuhat/nilalang ( Genesis 3v1).

§        Usa ka hayop sa kapatagan ( Genesis 3v1 ) Adunay kaya simpling panghuna-huna.

§        Gailad kay Eva pinaagi sa iyahang pagka igmat ( 2 Corento 11v3) Ang Bibliya wala gatudlo nga ang Demonyo apil niini sa pagtental, wala siya gahunahuna nga siya gapamakak;

     

          Eva:

§        Gibuhat nga maayo ( Genesis 1v31 );

§        Walay kahilig paingon sa pagpakasala,sama sa makit-an sa tawo karong panahona .(Juan 2v16)

Una ang Temtasyon sa Gawas.  Ang Serpente usa sa pinaka maigmat kaysa ubang mga hayop sa kapatagan nga adunay kakayahan sa paghunahuna mahitungod sa mga butang nga iyahang nakita ug morason sa balaod sa Dios. Ug pagkatapos siya nagpasabot sa iyahang rason ngadto kang Eva.

F.     ANG TEMTASYON SA SULOD

Si  Eva nga napugos sa pagdesisyon sa insakto ug sayop .Eva nga gahunahuna mahitungod sa rason sa Serpente/Ahas ug ang iyahang natural nga kagustuhan, nga nahimong usa ka “manglilinglang nga gusto” sa ginabawal nga protas.

1 Juan 2v16                                                             Genesis3v6

Ø     Ang kagustuhan sa Unod              >  Maayong Pagakan-on

Ø     Ang kagustuhan sa mga Mata      >  kaakit-akit samga Mata

Ø     Garbo sa kinabuhi                           >  Ang kahoy nga gustong mahimong               

                                                               Usa ka makinaadmanon.

 

G.    ANG MGA SALA  MISULOD SA KALIBUTAN

Si Eva nga nalinglang pinaagi sa serpente/ahas (1 Timoteo 2v14) nga mikaon sa ginabawal nga protas. Nga miilad usab kay Adam para mokaon usab, siya nga wala nalinglang, siya nga mibuhat sa tinuyoang pagpili para mokaon sa protas. Ug kagtong tawhana nahulog gikan sa pinaka maayo nga pahayag ug nag-antos sa bayad sa Sala- kaulaw, ang konsinsyang nabulingan ( Genesis 3v7 cp Geensis 2v25) ug mamatay (mortality) (Genesis 3v19 cp Roma 6v23 ).

Ø     Nabulingan ang Panghunahuna – sa dihang naminaw siya sa tudlo sa Serpente ( Genesis 3v6 ).

Ø     Nabulingan ang pamatasan (moral) – sa dihang mikaon sa protas ( Genesis 3v6 ).

Ø     Nabulingan ang Pisikal- Sa dihang ang pagkamatay (mortality) mikuha sailaha   (Genesis 3v19).

 

ANG  PLANO SA DIOS SA PAGTUBOS

7.    ANG TABON SA SALA

            Tan-awa, ang kordero sa Dios nga nagakuha/nagawagtang  sa sala sa kalibutan” ( juan1v29 ).

A.     GITABUNAN SA TAWO  ANG IYAHANG KAUGALINGON KAHUBUAN (SALA)

“ Ug sila nangahibalo nga sila mga hubo; ug nanagtahi sila sa mga dahon sa higuera,ug nanagbuhat  ug mga tapis alang sa ilang kaugalingon”( Genesis 3v7 ).

Ø     Ang kahuboan usa ka simbolo sa Sala ( Pinadayag 16v15 )

Ø     Ang dahon sa kahoy nga gitabon usa ka inimbinto sa tawo ug dili tabon nga giprovide /gi-andam pinaagi sa Dios. Ug kadtong gaingon, ako maga-andam sa akong kaugalingon nga pangtabon para sa sala ( akoy sapat na nga magluwas sa akong kaugalingon).

 

B.    ANG BAYAD SA SALA ( Roma 6v23 )

Ang Dios misilot sa Ahas/serpente –( Genesis 3v14-15 )

Ø     Ang Serpente/ahas gisumpa;

Ø     Ang Saad sa usa ka mangluluwas gihatag ( Pakigsaad sa Eden ).

          Ang Dios misilot sa Babaye – ( Genesis 3v16 )

Ø     Mangankum siya sa makadaghan;

Ø     Makabati siya ug Sakit sa pagpanganak;

Ø     Mapailalum siya sa iyahang Bana;

Ø     Mamatay

         

 Ang Dios Misilot sa Lalaki –( Genesis 3v17-19 ).

Ø     Pagasumpaon ang yuta lai sa mga Sagbot ug mga Tunok;

Ø     Mapugos sa pagtrabaho ug Lisod aron masuportahan ang iyahang Familya;

Ø     Gisentensiyahan sa pagkabalik sa abog- Mamatay.

 

C.     ANG KALOOY SA  DIOS UG KAAYO

 

“ Ang tawo nakasala ug misupak sa mando sa Dios . Ang pasidungog na hukom sa Dios  ug ang tawo gisilotan, Apan gusto sa Dios ang parihong  pasidungog niining balaod ug ang wala pagluwas sa mga makasasala.”

 

“ Gikan sa usa ka puntong panan-awon nga paglantaw  sa tawo,  Adunay tulo ka mga pamaagi nga gipili sa Dios para makipag-sabot uban sa tawo sa iyahang makasasalang pahayag:

 

1.     Gitugutan niya ang makasasalang tawo nga palaboy-laboy sa yuta- apan wala kini nagadala mahitungod sa iyahang purpose/ tumong sa yuta! Siya usab dili maayo kung siya dili mosunod pinaagi sa iyahang hukom sa kamatayon nga iyahang ginasaad  sama sa usa ka bayad/silot.

 

2.     Sa pagpuli sa usa ka inosenting biktima ug pagtugyan sa guilting makasasala para mopaingon sa pagkagawasnon. Imposibli! Sukad pinaagi niini , Ang Dios nahimong parihong dili maayo ug mapahimaslon.

 

3.     Sa pag-andam sa usa ka tawong walay sala nga kinsa nagabuhis sa iyahang kaugalingon sama sa usa ka representanting sakripisyo. Kini ang kapilian sa  Dios. Sukad niini ang Dios nagapabiling Maayo, ang iyahang  sentensiya ay gipasidonggan samtang siya nagapasaylo sa  mga nagabasol nga mga makasasala . Ang kining demonstrasyon sa kaayo sa Dios makit-an sama sa : ( Salmo11v7 ug Jeremias 9v24 ).

 

 

D.    ANG KORDERO SA DIOS

 

“ Pagkatapos paghatag ug Saad kay Adam ug kay Eva (Edenic Promises) gitangtang nila ang mga dahun nga gitabon ug miihaw sa inosenting hayop .

Ang panit sa hayop gitapin sa ilahang pagkahubad ( ang sala) nga nagtabon sa ilaha. “ Ug si YAHWEH nga Dios nagbuhat alang kang Adam ug sa iyang asaw mga sinina panit,ug iyang gibistihan sila” ( Genesis 3v21 ). Ang pagpatay niining nga hayop nagatudlo ngadto sa sakripisyo ni Kristo.

 

Ø     “ Ang korderonga gipatay gikan sa sinugdanan sa kalibutan “                   ( Pinadayag 13v8 ) .

Ø     “Tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha/nagawagtang sa sala sa kalibutan” ( Juan iv29 ).

Namatngunan ni Adam ug ni Eva nga ang kordero nga gipatay/giihaw dili makakuha/ makatangtang sa sala, kundi pinaagi sa ilahang pagtuo, nga nagalantaw ngadto sa sakripisyo ni Kristo  ug makaabot sa kapasayloan. Karong panahona tan-awon nato pagbalik ang pagtuo sa sakripisyo sa Dios para sa Sala ug pinaagi sa pagbutang sa bautismo dihakang Kristo ( Galaciano 3v27 ).kita usab makakuha sa usa ka tabon para sa Sala.

 

E.      ANG EBANGHELYO/MAAYONG BALITA/BANDILYO

Ang Greegong pinulungan buot pasabot “ Maayong Balita”

Mga Buhat 8v12 – Ang Ebanghelyo ay ang mga maayong Balita mahitungod sa:

Ø     Ang Gingharian sa Dios

Ø     Ang Pangalan ni Jesukristo

Ang Ebanghelyo gahatag ug paglaum sa tawo bisan paman siya nakasala ug adunay sulod nga Tulo ka Dagkong mga Pakigsaad sa Daang kasulatan(SaEden,Kay Abraham, ug kay David).

F.     ANG PASIG-ULI/ PAGTABON SA SALA (Atonement)

Ang pinulungang hebrewhanon sa Pasig-uli ay “Kaphar” buot pasabot” para takpan/tabunan” ( cp Genesis 6v14  kung asa ang “kaphar” ay gihubad sa “ pagtaod” nga ang pagtaod usa ka pasig-uli or pagtabon sa arka).  Ang pasig-uli ay ang pagtabon nga giandam pinaagi sa Dios sa sakripisyo ni Kristo para sa atong mga sala. Pinaagi sa atoang kaugalingon nga mga sala kita nahimong mga makasasala ug mibulag gikan sa Dios. Ang Dios  nag-andam ug kapasayloan ug pakisauli  pinaagi sa kamatayon sa iyahang Anak....kita usab nagahimaya sa Dios, pinaagi sa atong panginoong Jesukristo, nga pinaagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon sa sala.  ( Roma 5v9-11 ). 

Ang Konsepto sa pagtabon sa sala nahi-apil sa pinakarason sa kamatayon ni Kristo. Nga  nagapagawas sa dalan nga ang usa ka mahigubmaong Mangbubuhat nagapabalhin /nagapalihok para sa pakigsauli sa kalibutan ngadto sa iyahang kaugalingon.

“ Apan ang tanang mga butang gikan sa Dios, nga mao ang nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon  pinaagi kang JesuKristo.... Ang Dios diha kang Kristo nga nagapasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, nga wala niya pag-isipa ang ilang mga paglapas “ ( 2 Corento 5v18-19).

“ Manuol kita uban ang matuod nga kasing-kasing , nga may hingpit nga katinuansa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing gikan sa usaka dautan nga kaisipan ug sa nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli.”  ( Hebrewhanon 10v22.)

Ang pasig-uli gipaila( gidemonstret ) kung unsa kabalaan sa Dios nga nagatabon sa sala ug nagluwas sa mga makasasala.  Ang kamatayon,  sa Bugtong Anak saDiosa aya parihong usa lang ;

Ø     Ang pagpaila sa gubma saDios

Ø     Ug ang paghayag sa deklarasyonsa hostiya sa Dios.

Ø     (Juan 3v16; 1 Juan 4v10; Roma1v17; Roma 13v25-26)’

 

 

G.    ANG SIMBOLO SA DUGO

Ang mga tudlo sa daang kasulatan nga ang kinabuhi anaa sa dugo ug kung walay dugo walay kinabuhi; ang kinabuhi sa tanang unod anaa sa dugo                  ( Leveticus 17v14 )

Kini usa ka simbolo nga nagatudlo sa binuhatan ni Kristo sa pagtubos  para matuman ang iyahang brutal na kamatayon.

Ang pagkaon sa dugo ginapagbawal/ginadili  sa balaod ni Moses,Apan wala ginabawal   pinaagi kay Kristo or sa mga Apostoles. Sa pagtapok sa Jerusalem si Pablo garequest nga ang mga hentil dili maga-inom sa dugo sa hayop or mokaon sa pagkaon nga adunay pay  dugo niini.kini dili usa ka kamandoan nga nagapadayong kinahanglanon para pagasundon pinaagi sa mga magtotoo karong panahona. Kini usa ka request sa mga hentil sa panahon ni Pablo kay ang ilahang mga igsoong mga judio nga kinsa nadala sa ilalum sa balaod , nga dilina mausab gikan sa ilahang mga tradisyon ug modawat sa usaka nagtreni nga  Hentil. ( Mga Buhat 15v20 & 29 ).

 

 8.   ANG EDENIKO NGA SAAD

Ug ang Dios miingon ngadto sa serpente:

Ug ibutang ko ang panagka-away sa taliwala mo ug sa babaye, ug taliwala  sa Imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyangtikod ( Genesis 3v15 )’ 

Pinaagi sa Kaugalingong pagsupak ni Adam siya nahimong  bayas ngadto sa Sala, ug siya nga usa ka pagpalabi sa pagpili sa dautan inbes sa Maayo. Tungod sa iyang sala siya gihukman  pinaagi sa Dios ug gisentensiyahan sa pagbalik ngadto sa pagka-abog. Nga ang tawo nahulog gikan sa iyang pagkaayong pahayag ug nahimong Mortal or mamatay.  Ang Dios tungod sa iyahang kalooy nagbuhat or nagprovide ug  Saad sa Edenik nga nagsaad ug KINABUHI nga kabaliktaran sa MORTAL.

            Lantawa sa Genesis 3v20 “ Gitawag ni Adam ang iyang Asawa nga Eva”

                            EVA= BUHI or  KINABUHI

Nasabtan ni Adam  nga ang saad sa Eden usa ka KINABUHI, nga kabaliktaran sa Kamatayon ( mortality) ug kini nga kinabuhi moabot pinaagi sa kaliwat sa babaye, busa gitawag ni Adam ang iyang nga Eva = Kinabuhi. (Cp. 2 Timoteo1v10 ).

A.    PANAGKAAWAY ( KASUKO )

“ Ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye ug taliwala sa imong kaliwat ug sa kaliwat”

 

ANG MGA NAGREPRESENTA SA SERPENTE                                                                         ANG MGA NAGREPRESENTA SA BABAYE

>Ang serpente ga-aghat sa panghuna-huna sa Unod                                   >Ang babaye kabaliktaran sa serp-

Ug gaestorya sa sayop, nga magadala ngadto Sala                                        ente, gaestorya sa kamatuoran ug

Ug  ang resulta sa kataposan kamatayon.so,ang                                           tungod inisiya mibarog sa kamatu-

Serpente garepresenta sa SALA ug KAMATAYON.                                       Oran ug kadtong bisan kinsa ang

                                                                                                                                Panghunahuna gisakopan pinaagi

                                                                                                                                Sa Pulong sa Dios.

B.   ANG PANAGKAAWAY SA GAWAS

 

Ang serpente ug ang kaliwat; nga kinsa                                                          Ang Babaye ug ang iyang kaliwat

Gisakopan pinaagi sa gusto sa                                                                            nga gisakopan pinaagi sa Pulong

Unod (Juan 8v44)                                                                                                sa Dios.( Juan 8v47 ).

                                                                               

Labi na ang kalibutan                           PANAGKAAWAY                                 Labi na iglesia (Santiago 4v4 )

Ang huna-huna sa Unod                                                                                     Ang huna-huna sa Dios (Roma 8

                                                                                                                                V5-7).

Ang mga Anak sa Tawo                                                                                       Ang mga Anak sa Dios (Rom. 8v14)

 

 

C.     PANAGKAAWAY SA SULOD

Ang panagkaaway or komplikto ay aktibo usab sulod sa panghuna-huna  sa kada usa ka tawo nga mibuhat sa pagpangita sa Kagustuhan sa Dios, tungod gipangita niya ang panghunahuna sa Unod ug panagkaaway sa hunahuna sa Dios. (Roma 7v18-25 ).

 

 

 

D.    “SIYA MAGASAMAD SA IMONG ULO”

Sa  kini nga saad ang Dios nagapahibalo sa iyahang intensiyon sa pag-andam/provide sa usa ka “kaliwat” gikan sa Babaye nga komplitong nawasak  kung unsa ang gihunahuna sa serpente/ahas nga giproduce ( SALA UG KAMATAYON ).

1.      Si Kristo bilang kaliwat  sa babaye

Ø     Para kay Kristo nga kaliwat sa babaye nga siya moabutay nga usa ka identikal nga kinaiyahan sa atoang kaugalingon, ( Hebrewhanon 2v14 ; 1 Juan 4v2 ; Galacia 4v4 ).

Ø     Siya,Siya nga natental sama kanato, apan wala makabuhat ug sala        ( Hebrewhanon 4v15 ).

Ø     Ang sala sa kinaiyahan nawaskag sa iyang sakripisyo ( Hebrewhanon 9v26 ; Hebrewhanon 2v14 ).

Ø     Ang kamatayon nawaskag sa dihang siya mibangon gikan sa lubnganan ug gitagaan ug kinabuhing walay kamatayon.( Cp.                 1 Corento 15v25,26,54,55).

 

E.     UG IKAW MAGASAMAD  SA IYANG TIKOD

Ug kininga Saad, Ang Dios nag-ingon sa serpente/ahas nga adunay usa ka temporaryong epekto sa kaliwat sa Babaye. Ug kini napamatud-an sa dihang si Jesus namatay sa Krus ug nagdugay sulod sa  tulo ka mga adlaw (usa ka temporaryong epekto) sa Lubnganan. Ug usab kini importante nga si Jesus usa ka tawo or “ gipanganak sa usa ka Babaye” so siya adunay samang kinaiyahan sa atoa, sa laing bahin si Jesus wala nakipag-away sa tawohanong kina- iyahan. Or  unsay tawag “ Ang panghunahuna sa Serpente/Ahas”. ( Numero 21v8-9 ; Juan 3v14 ).

Ø     Kung si Kristo giwaskag sa sal-anong Unod ( ang demonyo ) siya adunay tawohanong kinaiyahan,or kung unsa ang gidescribe ni Pablo sama sa usa ka nakabaton sa sal-anong Unod ( 2 Corento 5v21;Roma 8v3 ).

Ø     Kung si Kristo giwaskag sa kamatayon siya ming-abot ilalum sa sentensiya sa kamatayon  ( Mga Buhat 2v24 ).

 

F.     ANG EBANGHELYO SA EDENIKO NGA SAAD

Ang Saad sa Eden usa ka propisiya mahitungod kay Kristo. So karon nagforma sa importanting bahin sa Ebanghelyo tungod usa sa mga aspekto sa Ebanghelyo ay ang mga butang mahitungod sa Ngalanni JesuKristo ( Mga Buhat 8v12 ).

 

9.  ANG DIOS UG ANG DAUTAN

Ang  B            IBLIYA  wala naga suporta sa pagkanaay usaka ginatawag nga DEMONYO or  SATANAS nga tubdanan sa tanang DAUTAN ug mga PROBLIMA sa kalibutan.  Ang Bibliya nagatudlo nga ang Dios lang labing Gamhanan sa Tanan ug nakabalo sa katapusan gikan sa sinugdanan. Ug nagatudlo Usab nga ang mga Anghel dili makasala, ug sa dihang kita mahimong Mortal, kita mahisama/makapariho sa mga Anghel. Sa dihang giwaskag/gidugmok ni Jesus ang Demonyo ( Hebrewhanon 14v2 ) siya wala nagawaskag/nagadugmok ug laing nilalang/binuhat sa sulod sa iyang kaugalingon, kundi giwaskag/ gidugmok niya ang iyang kaugalingon sal-anong kinaiyahan nga kadto ang makapatibulaag sa iyaha gikan sa iyahang Amahan.

Ang Bibliya nagatudlo nga ang Dios lang ang nagkontrola sa tanan,siya dili lang likod sa mga maayong butang kundi sa mga trahidya usab ( Isaias 45v5-7,22 ). Klaro kaayo nga ang Dios nagbutyag niini nga bahin, nga walay laing tinubdan sa Gahum kung dili siyalang  ( Dios ). Ang Dios naa sa likod usab sa mga dautang butang  nga nagakahitabo sa mga kinabuhi sa mga katawohan, ug mao usab sa  mga maayong butang. Siya nagapadevelop sa mga pamatasan sa katawohan nga kinsa nag-andam para sa iyahang Gingharian.

Adunay daghang mga panag-ingnan sa Kasulatan nga naga butyag nga siya adunay kaya sapagdala ug kadautan sa usa ka syudad( sama pananglitan sa Linog ) or sa bisan unsang dautan nga dili gagikan sa mga kamot sa katawohan.                    ( cp.Mikas 1v12; Job 1v21; Job 2v10; Job 19v21;Job  42v11 ).

 

A.    MGA PAGSULAY   SA USA KA DISIPULO

 

Sa pag-ila sa kamot sa Dios sa kinabuhi sa usa ka magtutoo ay usa ka sinugdanang bahin nga mahimong usa ka disipulo ni Kristo. Ug kini dili buot pasabot nga ang mga disipulo nga makabaton ug simpling/hayahay   nga kinabuhi si Kristo nag-agwanta sa usa ka kinabuhi sa pag-antos/paglisod-lisod para tumong nga makahibalo sa pagsunod ug sa pagkaperpekto sa iyahang pamatasan. (Hebrewhanon 5v8&9 ).

Ang kamot sa Dios mahinkit-an usab sa usa ka kinabuhi sa usa ka magtutoo. Ug kabalo ang Dios kungn unsa nga maayong gasa nga ihatag para sa atoa (Mateo 7v10 & 11). Ug nagadala usab siya sa mga pagsulay sa bisan kinsa nga iyang gihigugma.

kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya...kung ikaw nag-antos sa kastigo...apan sa ulahi magahatag ug makigdaitong bunga alang niadtong nabansay kaniya.” ( Hebrewhanon 12v6-11 ).

Ang mga pagsulay karon usa ka sinugdanang bahin sa atong paglambo sa Espirituhanon. Ang disipulo ni Kristo nga nakasabot kini makabati ug pagkakomportabli pinaagi sa kamatuoran nga” ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo niadtong mga nahigugma sa Dios  ( Roma 8v28 ).

 

B.    ANG BATASAN SA DIOS UG DAUTAN/SALA

Bisan paman ang Dios gapili sa pagdala sa dautan/trahidya sa katawohan, siya dili matintal sa sala, or magatintal sa bisan kinsang tawo para mobuhat ug kadautan nga sama nga makit-an sa ( Santiago 1v9 ). Ang kasing-kasing mao  lang ang tinubdan sa sala ug kadautan.

 

C.     NGANONG GITUGTAN MAN SA DIOS ANG PAG-ANTOS/PAGLISOD-LISOD

Ang kasakit ug ang pag-antos ming-abot sa kalibutan sama sa usa ka bahin sa sumpa sa Garden sa Eden, Ang mga katawohan ilalum sa pag-antos/pagkalisodlisod, sakit,ug  pagbabag sa mga daghang rason:

Ø      Kita naa sa ilalum sa pagkasumpa

Ø     Gusto niya sa katawohan nga mangita ug usa ka maayong dalan, ang dalan sa paggawas sa kinabuhi sa dautan ( Ecclesiastes 1v13, Ecclesiastes 3v10; Roma 8v18-20 ).

Ø     Siya nagahatag kanto ug kagawasnon gusto ug kita sa matag usa magabuhat sa pagpili sama sa kung gi-unsa nato paggamit niini. Kadaghanang mga tawo nga anaa sa kagamhanan nalupig sa Garbo ug mipili sa atoa sa ilahang pagkagawasnong gusto  para pagadagmalan ang Uban.  ( Panultihon/Probeheo 4v14-16 ).

10.   ANG DEMONYO UG ANG SATANAS

ANG DEMONYO :  Ang pulong nga Demonyo migawas lang sa Bag-ong kasulatan, Duha sa katibuk-ang  magkalain-laing mga pulong nga adunay paghubad ngadto sa English sa paggamit sa pulong nga Demonyo; - “Diabolos” ug “ Daimonion

A.    DIABOLOS

Ang pinulungang greego”Diabolos” buot pasabot mabutang-butangon” , ang Diabolos gikompos gikan sa duha ka mga pulong sa greego; - ‘”dia’” = Mitabog/milabang ug ‘”ballo’” = para maglabay/maglabog.

Karon ang Diabolos “ galabog/galabay”  ug karon gihubad sama sa usa ka  “mabutang-butangon”. Ug kini gigamit sa Bibliya sa hitsura sa sala sa bisan sa unsang forma niini sa pagpaila. ( sulod sa atong kaugalingon, mga gobyerno, sa matag-usa nga mga makasasala or sa mga kaubanan sa katawohan).

§        Mabutang-butangon gihubad sa makausa lang

“ Ingon man usab ang mga babaye magmaugdang sila, dili magmalibakon “Diabolos”, mga kasarangan, mga matinumanon sa tanang butang” (1 Timoteo 3v11).

§        Magmalibakon  gihubad sa makaduha

“ Nga ang mga babaye tigulang ingon usab managpakita ug pamatasan nga matinahuron; dili magmalibakon( diabolos) ,dili magpaulipon sa daghang vino,mga magtutudlo sa maayo”  

( Titus 2v3 ; 2 Timoteo3v3 ).  

§        Ang Demonyo gihubad sa 35 ka besis, sama mga panag-ingnan:

·        Si Judas usa ka Demonyo ngadto kay Kristo ( Juan 6v70-71)

·        Pagpalisod sa katungod sa mga katawohan ( Efeso 6v11; Pinadayag 2v10 ).

·        Ang atong makasalang kinaiyahan/hitsura( Unod ug Dugo) – ( Hebrewhanon 2v14).  

Ang pulong nga Demonyo (Diabolos) gigamit sa makadaghang mga laing-laing pamaagi apan wala gigamit sa bisan kanus-a sa pagdescribe/paghitsura sa usa ka kagamhanan ( supernatural) “ sa nahulog nga anghel” nga nahimong responsabli sa pagpanintal sa tawo para makasala.

Ang pagtuo nga adunay usa ka supernatural nga Demonyo  gibabagan sa kamatuoran sa Bibliya tungod kay:

§        Tungod kay ang mga Anghel sa Dios nga dili mamatay dili makasala (Roma 6v23; Lukas 20v35-36).

§        Ang Anghel sa Dios Gabuhat sa iyahang kagustugan ( Salmo 103v20-21 ; Salmo 148v2; Habakuk 1v13).

§        Ang Dios lang ang labing makagagahum sa Tanan (Isaias 45v5 ).

§        Ang Dios ang nagkontrol sa tanang mga panghitabo nga mogawas sa atong mga kinabuhi,maayo man o dautan, ( Isaias 45v7 ; Amos 3v6 ).  

 

B.    SA UNSANG PAAGIHA MATINTAL ANG TAWO?

Ø     Ang mga temtasyon moabot gikan sa sulod sa tawo:

“Apan ang tagsa-tagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod ug   ginaulo-ulohan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon. Unya ang kailibgon, sa human makapanamkon, manganak sa sala; ug ang sala, mamagulang na, magaanak sa kamatayon. (Santiago/Jacobo 1v13-15).

Ø     Ang Demonyo or  ang mabutang-butangon anaa sa atoang tanan:

§        Tungod ang atoang kinaiyahan/hitsura impronta sa mga dautang butang  or mga bulahoton sa unod nga kini kasagaran sa stilo –sa sala, mga sala sa unod, sala sa unod or sa dautan.

§        Si kristo miingon: - ang bisan unsang migawas sa tawo, mao ang makapahugaw sa tawo nga gagikan sa sulod sa kasingkasing sa tawo sama sa mosunod:

·        Mga Dautang hunahuna              >   Pangilad

·        Mga Pagpanapaw                          >   Kahakog/kadalo

·        Mga Fornikasyon                           >   Dautang mata

·        Mga Pumapatay sa tawo             >   Yaga-yagaon

·        Mga kawatan                                  >   Garboso

·        Mga Kadautan                                >   Katonto

§        Ang kining tanang mga dautang butang minggawas gikan sa sulod sa tawo ug makapahugaw sa awo. (Markus 7v20-23 ).

§        Ang mga bulahaton sa unod ay kadtong mga dautang butang nga natural nga minggawas gikan sa sulod sa tawo. Silay kabaliktaran ug panagkaaway sa bunga sa espiritu. ( Galacia 5v16-21).

 

§        ANG MGA BUNGA SA ESPIRITU:

 

 

·        Gugma                                  >   Kaayo

·        Kalipay                                  >   Pagtuo

·        Kalinaw                                 >   Pagkahilumon

·        Pagkamainantuson            >   Giwaskag ni Kristo ang   

                                                      Ang dautan pinaagi sa

                              Kamatayon.

·        Pagkatarong

Ø     “Busa sanglit ang mga Anak umalambit man sa unod ug dugo, sa maong pagkaagi,siya usab miambit niini, aron tnungod sa kamatayon pagawagtangon niya pinaagi sa kamatayon ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang Yawa/Demonyo. ( Hebrewhanon 2v14; 1Juan 3v8 ).

Ø     Giwaskag/gilupigniKristo ang Demonyopinaagi saiyang kinabuhi sa pagdedekasyon ngadto saiyang Amahan ug wala tagda ang unod. Ang pagkalangsang ni Kristo usa ka pangpublikong panag-ingnan kung unsa ang gikinahanglan sa Dios sa bisan kinsa nga mosunod uban ang tanan kalisod ug kagustuhan. ( Galacia 5v24 ). 

 

C.     DAIMONION

Ang pulong sa greego nga “Daimonion”  buot pasabot “ Demonyo” Ang pulong gigamit sa paghitsura/pagdescriba  sa usa ka matuod nga sakit or sakit sa panghunahuna gikan sa usa ka tawo nga galisod/ga-antos. Ang pulong nga Demonyo wala gina refer sa ubang hitsura nga binuhat/nilalang or espritu, Ang Manunulat sa Bag-ong Kasulatan migamit sa simpling sisnultihan nga usa ka papyolar niadtong panahuna sa pagdescribe sa tawo/paghitsura/pagpaila sa katawohan nga kinsa gaantos/galisod gikan sa mga sakit. Para sa pagtaboy/paglabog sa usa ka Demonyo  ay ang pag-ayo/pagtambal sa tawo sa ilahang mga sakit. ( Mateo 17v15-18; Mateo 12v22; Juan 7v 19-20 ).

 

D.    SATANAS

Ang pulong nga satanas dili maibalhin sa pinulungang Hebrewhanon buot pasabot “ AdversaryKaaway , babag, sa pagbara, ang walasukad gigamit sa paghulagway /pagdescribe sa usa ka nahulog nga Anghel, Ang Bibliya walagatudlo sa ing-ana nga buhing nilalang.

Ø     Sama sa Panag-ingnan sa usa ka maayong Satanas.

“ ang pagkamasinundanong balaang Anghel; (Numero 22v22,32). Kini ang kinaunahang higayon sa pulong sa  Hebrewhanon nga SATANAS  sa Bibliya ug gihubad sa English sama sa usa ka “adversary” kaaway ug para magbara/harang.”

Ø     Sama sa panag-ingnan nga Dautang Satanas

§        Si Pedro (Mateo 16v23 ) – nga kinsang gitawag ug satanas,tungod sa iyang pagsuway ug harang/pagbabag kang Kristo gikan sa pagbuhat sa Kagustuhan sa iyahang Amahan.

 

E.     Ang Mga Tawo sa Bibliya nga gisama sa usa ka Satanas 

Ø     Si Hadad nga usa ka Edomita                   ( 1 Hari 11v14 )

Ø     Si  David                                                         ( 1 Samuel 29v4 )

Ø     Ang mga Anakni Zeruiah                           ( 2 Samuel 19v22)

Ø     Ang mga kaaway nga mga

Tinuohan sa komyonidad                          ( Pinadayag 2v9 )

Ø     Ang unod nga gisugpo pinaagi ni Kristo sa panahon sa Milenyom            ( Pinadayag 20v2 ).